Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 25-05-2022
Publicatie­datum 25-05-2022
Nummer KST36120XV2
Kenmerk 36120 XV, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 XV

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

Begrotingsstaat premiegefinancierd (voorjaarsnota)    4

1    Leeswijzer    5

2    Beleid    6

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

2.2    Overzicht coronamaatregelen    8

3    Beleidsartikelen    8

3.1    Artikel 1 Arbeidsmarkt    8

3.2    Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet    15

3.3    Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid    19

3.4    Artikel 4 Jonggehandicapten    23

3.5    Artikel 5 Werkloosheid    24

3.6    Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen    27

3.7    Artikel 7 Kinderopvang    30

3.8    Artikel 8 Oudedagsvoorziening    33

3.9    Artikel 9 Nabestaanden    35

3.10    Artikel 10 Tegemoetkoming ouders    37

3.11    Artikel 11 Uitvoering    39

3.12    Artikel 12 Rijksbijdragen    42

3.13    Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang    43

4    Niet-beleidsartikelen    45

4.1    Apparaat Kerndepartement    45

4.2    Onverdeeld    46

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vanwege de spoedeisende maatregelen is op 18 maart 2022 de tweede incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling in de Eerste Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswets-voorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom 'vastgestelde begroting' zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

C.E.G. van Gennip

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

C.J. Schouten

Begrotingsstaat premiegefinancierd (voorjaarsnota)

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art. Omschrijving

 • (1) 
  Vastgestelde begroting incl NvW, amendementen en ISB's
 • (2) 
  Mutaties 1e suppletoire begroting
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

66.249.517

66.249.517

240.156

 • - 
  885.541
 • - 
  885.541
 • - 
  15.528

Beleidsartikelen

1 Arbeidsmarkt

457.106

457.106

0

 • 40.603
 • 40.603

0

3 Arbeidsongeschiktheid

11.190.558

11.190.558

0

62.027

62.027

0

5 Werkloosheid

4.334.480

4.334.480

240.156

 • 1.071.025
 • 1.071.025
 • 15.528

6 Ziekte en verlofregelingen

3.726.793

3.726.793

0

187.238

187238

0

8 Oudedagsvoorziening

44.160.815

44.160.815

0

 • 6.038
 • 6.038

0

9 Nabestaanden

309.839

309.839

0

 • 7.968
 • 7968

0

11 Uitvoeringskosten

2.069.926

2.069.926

0

 • 9.172
 • 9.172

0

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht.

De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotings-structuur in de vastgestelde begroting 2022. Sinds het begrotingjaar 2019 worden de Voorjaarsnotamutaties van de premiegefinancierde regelingen ook toegelicht per artikel.

In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinan-cierde uitgaven en in de premiegefinancierde regelingen. Het betreft daarbij:

 • macro-economische bijstellingen (conjunctuur);
 • uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen);
 • beleidsmaatregelen die de begroting 2022 of de premiegefinancierde regelingen 2022 raken;
 • het toekennen van de eindejaarsmarge 2021 en van de loon- en prijsbijstelling 2022 (allen afkomstig van het Ministerie van Financien) voor de begrotingsgefinancierde uitgaven.

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma's een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatiestructuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties bij budgetten van dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

 

Tabel 2 Ondergrenzen

conform RBV

 

Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerpbegroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De bovenstaande ondergrenzen zijn conform de Rijksbegrotingsvoorschriften voor het toelichten van mutaties in deze 1e suppletoire begroting van SZW. SZW licht alle mutaties per artikel onderdeel toe om zo een volledig mogelijk beeld te geven.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

uitgaven 2022 artikel nr

 

Vastgestelde begroting 2022 na 2e ISB

51.893.033

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd-LIV

 • 2.595

1

Bescherming arbeidsmigranten (commissie Roemer)

3.200

1

Uitvoeringsmutaties NOW

323.383

1

Uitvoeringsmutaties PW-uitk, TW en AIO

 • 461.864

2

Uitvoeringsmutaties Tozo en bijstand zelfstandigen

294.420

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

147839

4

Uitvoeringsmutatie IOW

 • 10.077

5

Uitvoeringsmutatie KOT

138.731

7

KOT loslaten koppeling gewerkte uren

3.000

7

Uitvoeringsmutatie WKB en AKW

 • 3.161

10

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV, SVB en IB

 • 29.239

11

Diverse mutaties Rijksbijdragen

 • 2.567.500

12

Mutaties Integratie en maatschappelijke samenhang

31.154

13

Onderwijsroutes

15.000

13

Mutaties personeel en materieel

6.011

96

Toedeling prijs- en loonbijstelling 2022

65.707

99

Uitvoeringskosten Wet toekomst pensioenen

885

99

Bescherming arbeidsmigranten (commissie Roemer)

6.800

99

Diverse dekkingen en reserveringen

21.856

div

Diverse overboekingen met andere departementen

 • 40.691

div

Diverse kasschuiven

 • 116.693

div

Uitgekeerde Eindejaarsmarge 2021

26.180

div

Diverse mutaties

293

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2022    49.745.672

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

ontvangsten 2022 artikel nr

 

Vastgestelde begroting 2022 na 2e ISB

1.883.636

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Bijstelling boete-ontvangsten

 • 3.700

1

Terugontvangsten NOW

1.691.518

1

Terugontvangsten Tozo

216.755

2

Uitvoeringsmutaties KOT

 • 18.371

7

Uitvoeringsmutaties WKB

17675

10

Mutatie RSO

1.358

96

 

Stand na de 1e suppletoire begroting 2022

3.788.871

 

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

uitgaven 2022artikel nr

 

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2022 na 2e ISB

66.249.517

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Uitvoeringsmutaties TV na 2 jaar ziekte

 • 26.390

1

Uitvoeringsmutaties compensatieverg TV MKB

 • 16.977

1

Uitvoeringsmutaties arbeidsongeschiktheid

22.665

3

Uitvoeringsmutaties werkeloosheid

 • 1.059.538

5

Uitvoeringsmutaties ziekte en verlofregelingen

168.056

6

Uitvoeringsmutaties oudedagsvoorziening

 • 171.115

8

Uitvoeringsmutaties nabestaanden

 • 8.552

9

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

 • 29.672

11

Bijstelling inkomensoverdrachten nominaal

265.982

div

Stand na de 1e suppletoire begroting 2022    65.393.976

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

ontvangsten artikel 2022 nr

 

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2022 na 2e ISB

240.156

alle

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Bijstelling UFO ontvangsten

 • 16.000

5

Bijstelling UFO ontvangsten nominaal

472

5

 

Stand na de 1e suppletoire begroting 2022

224.628

 

2.2 Overzicht coronamaatregelen

Tabel 7 Overzicht coronamaatregelen op de SZW-begroting (bedragen x € 1 miljoen)

 

Art.

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten

2022 Vindplaats

1

Tijdelijke maatregel overbrugging van werkbehoud (NOW)

1.809

1.809

0 2021-2022 35 993 nr 1

2

Macrobudget participatiewet uitk en intertemp tegemoetk

16

16

0 2021-2022 35 993 nr 1

7

Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage

78

78

0 2021-2022 35 993 nr 1

11

Uitvoeringskosten UWV NOW-6

5

5

0 2021-2022 35 993 nr 1

96

Personeel kerndepartement uitvoeringkosten NOW-6

3

3

0 2021-2022 35 993 nr 1

 

Totaal

1.911

1.911

0

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Arbeidsmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 1 (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

4.885.364

1.111.297

5.996.661

266.412

6.263.073

 • - 
  286.120

89.619

26.543

 • - 
  207.240

Uitgaven

4.546.625

1.111.297

5.657.922

243.574

5.901.496

 • - 
  295.307
 • - 
  27.645

101.425

 • - 
  240.032

Inkomensoverdrachten

Lage-inkomensvoordeel

374.109

0

374.109

 • 12.263

361.846

 • 12.243

40.780

359.906

0

Minimumjeugdloonvoordeel

18.767

0

18.767

142

18.909

142

2.142

0

0

Loonkostenvoordelen

128.457

0

128.457

9.526

137.983

9.704

9.898

 • 368.873
 • 241.601

Subsidies (regelingen)

Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

122.931

0

122.931

 • 32.132

90.799

 • 7.736
 • 79.253

75.856

 • 19.027

Overige subsidies algemeen

3.112

3.920

7.032

69

7.101

29

37

0

0

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

11.000

0

11.000

 • 5.129

5.871

 • 6.015
 • 700
 • 5.575

16.810

Stimuleringregeling LLO in MKB

65.200

0

65.200

 • 36.877

28.323

0

0

40.000

0

Stimulans Arbeidsmarktpositie

180.321

0

180.321

 • 2.975

177.346

0

0

0

0

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

3.550.019

1.098.495

4.648.514

323.383

4.971.897

 • 277.706

0

0

0

Nederland leert door

52.600

8.802

61.402

 • 806

60.596

 • 227

0

0

0

Opdrachten

Opdrachten

30.863

80

30.943

3.777

34.720

2.517

3.223

3.883

3.786

Bekostiging

Bekostiging

550

0

550

0

550

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Ministerie van VWS

56

0

56

51

107

0

0

0

0

Ministerie van EZK

3.874

0

3.874

 • 3.192

682

 • 3.772
 • 3.772
 • 3.772

0

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap RIVM

4.596

0

4.596

0

4.596

0

0

0

0

Agentschap CJIB

170

0

170

0

170

0

0

0

0

Ontvangsten

988.799

 • - 
  974.989

13.810

1.687.818

1.701.628

 • - 
  388.294
 • - 
  46.151
 • - 
  88.948
 • - 
  50.150

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Ontvangsten

Algemeen

1.110

0

1.110

0

1.110

0

0

0

0

Boeten

12.700

0

12.700

 • 3.700

9.000

0

0

0

0

Terug ontvangsten NOW

974.989

 • 974.989

0

1.691.518

1.691.518

 • 388.294
 • 46.151
 • 88.948
 • 50.150

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 243,6 miljoen bij de uitgaven en € 266,4 miljoen bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 1.687,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 99,81%.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

 • 1. 
  De raming voor 2022 is met -/- € 12,3 miljoen verlaagd en de raming van

2023    tot en met 2025 is met -/- € 12,2 miljoen verlaagd door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2021.

 • 2. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het LKV Jongeren niet wordt ingevoerd. Het LIV kan door de uitvoeringstechnische redenen pas in 2025 worden afgeschaft. In 2025 wordt € 269,1 miljoen, dat was gereserveerd voor de invoering van het LKV Jongeren en de compensatie voor Wsw/beschut (beiden afkomstig uit het LIV-budget), daarom weer teruggeboekt.
 • 3. 
  Door het structureel maken van het LKV Banenafspraak in 2025 i.p.v. in

2024    en het uitstellen van het afschaffen van het LIV van 2024 naar 2025, is er in 2025 sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen LIV en LKV (€ 103,0 miljoen in 2025).

 • 4. 
  De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) uit het coalitieakkoord gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. Dit leidt in 2024 (vanwege uitbetaling in jaar t+1) tot een stijging van de uitgaven aan het LIV van naar schatting € 53,0 miljoen. In 2024 (uitbetaling in 2025) wordt de verhoging van het wettelijk minimumloon budgettair neutraal opgevangen binnen het LIV. Vanaf 2025 (uitbetaling in 2026) wordt het LIV afgeschaft.

Inkomensoverdachten: minimumjeugdloonvoordeel

 • 1. 
  De raming voor 2022 tot en met 2024 is licht opwaarts bijgesteld

(€ 0,1 miljoen per jaar) door de verwerking van de voorlopige realisatiegegevens over 2021.

 • 2. 
  De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) uit het coalitieakkoord gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. Dit leidt tot een stijging van de uitgaven aan het Jeugd-LIV in 2024 (vanwege uitbetaling in jaar t+1) van naar schatting € 2,0 miljoen. Vanaf 2024 (uitbetaling in 2025) wordt het Jeugd-LIV afgeschaft.

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordelen (LKV)

 • 1. 
  Op basis van de voorlopige realisaties over 2021 is de raming structureel naar boven bijgesteld (€ 9,5 miljoen in 2022).
 • 2. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het LKV Jongeren niet wordt ingevoerd. De reservering wordt vanaf 2025 structureel uitgeboekt (€ 250,0 miljoen). Voor 2025 wordt dit bedrag weer teruggeboekt naar het LIV.
 • 3. 
  Door het structureel maken van het LKV Banenafspraak in 2025 i.p.v. in 2024 en het uitstellen van het afschaffen van het LIV van 2024 naar 2025, is er in 2025 van een budgettair neutrale herschikking tussen LIV en LKV (- € 103,0 miljoen in 2025).
 • 4. 
  Het structureel maken van het LKV Banenafspraak wordt uitgesteld van 2024 naar 2025. Hiermee wordt ook het schrappen van de 3-jaarsbe-paling van dit LKV een jaar uitgesteld (- 10,6 miljoen in 2025).

Subsidies: Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden

 • 1. 
  Voor de maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDI&EU) is meerjarig in totaal 1 miljard euro beschikbaar. In de zomer van 2021 heeft het eerste aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen opengestaan en aan het eind van het jaar was de behandeling van de aanvragen afgerond. Het subsidieplafond voor het tweede tijdvak, in het eerste kwartaal van 2022, is iets lager vastgesteld dan eerder werd verwacht, omdat sectoren hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben om tot afspraken te komen over eerder uittreden en duurzame inzetbaarheid. Om beter bij het verwachte kasritme van de eerste tijdvakken aan te sluiten is er een budgettaire neutrale kasschuif van 2022 (- € 38,0 miljoen) naar 2023 tot en met 2027 gedaan.
 • 2. 
  Om ervoor te zorgen dat het totaalbedrag voor de MDI&EU (€ 1 miljard) beschikbaar blijft, wordt via de eindejaarsmarge van 2021 de onderuitputting op de regeling in 2021 van € 5,8 miljoen aan budget voor de begroting 2022 toegevoegd.

Subsidies: Overige subsidies algemeen

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen).

Subsidies: Duurzame inzetbaarheid en een levenlang ontwikkelen

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 0,6 miljoen).
 • 2. 
  Om beter bij het verwachte kasritme aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2022 (- € 4,5 miljoen) naar 2023 tot en met 2026 gedaan.

Subsidies: Stimuleringsregeling LLO in MKB

 • 1. 
  Om beter bij het verwachte kasritme aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2022 (- € 40,0 miljoen) naar 2025 gedaan.
 • 2. 
  Via de eindejaarsmarge van 2021 is er € 3,1 miljoen aan budget voor de begroting 2022 toegevoegd.

Subsidies: Stimulans Arbeidsmarktpositie

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 0,9 miljoen).
 • 2. 
  Er is een overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van - € 2,1 miljoen voor meer uren die DUO gemaakt heeft voor het uitvoeren van de subsidieregeling.

Subsidies: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

 • 1. 
  Om volledig aan te sluiten bij de afrekensystematiek van de NOW hebben er budgettaire herschikkingen plaatsgevonden. In 2022 wordt met UWV het saldo van de nog te verwachten uitgaven minus ontvangsten afgerekend. Indien UWV tot op heden meer is bevoorschot dan in totaal (na alle vaststellingen) aan uitgaven wordt verwacht, betaalt UWV het te veel ontvangen bedrag terug. In de omgekeerde situatie betaald SZW in 2022 nog een bedrag na. Deze afrekening vindt plaats per individuele NOW-regeling. Het gevolg van het aansluiten bij deze systematiek is allereerst dat alle uitgaven en ontvangsten vanaf 2023 in de begroting naar 0 gaan. Het betreft cumulatief € 277,7 miljoen aan uitgaven en € 585,2 miljoen aan ontvangsten. In de tabel hierboven is de cumulatieve neerwaartse bijstelling van de ontvangsten vanaf 2023 overigens € 573,5 miljoen. Het verschil komt door ontvangsten die voor 2027 op de begroting stonden, die zijn niet in tabel 8 weergegeven.

Het tweede gevolg van het aansluiten bij deze systematiek is dat de uitgaven en ontvangsten raming voor 2022 per NOW-regeling wordt aangesloten bij de verwachte afrekening die plaatsvindt. Voor de uitgaven impliceert dit een opwaartse bijstelling van € 137,1 miljoen in 2022 en voor de ontvangsten is er geen mutatie.

 • 2. 
  Op basis van de uitvoeringsgegevens van het UWV is de uitgavenraming van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) naar boven bijgesteld met € 186,2 miloen voor 2022. Van de NOW

I    (€ 91,5 miljoen) en de NOW 2 (€ 122,8 miljoen) vallen de nabetalingen hoger uit. Het aantal aanvragen voor de zevende tranche (NOW 5) valt lager uit (- € 28 miljoen).

Subsidies: Nederland leert door

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 0,8 miljoen).

Opdrachten, bijdrage andere begrotingen en bijdrage agentschappen

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,7 miljoen).
 • 2. 
  Op het opdrachtenbudget is via de eindejaarsmarge van 2021 voor een totaal bedrag van € 1,3 miljoen aan budget voor de begroting 2022 toegevoegd.
 • 3. 
  Er zijn in totaal 12 overboekingen met andere departementen verwerkt bij opdrachten en bijdrage andere hoofdstukken (- € 6,3 miljoen). De grootste is de overboeking naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de aanvullende rijksbijdrage TNO voor het Maatschappelijk Programma Arbeidsomstandigheden (- € 3,8 miljoen).
 • 4. 
  Voor opdrachten communicatie wordt van 2022 t/m 2025 jaarlijks

€ 0,7 miljoen budget toegevoegd voor communicatieactiviteiten met betrekking tot regelingen en wetgevingstrajecten.

 • 5. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van begrotingsgefinancierd naar premiegefinancierd (artikel

II    uitvoering SVB ) voor bijdrage Stichting Pensioenregister (€ 0,1 miljoen vanaf 2023 structureel).

 • 6. 
  In het Coalitieakkoord zijn voor de aanbevelingen van de commissie Roemer (aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten) structureel middelen gereserveerd. Er worden nu middelen geboekt voor overkoepelende uitvoeringskosten en voor certificering, € 3,2 miljoen in 2022 oplopend tot € 5,0 miljoen vanaf 2024 structureel.

Verplichtingen artikel 1

Op de kasschuiven wijkt het verplichtingenbedrag € 10,8 miljoen af van het kasbedrag. De verplichtingen worden in 2022 al aangegaan terwijl de uitbetalingen verspreid over de jaren plaatsvinden. Verder wijkt bij de eindejaarsmarge het verplichtingenbedrag € 12,0 miljoen af van het kasbedrag. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 22,8 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties ad € 243,6 miljoen.

Ontvangsten: Boeten

 • 1. 
  De raming van de boeteontvangsten is voor 2022 naar beneden bijgesteld (- € 3,7 miljoen). Dit komt omdat het aandeel reactieve inspecties nog steeds hoger is dan verwacht. Reactieve inspecties kosten meer tijd, waardoor er minder inspecties plaatsvinden en er minder boetes worden opgelegd. Daarnaast zijn er minder boetes opgelegd en geïnd door de coronacrisis, wat ook invloed heeft op de verwachte boeteontvangsten voor 2022. De raming van de boeteontvangsten van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) is met aanzienlijke onzekerheid omgeven. Boeteontvangsten hangen onder andere af van het aantal inspecties en wat er wordt waargenomen bij deze inspecties. Overigens zijn boeteontvangsten niet taakstellend voor de NLA. Zij stuurt niet op het behalen van de geraamde boetontvangsten. De NLA stuurt uiteraard wel op het innen van de opgelegde boetes.

Ontvangsten: terugontvangsten NOW

 • 1. 
  Om volledig aan te sluiten bij de afrekensystematiek van de NOW hebben er budgettaire herschikkingen plaatsgevonden. In 2022 wordt met UWV het saldo van de nog te verwachten uitgaven minus ontvangsten afgerekend. Indien UWV tot op heden meer is bevoorschot dan in totaal (na alle vaststellingen) aan uitgaven wordt verwacht, betaalt UWV het te veel ontvangen bedrag terug. In de omgekeerde situatie betaald SZW in 2022 nog een bedrag na. Deze afrekening vindt plaats per individuele NOW-regeling. Het gevolg van het aansluiten bij deze systematiek is allereerst dat alle uitgaven en ontvangsten vanaf 2023 in de begroting naar 0 gaan. Het betreft cumulatief € 277,7 miljoen aan uitgaven en € 585,2 miljoen aan ontvangsten. In de tabel hierboven is de cumulatieve neerwaartse bijstelling van de ontvangsten vanaf 2023 overigens € 573,5 miljoen. Het verschil komt door ontvangsten die voor 2027 op de begroting stonden, die zijn niet in tabel 8 weergegeven.

Het tweede gevolg van het aansluiten bij deze systematiek is dat de uitgaven en ontvangsten raming voor 2022 per NOW-regeling wordt aangesloten bij de verwachte afrekening die plaatsvindt. Voor de uitgaven impliceert dit een opwaartse bijstelling van € 137,1 miljoen in 2022 en voor de ontvangsten is er geen mutatie.

 • 2. 
  De voorschotten voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) die in 2020 en 2021 verstrekt zijn worden door het UWV vastgesteld. Als voorschotten te hoog zijn geweest moet het te veel ontvangen bedrag terug worden betaald door de werkgever aan het UWV. Dit leidt in 2022 tot terugontvangsten voor de NOW

1 (€ 867,7 miljoen) en NOW 2 (€ 492,8 miljoen) van totaal € 1.360,5 miljoen.

 • 3. 
  Er is minder subsidie voor de NOW-5 (zevende tranche) aangevraagd dan begroot. SZW ontvangt in 2022 € 331,0 miljoen terug, omdat het verstrekte bedrag aan UWV in 2021 voor de uitbetaling van NOW-subsidies achteraf te hoog is gebleken.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 1 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving    Ontwerpbegroting Mutaties    Vastge-    Mutaties Stand 1e    Mutatie    Mutatie    Mutatie    Mutatie

2022 (1) via NvW, stelde    suppletoire 2023    2024    2025    2026

ISB,begrotinsguppletoirebegroting moties    2022begrotinc(5)=(3)+(4)

er(3)=(1)+(2)    (4)

amendementen (2)

 

Verplichtingen

457.106

0

457.106

 • - 
  40.603

416.503

 • - 
  58.528
 • - 
  45.141
 • - 
  31.692
 • - 
  34.525

Uitgaven

457.106

0

457.106

 • - 
  40.603

416.503

 • - 
  58.528
 • - 
  45.141
 • - 
  31.692
 • - 
  34.525

Inkomensoverdrachten

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

413.429

0

413.429

 • 26.390

387.039

 • 62.032
 • 69.134
 • 76.312
 • 83.451

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

8.000

0

8.000

2.932

10.932

6.646

25.415

44.270

48.090

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB nominaal

677

0

677

 • 168

509

644

2.364

4.136

4.622

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB

35.000

0

35.000

 • 16.977

18.023

 • 3.786
 • 3.786
 • 3.786
 • 3.786

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 40,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdracht: transitievergoeding na 2 jaar ziekte

 • 1. 
  De regeling is ingegaan per 2020, met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De raming is meerjarig neerwaarts bijgesteld (- € 26 miljoen in 2022). Op basis van uitvoeringsinformatie over 2021 zijn de incidentele uitgaven (terugwerkende kracht) hoger uitgekomen en de structurele uitgaven lager dan eerder was ingeschat. Een deel van de aanvragen met terugwerkende kracht was per abuis als structureel gelabeld, waardoor deze uitgaven te hoog waren ingeschat. Dit is nu naar beneden bijgesteld. De neerwaartse bijstelling op de structurele uitgaven werkt vanaf 2022 meerjarig door. De meevaller op de uitgaven komt in latere jaren hoger uit. De reden hiervoor is dat de volumeontwikkeling naar verwachting een piek kent in 2022, in verband met langdurige ziekte als gevolg van COVID, en daarna licht afneemt. In de eerdere raming werd nog uitgegaan van een stijgende volumeontwikkeling tot 2027 (op grond van demografie).
 • 2. 
  Er is een overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor aanpassing van de raming compensatie-uitgaven aan PGB-houders voor de compensatie transitievergoedking bij ontslag van de zorgverlener wegens langdurige ziekte (- € 0,1 miljoen).

Inkomensoverdracht: compensatieregeling Transitievergoeding MKB

 • 1. 
  De compensatieregeling is per 1 januari 2021 in werking getreden voor bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of overlijden van de werkgever. Op grond van uitvoeringsinformatie tot en met december 2021 is de uitgavenraming neerwaarts bijgesteld. De neerwaartse bijstelling bedraagt - € 5 miljoen in 2022 en vanaf 2023 - € 4 miljoen jaarlijks structureel.
 • 2. 
  Inwerkingtreding in 2022 van een regeling voor het onderdeel bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of gebreken van de werkgever is niet mogelijk. Dit leidt tot vrijval van - € 12 miljoen in 2022.

Nominaal

 • 1. 
  Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 2,8 miljoen.

3.2 Artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 2 (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

7.380.940

16.277

7.397.217

 • - 
  137.432

7.259.785

 • - 
  491.226
 • - 
  517.999
 • - 
  588.827
 • - 
  573.539

Uitgaven

7.388.951

16.277

7.405.228

 • - 
  140.656

7.264.572

 • - 
  490.984
 • - 
  517.893
 • - 
  588.817
 • - 
  574.687

Inkomensoverdrachten

Macrobudget participatiewetuitkering en intertemporele tegemoetkoming

6.446.650

15.674

6.462.324

 • 396.312

6.066.012

 • 382.122
 • 406.361
 • 464.606
 • 443.077

Tozo en Bijstand zelfstandigen bedrijfskrediet (Bbz 2004)

15.016

0

15.016

294.420

309.436

 • 3.470
 • 3.987
 • 3.987
 • 3.987

AIO

380.514

0

380.514

 • 20.036

360.478

 • 24.463
 • 27.649
 • 30.897
 • 35.556

TW

474.868

0

474.868

 • 45.516

429.352

 • 84.057
 • 83.631
 • 93.344
 • 94.809

Bijstand overig

910

0

910

 • 130

780

 • 110
 • 110
 • 110
 • 120

Onderstand (Caribisch Nederland)

4.174

270

4.444

853

5.297

2.610

3.399

3.939

3.962

Subsidies (regelingen)

Regionale kansen kinderen

0

0

0

36

36

0

0

0

0

SBCM

2.800

0

2.800

0

2.800

0

0

0

0

NIBUD

314

0

314

71

385

6

2

0

0

Overige subsidies algemeen

10.340

0

10.340

14.112

24.452

1.952

1.498

1.500

1.500

Armoede en schulden

488

0

488

130

618

0

0

0

0

Alle kinderen doen mee

13.780

0

13.780

1.615

15.395

237

0

0

0

Opdrachten

Opdrachten algemeen

26.181

333

26.514

10.101

36.615

 • 1.567
 • 1.054
 • 1.312
 • 2.600

Bekostiging

ZonMw

1.297

0

1.297

0

1.297

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

ZonMw

175

0

175

0

175

0

0

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Financien

1.100

0

1.100

0

1.100

0

0

0

0

Bijdrage aan sociale fondsen

Pensioenfonds Wsw

10.000

0

10.000

0

10.000

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

335

0

335

0

335

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Contributie CASS

9

0

9

0

9

0

0

0

0

Ontvangsten

18.215

0

18.215

216.755

234.970

 • - 
  298
 • - 
  2.447
 • - 
  4.945
 • - 
  5.443

Ontvangsten

Algemeen

18.215

0

18.215

0

18.215

 • 298
 • 797
 • 1.595
 • 2.193

Tozo retour kapitaal verstrekkingen

0

0

0

216.755

216.755

0

 • 1.650
 • 3.350
 • 3.250

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 140,7 miljoen bij de uitgaven en - € 147,4 miljoen bij de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is € 216,8 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 99,42%.

Inkomensoverdrachten: macrobudget participatiewetuitkeringen en

intertemporele tegemoetkoming

 • 1. 
  Het deelbudget voor bijstand voor 2022 en latere jaren is verlaagd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Dit komt voornamelijk door de verwerking van de voorlopige realisaties 2021 (- € 140,4 miljoen in 2022) en de conjunctuur (- € 143,3 miljoen in 2022).
 • 2. 
  Door uitstel van het wetsvoorstel Breed Offensief gaat de vrijlating Loonkostensubsidie later van start. Dit zorgt voor een beleidsmatige besparing in 2022 van - € 3,5 miljoen en een kasschuif van € 4,1 miljoen van 2022 naar 2023.
 • 3. 
  Het deelbudget voor Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers (IOAW) voor 2022 en latere jaren is verlaagd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Hier zijn verschillende oorzaken voor: de voorlopige realisaties 2021 (- € 11,1 miljoen in 2022) en de aangepaste prognose van de doorstroom van de WW naar de IOAW (- € 20,4 miljoen in 2022).
 • 4. 
  Bij de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikt gewezen Zelfstandige (IOAZ) is het deelbudget voor 2022 en latere jaren aangepast op basis van de voorlopige realisaties 2021 (- € 3,4 miljoen in 2022).
 • 5. 
  Het deelbudget voor loonkostensubsidie (LKS) voor 2022 en latere jaren is verlaagd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Dit komt door de verwerking van de volumerealisaties van 2021 (- € 21,7 miljoen in 2022). Verder is de voorlopige prijsrealisatie van 2021 verwerkt, dit leidt tot een toename van € 11,7 miljoen in 2022.
 • 6. 
  Het budget voor de Bbz voor 2022 is met - € 60,4 miljoen bijgesteld als gevolg van de verwerking van de voorlopige realisaties 2021. Dit effect is enkel doorgetrokken voor 2022, vanwege het incidentele karakter van de meevaller door afloop van de Tozo per 1 oktober 2021 en de doorstroom van zelfstandigen naar de Bbz.

7 Vanwege het intrekken van het wetsvoorstel Fraudevorderingen in de vermogenstoets van de Participatiewet is de daaraan gekoppelde besparing uitgeboekt. Vanaf 2022 wordt er € 0,5 miljoen toegevoegd aan het budget voor de bijstand, het effect loopt op tot € 1,3 miljoen in 2026. Dit is een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting.

 • 8. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen om de leeftijdsgrens voor kosten-delende medebewoners op te hogen naar 27 jaar. Dit betekent dat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. Vanaf 2023 wordt er

€ 54,3 miljoen aan het macrobudget toegevoegd oplopend naar € 57,3 miljoen vanaf 2026.

 • 9. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen om de afbouw van de Algemene Heffingskorting (AHK) in het referentieminimumloon in 2024 en 2025 te versnellen. Naast een besparing op de hoogte van de uitkering, daalt hierdoor ook het beroep op de bijstand. In 2024 levert dit een besparing op van - € 9,0 miljoen, vanaf 2025 is er structureel jaarlijks
 • € 18,0 miljoen besparing tot de afbouw van de AHK in het referentieminimumloon is afgerond.
 • 10. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen om een minimumuurloon in te voeren. Dat heeft ook gevolgen voor de uitgaven van Loonkostensubsidie, doordat het wettelijk minimumloon voor een deel van de personen die werken met loonkostensubsidie omhoog gaat. Vanaf 2024 wordt er € 23,2 miljoen aan het budget toegevoegd oplopend naar € 27,7 miljoen in 2026.

Inkomensoverdrachten: Tozo en Bijstand zelfstandigen

 • 1. 
  Op basis van definitieve realisaties van 2020 van de Tijdelijke overbrug-gingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt de vergoeding van gemeenten dit jaar vastgesteld. Dit leidt tot een nabetaling in 2022 (€ 19,7 miljoen).
 • 2. 
  Op basis van voorlopige realisaties van 2021 van de Tozo worden de voorschotten die eerder aan gemeenten zijn toegekend dit jaar bijgesteld. Dit leidt tot een nabetaling in 2022 (€ 274,7 miljoen). Definitieve afrekeningen volgen volgend jaar.
 • 3. 
  Gemeenten hebben in 2021 kosten gemaakt voor het Bbz voor binnenvaartschippers (BOB), waar geen rekening mee was gehouden. Die kosten worden in 2023 vergoed (€ 0,5 miljoen 2023).
 • 4. 
  Gemeenten hebben in 2021 minder kapitaalverstrekkingen uitgegeven dan gedacht. Dit werkt door als een besparing in de raming van
 • € 4,0 miljoen jaarlijks structureel vanaf 2023.

Inkomensoverdrachten: Algemene Inkomensvoorziening Ouderen (AIO)

 • 1. 
  Op basis van de realisatiecijfers van de SVB worden de AIO-uitkerings-lasten meerjarig neerwaarts bijgesteld. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat het aantal AIO-gerechtigden in de toekomst minder hard zal stijgen dan eerder verwacht. Voor 2022 leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van - € 20,1 miljoen oplopend naar
 • € 34,2 miljoen in 2026.
 • 2. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat inwonende jongvolwassen tot 27 jaar niet meer mee tellen als kostendeler voor de uitkering van de huisgenoten . Dit heeft tot gevolg dat AIO-gerechtigden met een huisgenoot tot 27 jaar een hogere uitkering gaan ontvangen. Ook kan deze maatregel tot gevolg hebben dat meer personen recht krijgen op de AIO. Vanaf 2023 worden de AIO-uitgaven jaarlijks met € 2,0 miljoen naar boven bijgesteld.
 • 3. 
  Burgers kunnen worden gekort op hun AOW-uitkering als zij niet (volledig) hebben voldaan aan hun AOW-premieplicht en de SVB hen schuldig nalatig verklaard. Naar aanleiding van een verkenning is besloten te starten met het wetstraject om schuldig nalatig verklaren af te schaffen. Als het schuldig nalatig verklaren proces wordt afgeschaft per 2023 zullen minder AOW-gerechtigden worden gekort op hun AOW, waardoor zij hun recht op AIO (deels) verliezen. Om hier rekening mee te houden worden de AIO -uitgaven vanaf 2023 bijgesteld (- € 1,4 miljoen in 2023).

Inkomensoverdrachten: Toeslagenwet

 • 1. 
  De raming van de Toeslagenwet (TW) voor 2022 is op basis van uitvoe-ringsinformatie van het UWV en nieuwe werkloosheidsverwachtingen van het CPB met - € 45,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager verwachte gemiddelde uitkeringshoogte van TW-aanvullingen (- € 26,0 miljoen in 2022), vooral bij aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Vanwege de ontwikkelingen bij de moederwetten is ook het aantal TW-aanvullingen naar beneden bijgesteld. Dit zorgt voor een daling van de lasten van
 • € 19,9 miljoen in 2022. De prijs- en volumeontwikkelingen van 2022 zetten meerjarig door.
 • 2. 
  In het coalitieakkoord is een aantal maatregelen opgenomen dat effect heeft op de TW. De invoering van een minimumuurloon zorgt voor lagere TW-uitgaven van - € 3,2 miljoen in 2024 oplopend tot - € 11,5 miljoen structureel. Ten slotte is opgenomen dat de leeftijdsgrens voor de kostendelersnorm verhoogd wordt naar 27 jaar. Dit betekent dat inwonende jongvolwassenen tot 27 jaar niet langer meetellen als kostendeler voor de uitkering van huisgenoten. Vanaf 2023 stijgen de TW-uitgaven hierdoor met € 1,1 miljoen oplopend tot € 1,2 miljoen in 2026.
 • 3. 
  Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd wordt met 7,5%. In het coalitieakkoord was beoogd dat deze stijging vanaf 2024 stapsgewijs zou ingaan, maar deze invoering is recent vervroegd naar 2023. Door de verhoging van het wettelijk minimumloon stijgen de TW-norm en de TW-lasten. Deze stijging is elders op de Rijksbegroting opgenomen. De wettelijk minimumloon stijging zorgt ook voor een besparing op de TW, omdat de uitkeringen bij de moederwetten stijgen en er hierdoor minder TW-aanvullingen nodig zijn. Dit leidt tot lagere lasten van - € 40 miljoen in 2023 aflopend tot - € 35 miljoen in 2027

Inkomensoverdrachten: bijstand overig

 • 1. 
  De begrotingsraming voor de bijstand overig (voornamelijk bijstand voor mensen die al de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt) is voor 2022 aan de hand van nieuwe realisatiegegevens van de SVB licht neerwaarts bijgesteld (- € 0,1 miljoen).

Inkomensoverdrachten: onderstand en re-integratie Caribisch Nederland

(CN)

 • 1. 
  De begrotingsraming voor de onderstand en re-integratie CN is op basis van realisatiegegevens meerjarig naar boven bijgesteld. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van € 0,5 miljoen.
 • 2. 
  In het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt om stapsgewijs toe te werken naar het ijkpunt sociaal minimum op CN. Met deze middelen (€ 0,3 miljoen in 2022, oplopend naar € 3,4 miljoen in 2027) wordt de onderstand stapsgewijs verhoogd in verband met het ijkpunt sociaal minimum.

Subsidies en opdrachten

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 9,7 miljoen).
 • 2. 
  Om beter aan te sluiten bij het benodigde kasritme zijn er drie budgettair neutrale kasschuiven van 2022 (- € 3,5 miljoen) naar de jaren 2023 tot en met 2027
 • 3. 
  Van het overgebleven budget subsidies en opdrachten in 2021 is er

€ 7,4 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2022 toegevoegd.

 • 4. 
  Er zijn in totaal vijf overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (- € 0,2 miljoen). De grootste is de overboeking naar het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de het nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (€ 0,1 miljoen).
 • 5. 
  In het Coalitieakkoord is de envelop arbeidsmarkt, armoede en schulden opgenomen. In 2022 wordt hieruit € 1,5 miljoen ingezet voor preventie van armoede en schulden door versterking inzet vrijwilligers en ervaringsdeskundigen en € 11,2 miljoen ingezet voor programma schulden.

Verplichtingen artikel 2

Bij een aantal van de subsidie en opdrachten mutaties wijkt het verplichtingenbedrag af van het kasbedrag. Omdat de verplichtingen van opdrachten in 2022 worden aangegaan en de kasuitgaven pas in latere jaren plaatsvinden is alleen kasbudget via een kasschuif overgeboekt uit 2022 naar latere jaren. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal - € 3,2 miljoen lager dan de uitgavenmutaties.

Ontvangsten: Algemeen

 • 1. 
  Doordat gemeenten in 2021 minder Bijstand Zelfstandigen (Bbz) kapitaalverstrekkingen hebben uitgegeven dan gedacht en lagere inkomsten hebben uit eerder uitgegeven kapitaalverstrekkingen dan verwacht, worden er komende jaren minder terugontvangsten verwacht. In 2023 - € 0,3 miljoen oplopend tot - € 2,2 miljoen in 2026.

Ontvangsten: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

 • 1. 
  Op basis van definitieve realisaties van 2020 van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) wordt de vergoeding van gemeenten dit jaar vastgesteld. Dit leidt tot terugvorderingen in 2022 (€ 10,8 miljoen).
 • 2. 
  Op basis van de voorlopige realisaties van 2021 van de Tozo worden de voorschotten die eerder aan gemeenten zijn toegekend dit jaar bijgesteld. Dit leidt tot terugvorderingen in 2022 (€ 205,9 miljoen).
 • 3. 
  Als gevolg van de verwerking van de realisaties van 2021 worden er minder ontvangsten verwacht uit Tozo-kapitaalverstrekkingen,
 • € 1,7 miljoen in 2024 oplopend tot - € 3,4 miljoen in 2026.

3.3 Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 3 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving    Ontwerp- Mutaties Vastge- Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie begroting via NvW, stelde    1suppletoire 2023    2024    2025    2026

2022 (1)    ISB, begrotingsuppletoire begroting

 
   

moties en amende- (3) menten (2)

2022

=(1)+(2)

begroting (5)= (4)

=(3)+(4)

       

Verplichtingen

17.714

0

17.714

 • - 
  3.840

13.874

 • - 
  2.539
 • - 
  13
 • - 
  13
 • - 
  12

Uitgaven

17.714

0

17.714

 • - 
  3.840

13.874

 • - 
  2.539
 • - 
  13
 • - 
  13
 • - 
  12

Inkomensoverdrachten

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

739

0

739

 • 15

724

 • 14
 • 13
 • 13
 • 12

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Uitvoering individuele plaatsing & steun

8.250

0

8.250

4.900

13.150

0

0

0

0

Scholingsexperiment WGA

8.725

0

8.725

 • 8.725

0

 • 2.525

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt - € 3,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/ of een amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 5,22%.

Inkomensoverdrachten: ongevallenverzekering Caribisch Nederland

 • 1. 
  De begrotingsraming voor de ongevallenverzekering Caribisch

Nederland is op basis van realisatiegegevens meerjarig licht neerwaarts bijgesteld. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van - € 15 duizend in 2022.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: Uitvoering individuele plaatsing en steun (IPS)

 • 1. 
  Voor de inzet van IPS trajecten is €4,9 miljoen beschikbaar gesteld in 2022. Dit is een aanvulling op de €8,25 miljoen die beschikbaar was. De dekking hiervoor is het budget Scholingsexperimenten WGA.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: Scholingsexperiment WGA

 • 1. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ter dekking van onder andere de uitvoering van individuele plaatsing en steun (- € 6,7 miljoen). Dit was mogelijk doordat het Scholingsexperiment WGA kleinschaliger is opgezet.
 • 2. 
  De raming voor 2022 is met - € 2,0 miljoen naar beneden bijgesteld.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 3 (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

11.190.558

0 11.190.558

62.027 11.252.585

607.648

853.438

1.055.532

1.210.225

Uitgaven

11.190.558

0 11.190.558

62.027 11.252.585

607.648

853.438

1.055.532

1.210.225

Inkomensoverdrachten

WAO

3.122.569

0

3.122.569

 • 20.735

3.101.834

 • 18.102
 • 16.335
 • 14.691
 • 12.237

WAO nominaal

75.799

0

75.799

11.079

86.878

159.599

214.598

258.842

265.238

IVA nominaal

90.706

0

90.706

13.623

104.329

178.680

240.049

305.445

371.211

WGA nominaal

86.032

0

86.032

14.796

100.828

183.484

257.836

333.404

398.972

WAZ nominaal

1.997

0

1.997

233

2.230

3.362

5.783

7.447

7.179

WGA eigenrisicodragers nominaal

9.108

0

9.108

1.847

10.955

7.775

14.703

21.900

29.476

IVA

3.730.676

0

3.730.676

 • 13.188

3.717.488

15.489

30.589

41.888

34.563

WGA

3.497.460

0

3.497.460

45.163

3.542.623

67.027

90.228

84.210

97.762

WAZ

82.469

0

82.469

 • 2.600

79.869

554

486

418

362

WGA eigenrisicodragers

366.880

0

366.880

14.025

380.905

14.025

14.024

14.025

14.024

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

123.257

0

123.257

 • 4.500

118.757

 • 7.500
 • 3.500
 • 3.500
 • 3.500

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

2.925

0

2.925

2.284

5.209

3.255

4.977

6.144

7.175

Scholingsexperiment WGA

680

0

680

0

680

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 62,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/

of een amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: WAO

 • 1. 
  Op basis van de januarinota van het UWV zijn de uitgaven voor 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 20,7 miljoen). Voor het grootste deel komt dit door een lagere gemiddelde uitkering en voor een kleiner deel door een lager aantal uitkeringen dan verwacht. Deze mutaties werken meerjarig door, maar nemen jaarlijks wel geleidelijk af omdat het aantal mensen met een WAO uitkering afneemt.

Inkomensoverdrachten: IVA

 • 1. 
  Op basis van de januarinota van het UWV zijn de uitgaven voor 2022 neerwaarts bijgesteld (- € 12,9 miljoen). Ten opzichte van de ontwerpbegroting stijgen de uitgaven in de jaren daarna juist. Aan de ene kant daalt de gemiddelde uitkering in 2022 en verder. Aan de andere kant stijgt het verwachte aantal uitkeringen als gevolg van corona in 2022 en 2023. Ook in de jaren daarna is het verwachte aantal uitkeringen hoger dan bij de stand ontwerpbegroting, vanwege extra instroom.
 • 2. 
  Het wetsvoorstel waarbij het oordeel van de bedrijfsarts leidend zou worden bij de re-integratieverslag (RIV) toets is nog niet behandeld in de Tweede Kamer en kan daarom niet per 1 juli 2022 in werking treden. Dit leidt tot een besparing omdat dit wetsvoorstel tot enige extra WIA-instroom zou leiden.
 • 3. 
  Een alternatief arbeidsongeschiktheidscriterium voor werknemers met een loonkostensubsidie zal niet per 1 januari 2023 ingevoerd zijn. Dit zorgt voor een besparingsverlies op de IVA van € 0,2 miljoen in 2023 oplopend tot € 0,4 miljoen jaarlijks vanaf 2024.
 • 4. 
  In het coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon op basis van een 36-urige werkweek ingevoerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat het loon van werkenden gemiddeld licht stijgt, waardoor de uitkeringslasten in de IVA met € 0,1 miljoen in 2026 en € 0,4 miljoen in 2027 stijgen.
 • 5. 
  In het coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Omdat het gemiddeld loon van mensen die de IVA instromen hierdoor stijgt, nemen de uitkeringslasten van de IVA toe met € 1,5 miljoen in 2026 en € 4,5 miljoen in 2027.
 • 6. 
  De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) werkt deels ook door in de hoogte van het maximum dagloon. Dit leidt tot een hogere uitkering bij nieuw instromende mensen van wie de uitkering begrensd wordt door de hoogte van het maximum dagloon,

€ 1,0 miljoen in 2023 oplopend naar € 7,8 miljoen in 2027

7 De verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) leidt tot hogere daglonen en daarmee hogere uitkeringen bij een deel van de nieuwe instroom vanaf 2025, € 1,6 miljoen in 2025 oplopend naar € 3,1 miljoen in 2027

Inkomensoverdrachten: WGA

 • 1. 
  Op basis van de januarinota van het UWV is de raming opwaarts bijgesteld (€ 39,0 miljoen). Dit loopt op in de jaren daarna (€ 113,8 miljoen in 2027). Hoewel de gemiddelde uitkering in 2022 en verder licht daalt, neemt het aantal verwachte aantal uitkeringen in 2022 en verder fors toe. Dit komt voornamelijk door een toegenomen instroom. We verwachten voor 2022-2024 onder andere extra instroom als gevolg van corona. Daarnaast is de doorstroom van mensen uit de WGA naar de IVA lager dan eerder verwacht.
 • 2. 
  Het wetsvoorstel waarbij het oordeel van de bedrijfsarts leidend zou worden bij de re-integratieverslag (RIV) toets is nog niet behandeld door de Tweede Kamer en kan daarom niet meer per 1 juli 2022 inwerking treden. Dit leidt tot een besparing omdat dit wetsvoorstel tot extra WIA-instroom zou leiden.
 • 3. 
  In kamerbrief van 30 augustus 2021 Kamerstukken II 2020/21 kst-32716, nr 44 is gemeld dat WIA voorschotten tijdelijk niet teruggevorderd worden als het niet (geheel) mogelijk is om het voorschot te verrekenen met een WW- of WIA uitkering. Dit zorgt voor een toename van de lasten van € 7,0 miljoen in 2022.
 • 4. 
  Een alternatief arbeidsongeschiktheidscriterium voor werknemers met loonkostensubsidie zal niet per 1 januari 2023 ingevoerd zijn. Dit zorgt voor een besparingsverlies op de WGA van € 0,4 miljoen in 2023 oplopend tot € 0,8 miljoen jaarlijks vanaf 2024.
 • 5. 
  In het coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon op basis van een 36-urige werkweek ingevoerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat het loon van werkenden gemiddeld licht stijgt, waardoor de uitkeringslasten in de WGA met € 0,4 miljoen in 2026 en € 1,2 miljoen in 2027 stijgen.
 • 6. 
  In het coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon wordt verhoogd met 7,5%. Omdat het gemiddelde loon van mensen die de WGA instromen hierdoor stijgt, stijgen de uitkeringslasten van de WGA met € 0,4 miljoen in 2026 en € 1,5 miljoen in 2027.

7 De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) werkt deels ook door in de hoogte van het maximum dagloon. Dit leidt tot een hogere uitkering bij nieuw instromende mensen van wie de uitkering begrensd wordt door de hoogte van het maximum dagloon,

€ 0,5 miljoen in 2023 oplopend naar € 4,1 miljoen in 2027

 • 8. 
  De verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) leidt tot hogere daglonen en daarmee hogere uitkeringen bij een deel van de nieuwe instroom vanaf 2025, € 1,1 miljoen in 2025 oplopend naar € 3,8 miljoen in 2027

Inkomensoverdrachten: WAZ

 • 1. 
  Op basis van de januarinota van het UWV zijn de uitgaven voor 2022 naar beneden bijgesteld met - € 2,6 miljoen. De WAZ neemt in omvang steeds verder af, omdat de toegang tot de regeling per 2004 is afgesloten.

Inkomensoverdrachten: WGA ERD

 • 1. 
  Op basis van de januarinota van het UWV zijn de uitgaven voor 2022 en verder naar boven bijgesteld (€ 14,0 miljoen per jaar). De voornaamste oorzaak hiervoor is dat het aandeel eigen risicodragers voor de WGA is toegenomen ten opzichte van de ontwerpbegroting.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

 • 1. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd in 2022 van - € 4,5 miljoen (artikel 13 bijdrage medeoverheden) en vanaf 2024 van - € 3,5 miljoen structureel.

Nominaal

 • 1. 
  Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 43,9 miljoen.

3.4 Artikel 4 Jonggehandicapten

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

 

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van

beleid begrotingsgefinancierd artikel 4 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

3.553.766

0

3.553.766

147.839 3.701.605

153.406

173.085

176.311

186.820

Uitgaven

3.553.766

0

3.553.766

147.839 3.701.605

153.406

173.085

176.311

186.820

Inkomensoverdrachten

Wajong

3.470.650

0

3.470.650

150.999 3.621.649

160.153

176.726

179.890

190.364

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Re-integratie Wajong

83.116

0

83.116

 • 3.160    79.956
 • 6.747
 • 3.641
 • 3.579
 • 3.544

Ontvangsten

0

0

0

0 0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 147,8 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/ of een amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 100,00%.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

 • 1. 
  Op basis van realisatiegegevens van het UWV zijn de verwachte uitkeringslasten Wajong in de periode van 2022 tot en met 2027 naar boven bijgesteld (€ 150,6 miljoen in 2022). De reden is een toename van de gemiddelde uitkeringshoogte in de oude Wajongregelingen. Dit komt onder andere doordat het aandeel personen met arbeidsvermogen lager ligt dan eerder geraamd. Een Wajonger zonder arbeidsvermogen krijgt een uitkering op 75% van het wettelijk minimumloon in plaats van 70%. Ook maken Wajongers die werken in hogere mate gebruik van inkomensondersteuning.
 • 2. 
  In verband met de tijdelijke verlenging van het garantiebedrag Wajong van 12 naar 24 maanden heeft een budgetneutrale schuif binnen de SZW-begroting plaatsgevonden (€ 0,4 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 3,2 miljoen in 2022 oplopend naar - € 3,5 miljoen in 2026). Het grootste deel van de - € 3,2 miljoen in 2022 wordt veroorzaakt door een herschikking van - € 4,5 miljoen naar artikel 13 bijdrage medeoverheden.

3.5 Artikel 5 Werkloosheid

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 5 (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties    Vastge-    Mutaties Stand 1e

via NvW,    stelde    1esuppletoire

ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en    2022    begroting (5)=(3)+(4)

amende- (3)=(1)+(2)    (4)

menten (2)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

276.680

 • - 
  11.121

265.559

 • - 
  9.594

255.965

5.686

 • - 
  9.167
 • - 
  13.089
 • - 
  10.280

Uitgaven

282.534

 • - 
  11.121

271.413

 • - 
  9.594

261.819

5.686

 • - 
  9.167
 • - 
  13.089
 • - 
  10.280

Inkomensoverdrachten

IOW

130.864

0

130.864

 • 10.077

120.787

 • 7.620
 • 9.167
 • 13.089
 • 10.280

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

107

0

107

0

107

0

0

0

0

Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers

266

0

266

0

266

0

0

0

0

Westhaven

                 

Subsidies (regelingen)

Overige subsidies algemeen

1.130

0

1.130

0

1.130

0

0

0

0

Coordinatie Crisisdienstverlening

4.724

1.300

6.024

462

6.486

227

0

0

0

Subsidie Praktijkleren

25.500

 • 13.500

12.000

0

12.000

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Scholing WW

0

0

0

13.100

13.100

0

0

0

0

Crisisdienstverlening

118.143

1.829

119.972

 • 13.079

106.893

13.079

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.800

 • 750

1.050

0

1.050

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 9,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 90,41%.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

 • 1. 
  Voor 2022 en verder zijn de geraamde uitkeringslasten naar beneden bijgesteld. Dit is vooral het gevolg de meest recente UWV cijfers met lagere volumes (- € 12,7 miljoen). Als gevolg van een lagere werkloos-heidsverwachting van het CPB voor 2022 en verder is de IOW-raming bijgesteld met - € 2,8 miljoen in 2024, oplopend tot - € 5,5 miljoen in 2027 Deze bijstelling geldt pas vanaf 2024 omdat mensen eerst 2 jaar de WW doorlopen alvorens zij de IOW instromen.
 • 2. 
  Het herijken van de besparing als gevolg van private aanvullingen op WW-uitkeringen (PAWW) op de nieuwe begrotingsstanden leidt tot een iets hogere IOW-raming (€ 2,6 miljoen). Het inkomen dat mensen ontvangen uit hun PAWW-uitkering wordt in mindering gebracht op hun IOW-uitkering. Dit heeft een neerwaarts effect op de IOW-uitkerings-lasten. De omvang van deze besparing is afhankelijk van het aantal mensen met een IOW-uitkering. Omdat de raming van het aantal IOW-uitkeringen naar beneden is bijgesteld ten opzichte van de vorige keer dat de besparing is becijferd, wordt deze besparing nu kleiner ingeschat. Dit resulteert in een tegenvaller.

Subsidies, opdrachten en bijdragen aan ZBO's/RWT's

 • 1. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,5 miljoen).
 • 2. 
  Om beter bij het verwachte kasritme van de crisisdienstverlening door het UWV aan te sluiten zijn er 5 budgettair neutrale kasschuiven van 2022 (- € 13,1 miljoen) naar 2023 gedaan.
 • 3. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd (artikel 11 Uitvoering) naar begro-tingsgefinancierd (€ 13,1 miljoen) ten behoeve van scholing WW.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 5 (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge stelde begroting

2022

(3)=(1)+(2)

Mutaties 1e Stand 1e suppletoire suppletoire begroting (4) begroting (5)=(3)+(4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

4.334.480

0

4.334.480

 • - 
  1.071.025

3.263.455

 • - 
  942.807
 • - 
  862.784
 • - 
  917.673
 • - 
  841.002

Uitgaven

4.334.480

0

4.334.480

 • - 
  1.071.025

3.263.455

 • - 
  942.807
 • - 
  862.784
 • - 
  917.673
 • - 
  841.002

Inkomensoverdrachten

WW

4.229.344

0

4.229.344

 • 1.059.538

3.169.806

 • 997.193
 • 923.926
 • 997.239
 • 957.134

WW nominaal

105.136

0

105.136

 • 11.487

93.649

54.386

61.142

79.566

116.132

Ontvangsten

240.156

0

240.156

 • - 
  15.528

224.628

 • - 
  12.963
 • - 
  10.118
 • - 
  7.322
 • - 
  5.042

Ontvangsten

Ufo

234.300

0

234.300

 • 16.000

218.300

 • 16.000
 • 16.000
 • 16.000
 • 16.000

Ufo nominaal

5.856

0

5.856

472

6.328

3.037

5.882

8.678

10.958

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 1.071,0 miljoen bij de uitgaven en verplichtingen. Bij de ontvangsten is de mutatie - € 15,5 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of een amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

 • 1. 
  De raming van de WW-uitkeringslasten voor 2022 is met
 • € 1.123,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het verwerken van realisatiecijfers van WW-volumes over 2021. Ook vallen de werkloosheidsverwachtingen van het CPB gunstiger uit. Op basis hiervan is de raming van het aantal mensen met een betaalde WW-uitkering in 2022 naar beneden bijgesteld (€ 903,7 miljoen). Ook zijn de overige WW-lasten naar beneden bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (- € 230,3 miljoen). Daarnaast is de uitkeringshoogte voor 2022 licht naar boven bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (€ 10,5 miljoen).
 • 2. 
  De invoering van de Calamiteitenregeling zoals beoogd gaat niet door. Dit betekent een besparingsverlies vanaf 2023 van jaarlijks € 1,1 miljoen.
 • 3. 
  Als gevolg van de oorlog in Oekraine is de verwachting dat de uitgaven aan werktijdverkorting met € 64,0 miljoen toenemen in 2022.
 • 4. 
  In het Coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon ingevoerd wordt. Dit werkt via een hoger dagloon van nieuwe instroom door in de uitkeringslasten WW. De verwachting is hogere uitkeringslasten van € 3,2 miljoen in 2024 oplopend naar € 13,0 miljoen in 2027
 • 5. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Deze verhoging werkt via hogere daglonen van nieuwe instroom door in de uitkeringslasten van de WW. De verwachting is hogere uitkeringslasten van € 1,3 miljoen in 2024 oplopend naar € 20,7 miljoen in 2027.
 • 6. 
  De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) uit het coalitieakkoord gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. Bovendien vindt de verhoging nu in 3 stappen plaats en stijgen bij de verhoging per 1 januari 2023 ook de maximum daglonen mee. Dit alles leidt tot een stijging van de uitkeringslasten met € 7,0 miljoen in 2023 oplopend naar € 21,3 miljoen in 2027 ten opzichte van de mutatie onder (5) toegelicht.

Nominaal

 • 1. 
  Als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, valt de nominale ontwikkeling - € 11,5 miljoen lager uit dan eerder verwacht.

Ontvangsten: UFO

 • 1. 
  Overheidswerkgevers zijn eigenrisicodragers voor de WW. De WW-uitgaven worden door het UWV verhaald op deze werkgevers. De raming van de ontvangsten uit verhaal is vanaf 2022 structureel naar beneden bijgesteld op grond van uitvoeringsinformatie van het UWV (€ 16,0 miljoen).

Nominaal

 • 1. 
  Als gevolg van bovenstaande mutaties van de UFO-ontvangsten (grondslag) en als gevolg van aanpassingen van de indexcijfers, valt de nominale ontwikkeling € 0,5 miljoen hoger uit dan verwacht.

3.6 Artikel 6 Ziekte en verlofregelingen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

 

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van

beleid begrotingsgefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

36.626

0

36.626

1.006

37.632

388

416

388

370

Uitgaven

36.626

0

36.626

1.006

37.632

388

416

388

370

Inkomensoverdrachten

TAS

5.090

0

5.090

110

5.200

110

110

110

110

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

2.927

0

2.927

1.186

4.113

238

136

138

140

CSE

1.300

0

1.300

 • 290

1.010

40

170

140

120

TSB

27.309

0

27.309

0

27.309

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/ of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 100,00%.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers (TAS)

 • 1. 
  Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de uitkeringslasten van de TAS naar boven bijgesteld (€ 0,1 miljoen). Deze opwaartse bijstelling wordt veroorzaakt doordat het aantal terugvorderingen is gedaald, doordat het voor de uitvoering steeds lastiger blijkt te zijn om bemiddelingen met werkgevers af te sluiten met financieel resultaat (terugvorderingen). Dit werkt meerjarig door in de verwachte uitkeringslasten.

Inkomensoverdrachten: ziekteverzekering Caribisch Nederland

 • 1. 
  De raming van de ziekteverzekering Caribisch Nederland is op basis van realisatiegegevens opwaarts bijgesteld met € 1,2 miljoen. Door corona waren er verhoogde uitgaven in 2021. Dit incidentele corona-effect wordt ook (in iets minder mate) verwacht in 2022.

Inkomensoverdrachten: CSE regeling (Organo Psycho Syndroom/ schildersziekte)

 • 1. 
  De raming voor de regeling voor CSE (Chronic Solvent-induced Encephalopathy) is naar aanleiding van realisatiegegevens 2021 bijgesteld (- € 0,3 miljoen in 2022). Het totale aantal verwachte aanvragen en uitkeringen over de volledig looptijd van de regeling is omlaag bijgesteld. Omdat een deel van de doelgroep waarvan verwacht werd dat die in 2020 een aanvraag in zou dienen dit pas in de jaren daarna zal doen is de verwachting dat er in 2026 ook nog aanvragen en toekenningen zullen zijn.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid premiegefinancierd artikel 6 (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

3.726.793

0

3.726.793

187.238

3.914.031

397.517

471.840

555.081

645.986

Uitgaven

3.726.793

0

3.726.793

187.238

3.914.031

397.517

471.840

555.081

645.986

Inkomensoverdrachten

ZW

1.957.771

0

1.957.771

1.344

1.959.115

 • 34.954
 • 30.894
 • 27.160
 • 23.858

ZW nominaal

48.944

0

48.944

7.867

56.811

58.153

65.794

89.361

118.391

WAZO nominaal

33.585

0

33.585

7.990

41.575

33.539

62.198

91.442

118.822

WAZO aanvullend geboorteverlof partners nominaal

5.102

0

5.102

922

6.024

4.054

7.519

10.927

14.508

Uitkeringslasten ouderschapsverlof nominaal

2.505

0

2.505

3.325

5.830

24.195

41.100

58.140

76.203

WAZO

1.345.320

0

1.345.320

90.591

1.435.911

103.526

110.366

113.209

116.509

WAZO aanvullend geboorteverlof partners

204.111

0

204.111

3.628

207.739

5.811

6.383

5.875

6.165

Uitkeringslasten ouderschapsverlof

129.455

0

129.455

71.571

201.026

203.193

209.374

213.287

219.246

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 187,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/ of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: ZW

 • 1. 
  Op basis van het CEP van het CPB wordt de raming van het aantal zieke werklozen de komende jaren neerwaarts bijgesteld. Op basis van uitvoe-ringsinformatie van het UWV valt de hoogte van de gemiddelde jaaruit-kering in de ZW, vooral bij zieke werklozen, lager uit dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Vanwege de opleving van het coronavirus eind 2021, wordt in 2022 rekening gehouden met een incidenteel hoger beroep op de ZW. Hierdoor is in dat jaar sprake van een beperkte, opwaartse bijstelling van de raming van de ZW-uitkerings-lasten.
 • 2. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon wordt ingevoerd. Dit heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering in de ZW stijgt. Dit leidt tot een toename van de uitkeringslasten in de ZW van € 2,5 miljoen in 2024 oplopend naar € 7,0 miljoen in 2027
 • 3. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5% per 2024. De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon uit het coalitieakkoord is recentelijk versneld en gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. Dit leidt tot een stijging van de daglonen van personen die een beroep doen op de ZW waardoor de uitkeringslasten van de ZW toenemen met € 0,2 miljoen in 2023 oplopend naar € 10,3 miljoen in 2027 Doordat in 2023 ook de maximum daglonen meestijgen met de verhoging van het wettelijk minimumloon nemen de ZW-uitkeringslasten aanvullend toe, oplopend van € 2,8 miljoen in 2023 naar € 11 miljoen in 2027

Inkomensoverdrachten: WAZO

 • 1. 
  Er is sprake van een opwaartse bijstelling van de uitgaven (€ 90,6 miljoen in 2022). Het verwachte aantal geboortes komt op basis van de nieuwe CBS-prognose hoger uit. Daarnaast is de gemiddelde WAZO-uitkering opwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie.
 • 2. 
  In het Coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon ingevoerd wordt. Dit heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering van de WAZO stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van de WAZO naar inschatting toe met € 3,0 miljoen per jaar vanaf 2024.
 • 3. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Deze stapsgewijze verhoging van het wettelijk minumuloon gaat in per 1 januari 2023 in plaats van

1 januari 2024. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde WAZO-uitkering stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van de WAZO naar inschatting toe met € 4,0 miljoen in 2023 oplopend naar € 13 miljoen per jaar vanaf 2024. Doordat in 2023 het maximum dagloon meestijgt met de wettelijk minimumloon verhoging, nemen de uitkeringslasten WAZO aanvullend toe met € 8 miljoen in 2023 oplopend naar € 9 miljoen vanaf 2025.

Inkomensoverdrachten: WAZO aanvullend geboorteverlof partners

 • 1. 
  De raming wordt naar boven bijgesteld (€ 3,6 miljoen in 2022). Dit wordt verklaard door zowel een hoger gebruik van de regeling als een hogere gemiddelde uitkeringshoogte (op basis van realisatiecijfers).
 • 2. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Deze stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon gaat in per 1 januari 2023 in plaats van

1 januari 2024. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering van het aanvullend geboorteverlof stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van deze regeling naar inschatting toe met € 1,0 miljoen per jaar vanaf 2024. Doordat in 2023 het maximum dagloon meestijgt met de wettelijk minumumloon verhoging nemen de uitkeringslasten aanvullend toe met € 2 miljoen per jaar vanaf 2023.

Inkomensoverdrachten: Uitkeringslasten ouderschapsverlof

 • 1. 
  De raming van het ouderschapsverlof is vanaf 2022 opwaarts bijgesteld doordat de volumes opwaarts zijn bijgesteld op basis van de nieuwe CBS-geboorteprognose (€ 6,6 miljoen in 2022).
 • 2. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het uitkeringspercentage van de WAZO betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 wordt verhoogd van 50% naar 70% van het dagloon, met als maximum 70% van het maximum dagloon. Het budgettaire effect is € 65,0 miljoen in 2022 oplopend naar € 195,0 miljoen vanaf 2026.
 • 3. 
  In het Coalititeakkoord is opgenomen dat er een minimum uurloon ingevoerd wordt. Dit heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering van het betaald ouderschapsverlof stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van deze regeling naar inschatting toe met € 1,0 miljoen per jaar vanaf 2024.
 • 4. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon (WML) wordt verhoogd met 7,5%. Deze stapsgewijze verhoging van het wettelijk minumumloon gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft een positief effect op de loonontwikkeling, waardoor ook de de hoogte van de gemiddelde jaaruitkering van het betaald ouderschapsverlof stijgt. Hierdoor nemen de uitkeringslasten van deze regeling naar inschatting toe met € 1,0 miljoen in 2023 en € 2,0 miljoen per jaar vanaf 2024. Doordat in 2023 het maximum dagloon meestijgt met de wettelijk minimumloon verhoging nemen de uitkeringslasten aanvullend toe met € 4 miljoen per jaar vanaf 2023.

Nominaal

 • 1. 
  Dit betreft nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitgaven (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 20,1 miljoen.

3.7 Artikel 7 Kinderopvang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

 

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van

beleid begrotingsgefinancierd artikel 7 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

3.857.977

78.000

3.935.977

141.731

4.080.708

234.195

280.920

278.229

258.018

Uitgaven

3.857.977

78.000

3.935.977

141.731

4.080.708

234.195

280.920

278.229

258.018

Inkomensoverdrachten

Kinderopvangtoeslag

3.827.732

0

3.827.732

143.000

3.973.732

200.970

261.998

277.069

256.858

Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage

0

78.000

78.000

 • 635

77.365

1.000

0

0

0

Subsidies (regelingen)

Kinderopvang

1.300

0

1.300

0

1.300

0

0

0

0

Subsidies Caribisch Nederland

8.043

0

8.043

580

8.623

1.625

922

1.160

1.160

Opdrachten

Overige Opdrachten

3.003

0

3.003

2.286

5.289

0

0

0

0

Opdrachten Caribisch Nederland

1.048

0

1.048

500

1.548

6.600

0

0

0

Bekostiging

Projectbureau PGV

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap DUO

8.551

0

8.551

0

8.551

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Versterking Kinderopvang Samenwerking BES(t)    6.800

4 kids CN

0

6.800

 • 4.000

2.800

0

4.000

0

0

SPUK kwijtschelden schulden Kinderopvang

0

0

0

0

0

24.000

14.000

0

0

Ontvangsten

1.584.673

 • - 
  1.487

1.583.186

 • - 
  18.371

1.564.815

21.625

6.523

 • - 
  4.708
 • - 
  2.854

Ontvangsten

Algemeen

480

0

480

0

480

0

0

0

0

Terugontvangsten kinderopvangtoeslag

256.656

 • 1.487

255.169

 • 18.371

236.798

21.501

5.663

 • 5.804
 • 3.624

Werkgeversbijdrage Kinderopvang

1.327.537

0

1.327.537

0

1.327.537

124

860

1.096

770

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 141,7 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. De mutatie bij de ontvangsten is - € 18,4 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 99,75%.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

 • 1. 
  De ramingsbijstelling (€ 131,0 miljoen in 2022) hangt onder meer samen met de nieuwe CPB-prognose van de werkloosheid. Op basis van het CEP is de werkloosheid structureel naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot meer gebruik van kinderopvang dan eerder verwacht. Naast het conjunc-tuureffect zijn er een aantal effecten die er ook voor zorgen dat er in 2022 en latere jaren meer uitgaven zijn. De prognose van het CBS van het aantal kinderen is naar boven bijgesteld. Dit heeft een opwaarts effect op het gebruik. Verder gaan kinderen gemiddeld meer uren naar de kinderopvang dan eerder was verwacht. Dit heeft ook een opwaarts effect op het gebruik.
 • 2. 
  Als dekking voor de intensivering van toezicht en handhaving in de gastouderopvang is in de begroting 2022 een maatregel op de KOT ingeboekt. Voor de opbrengst van de nog nader te bepalen maatregel wasvanaf 2022 jaarlijks een besparing van € 6,4 miljoen opgenomen in de begroting. De concrete dekkingsmaatregel op de KOT is nu uitgewerkt. De maatregel gaat per 2023 in. De opbrengst van deze maatregel kent een ingroei, waardoor de dekking in de eerste jaren lager uitvalt en in latere jaren hoger. Voor 2022 leidt dit tot een opwaartse bijstelling van € 6,0 miljoen, dit loopt af naar een neerwaartse bijstelling van € 2,7 miljoen in 2026.
 • 3. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen om het uitkeringspercentage voor het betaald ouderschapsverlof te verhogen van 50% naar 70%. Hierdoor neemt het gebruik van ouderschapsverlof toe en het gebruik van kinderopvang naar verwachting licht af. In 2022 levert dit een besparing op van
 • € 1,0 miljoen, structureel (vanaf 2023) gaat het jaarlijks om
 • € 3,0 miljoen.
 • 4. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat vanaf 2023 de koppeling gewerkte uren wordt losgelaten. Hierdoor kunnen werkende ouders aanspraak maken op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. De hiervoor benodigde middelen zijn vanuit de aanvullende post op de begroting van Financiën overgeheveld naar de SZW-begroting. Vanwege de eerste voorschotbetalingen komen de uitgaven voor 2022 € 3,0 miljoen hoger uit. Dit loopt op naar € 112,0 miljoen in 2026.
 • 5. 
  Er is in 2022 € 4,0 miljoen gereserveerd voor kosten die samenhangen met de bredere stelselwijziging in de kinderopvangtoeslag. Het betreft implementatiekosten en transitiekosten in aanloop naar een stelsel van directe financiering.

Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage

 • 1. 
  Voor de Tijdelijke Tegemoetkomingsregeling Kinderopvang tijdens de eerste sluitingsperiode (TTKO-I) zijn de uitvoeringskosten door Toeslagen € 0,4 miljoen hoger dan eerder geraamd.
 • 2. 
  Om beter bij het verwachte kasritme van de uitvoeringskosten voor tijdelijke tegemoetkoming kinderopvang tijdens de derde sluitingsperiode (TTKO-III) aan te sluiten is een budgettair neutrale kasschuif van 2022 (- € 1,0 miljoen) naar 2023 gedaan.

Subsidies, opdrachten en bijdrage medeoverheden

 • 1. 
  Voor het programma BES(t) 4 kids zijn door middel van budgettair neutrale herschikkingen middelen toegevoegd aan het subsidiebudget (€ 0,6 miljoen in 2022 en € 1,2 miljoen in 2023). Met deze middelen worden de arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang in Caribisch Nederland verbeterd, komt er een vergoeding van loonverlet bij scholing van personeel, en een tegemoetkoming in het kostenverschil voor opvang van baby's.
 • 2. 
  Om beter bij het verwachte kasritme aan te sluiten is er binnen het onder 'Bijdrage aan medeoverheden' opgenomen budget voor BES(t) 4 kids (versterking van de kinderopvang in Caribisch Nederland) een budgettair neutrale kasschuif van 2022 (-/- € 4,0 miljoen) naar 2024 gedaan. Het gaat om middelen bestemd voor huisvesting.
 • 3. 
  Van het overgebleven budget voor subsidies en opdrachten in 2021 is er € 2,8 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2022 toegevoegd.
 • 4. 
  Er is een overboeking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de bijdrage kinderopvang in Caribisch Nederland (€ 6,6 miljoen in 2023).
 • 5. 
  Op basis van een eerste inschatting over het aantal gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire is een raming gemaakt van de uitgaven voor de gemeentelijke kwijtscheldingen. Vanaf 2023 worden deze kwijtscheldingen aan gemeenten gefinancierd (€ 24,0 miljoen 2023,

€ 14,0 miljoen 2024).

 • 6. 
  In het Coalitieakkord zijn middelen vrijgemaakt om toe te werken naar het ijkpunt sociaal minimum in Caribisch Nederland. Hiertoe wordt het Wettelijk minimumloon verhoogd. Dit leidt tot hogere personeelskosten bij kinderopvangorganisaties in Caribisch Nederland. Vanaf 2023 wordt € 0,5 miljoen aan middelen toegevoegd oplopend tot € 1,2 miljoen in 2026.

Ontvangsten: Terugontvangsten kinderopvang

 • 1. 
  De ontvangsten kinderopvangtoeslag zijn voor 2022 naar beneden bijgesteld. Dit komt grotendeels doordat de voorschotten die ouders ontvangen, beter aansluiten bij het bedrag waar ouders uiteindelijk recht op hebben. Er zijn vooral minder terugvorderingen en, met vertraging, ook minder terugontvangsten. De hogere uitgaven, onder meer als gevolg van de neerwaarts bijgestelde werkloosheid, hebben meerjarig juist een licht opwaarts effect op de terugontvangsten. Per saldo is er in

2022    sprake van een tegenvaller (- € 18,0 miljoen). In 2023 en in mindere mate 2024 is er een meevaller. Dit is het gevolg van de opstart van gepauzeerde invorderingen bij Toeslagen.

 • 2. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 0,1 miljoen in 2023).
 • 3. 
  Bij de herstart na de pauzering van de invordering van toeslagen wordt geen invorderingsrente gerekend over de periode van pauzering. Hierdoor treedt een derving op ontvangsten uit invorderingsrente op voor de kinderopvangtoeslag (KOT). De ontvangsten KOT zijn hierop bijgesteld (- € 0,4 miljoen in 2022).
 • 4. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de koppeling gewerkte uren in

2023    wordt losgelaten, waardoor werkende ouders aanspraak maken op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand. Naast hogere uitgaven leidt dit, met vertraging, ook tot meer terugvorderingen en daarmee ook hogere terugontvangsten. Vanaf 2023 worden de ontvangsten verhoogd met € 1,0 miljoen oplopend in 2026 tot

€ 7,0 miljoen.

Ontvangsten: Werkgeversbijdrage kinderopvang

 • 1. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,1 miljoen in 2023).

3.8 Artikel 8 Oudedagsvoorziening

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving    Ontwerp- Mutaties Vastge- Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie begroting via NvW, stelde    1suppletoire 2023    2024    2025    2026

2022 (1)    ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en 2022 begroting (5)=(3)+(4) amende- (3)=(1)+(2)    (4)

menten

 

(2)

Verplichtingen

25.274

260

25.534

1.582

27.116

3.229

6.403

8.963

9.560

Uitgaven

25.274

260

25.534

1.582

27.116

3.229

6.403

8.963

9.560

Inkomensoverdrachten

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

23.822

260

24.082

1.794

25.876

3.428

6.526

9.063

9.660

Overbruggingsregeling AOW

991

0

991

 • 184

807

 • 99
 • 23

0

0

Opdrachten

Opdrachten

461

0

461

 • 28

433

 • 100
 • 100
 • 100
 • 100

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,6 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 98,20%.

Inkomensoverdrachten: AOV inclusief tegemoetkoming Caribisch

Nederland (CN)

 • 1. 
  De raming van de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) inclusief tegemoetkoming CN is op basis van realisatiegegevens meerjarig naar boven bijgesteld. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van € 0,6 miljoen.
 • 2. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd (artikel 8 Oudedagsvoorziening) naar begrotingsgefinancierd (€ 1,2 miljoen).
 • 3. 
  In het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt om toe te werken naar het ijkpunt sociaal minimum op CN. Met deze middelen (€ 2,7 miljoen in 2023 oplopend naar € 9,3 miljoen in 2027) wordt de AOV stapsgewijs verhoogd in verband met het ijkpunt sociaal minimum.

Inkomensoverdrachten: overbruggingsregeling AOW (OBR)

 • 1. 
  De raming van de uitkeringslasten OBR is licht neerwaarts bijgesteld op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de SVB over 2021. De instroom van personen die recht hebben is in 2021 lager uitgevallen dan verwacht, dit werkt door in de uitkeringslasten van de komende jaren. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van - € 0,2 miljoen.

Opdrachten

 • 1. 
  Er is een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de bijdrage aan het kennisprogramma intelligent bestuur bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (28 duizend).
 • 2. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van begrotingsgefinancierd naar premiegefinancierd (artikel 11 uitvoering SVB ) voor bijdrage Stichting Pensioenregister (€ 0,1 miljoen vanaf 2023 structureel).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

 

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van

beleid premiegefinancierd artikel 8 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties    Vastge-    Mutaties Stand 1e

via NvW,    stelde    1esuppletoire

ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en    2022    begroting (5)=(3)+(4)

amende-    (3)=(1)+(2)    (4)

menten (2)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

44.160.815

044.160.815

 • - 
  6.03844.154.777

1.315.457

2.453.721

3.360.704

3.989.458

Uitgaven

44.160.815

044.160.815

 • - 
  6.03844.154.777

1.315.457

2.453.721

3.360.704

3.989.458

Inkomensoverdrachten

AOW

42.411.814

0 42.411.814

 • 166.32142.245.493
 • 145.543
 • 146.813
 • 146.182
 • 142.378

AOW nominaal

711.580

0    711.580

165.139    876.719

1.792.256

3.310.197

4.644.615

5.318.141

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

13.313

0    13.313

 • 62    13.251

13.107

 • 15.197
 • 73.287
 • 97.155

Inkomensondersteuning AOW

1.024.108

0 1.024.108

 • 4.794 1.019.314
 • 344.363
 • 694.466

1.064.442

1.089.150

Ontvangsten

0

0 0

0 0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 6,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/ of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: AOW uitkeringslasten

 • 1. 
  De raming van de uitkeringslasten AOW is neerwaarts bijgesteld met - € 176,0 miljoen op basis van de uitvoeringsinformatie van de SVB en de CBS Bevolkingsprognose 2020-2070. Daarnaast heeft er een aanpassing in ramingsmethodiek plaatsgevonden. In 2021 is het aantal AOW-gerechtigden lager uitgekomen door meer oversterfte. Deze bijstelling werkt meerjarig door doordat het verwachte aantal AOW'ers ook in latere jaren lager uitkomt dan ten tijde van de Begroting 2022 werd geraamd.
 • 2. 
  De SVB heeft naar aanleiding van een digitaliseringsslag geconstateerd dat naar verwachting voor circa 9150 AOW-gerechtigden de hoogte van de AOW-uitkering onjuist is vastgesteld. De SVB start daarom met een herstelactie. In de Begroting 2022 is reeds rekening gehouden met de extra uitgaven aan de AOW door de herstelactie. Deze extra uitgaven worden voor 2022 naar boven bijgesteld met € 9,7 miljoen.
 • 3. 
  Burgers kunnen worden gekort op hun AOW-uitkering als zij niet (volledig) hebben voldaan aan hun AOW-premieplicht en de SVB hen schuldig nalatig verklaart. Naar aanleiding van een verkenning is geconstateerd dat het proces van schuldig nalatig verklaren uitvoeringstechnisch complex is en onredelijk kan uitpakken voor de burger. Daarom is besloten te starten met het wetstraject om het proces van schuldig nalatig verklaren af te schaffen. Als het schuldig nalatig verklaren proces wordt afgeschaft nemen de AOW-uitgaven vanaf 2023 toe met € 7,1 miljoen oplopend naar € 7,2 miljoen in 2026.

Inkomensoverdrachten: Inkomensondersteuning AOW (IOAOW)

 • 1. 
  Op basis van de CBS bevolkingsprognose bestaat de verwachting dat het aantal AOW-gerechtigden minder hard zal stijgen dan eerder geraamd. Dit verklaard grotendeels de neerwaartse bijstelling op de IOAOW uitgaven (- € 5,3 miljoen).
 • 2. 
  De IOAOW wordt per 2023 stapsgewijs afgeschaft. De hieruit voortvloeiende besparing op de IOAOW wordt aangewend om de beleidsmatige verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) en de koppeling aan de AOW te financieren. Daarnaast wordt een deel van de besparing ingezet voor de kosten aan de verhoging van het sociaal minimum in Caribisch Nederland. De afschaffing van de IOAOW levert een besparing op van € 342,0 miljoen in 2023 oplopend naar € 1,1 miljard in 2027

Nominaal

 • 1. 
  Dit betreft de nominale ontwikkeling als gevolg van de aanpassing van de indecxijfers en als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag), in totaal € 165,1 miljoen.
 • 2. 
  De hoogte van de AOW-uitkering wordt daarnaast gekoppeld aan de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) met in totaal 7,5% in 2025. De hogere AOW-uitgaven die het gevolg zijn van vervroeging van de wettelijk minimumloon verhoging per 1 januari 2023 bedragen in 2024 € 1,1 miljard oplopend naar € 2,3 miljard in 2027

3.9 Artikel 9 Nabestaanden

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 9 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving    Ontwerp- Mutaties Vastge- Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie begroting via NvW, stelde    1suppletoire 2023    2024    2025    2026

2022 (1)    ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en 2022 begroting (5)=(3)+(4) amende- (3)=(1)+(2)    (4)

menten

(2)

 

Verplichtingen

1.152

80

1.232

215

1.447

367

522

622

627

Uitgaven

1.152

80

1.232

215

1.447

367

522

622

627

Inkomensoverdrachten

AWW (Caribisch Nederland)

1.152

80

1.232

215

1.447

367

522

622

627

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutatie 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022

100,00%.

Inkomensoverdrachten: Wet Algemene Weduwen en Wezenverzekering

(AWW) Caribisch Nederland (CN)

 • 1. 
  De raming van de AWW Caribisch Nederland is op basis van realisatiegegevens structureel verhoogd met € 0,2 miljoen.
 • 2. 
  In het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt om toe te werken naar het ijkpunt sociaal minimum op CN. Met deze middelen (€ 0,2 miljoen in 2023 oplopend naar € 0,4 miljoen in 2027) wordt de AWW stapsgewijs verhoogd in verband met het ijkpunt sociaal minimum.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

 

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van

beleid premiegefinancierd artikel 9 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerp-    Mutaties    Vastge-    Mutaties Stand 1e

begroting    via NvW,    stelde    1suppletoire

2022 (1)    ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en    2022    begroting (5)=(3)+(4)

amende- (3)=(1)+(2)    (4)

menten (2)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

309.839

0

309.839

 • - 
  7.968

301.871

5.040

10.604

14.503

15.226

Uitgaven

309.839

0

309.839

 • - 
  7.968

301.871

5.040

10.604

14.503

15.226

Inkomensoverdrachten

ANW

299.625

0

299.625

 • 8.526

291.099

 • 6.858
 • 9.283
 • 11.178
 • 12.141

ANW nominaal

4.883

0

4.883

582

5.465

11.803

19.743

25.569

27.254

Tegemoetkoming ANW nominaal

66

0

66

2

68

176

267

269

288

Tegemoetkoming ANW

5.265

0

5.265

 • 26

5.239

 • 81
 • 123
 • 157
 • 175

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 8,0 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/ of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Inkomensoverdrachten: Anw

 • 1. 
  Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB wordt de raming van de Anw meerjarig naar beneden bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het aantal Anw-gerechtigden voor alle prognosejaren naar beneden wordt bijgesteld. Daarnaast is de gemiddelde uitkering naar beneden bijgesteld, waardoor de uitkeringslasten ook lager uitkomen. Dit leidt in 2022 tot een neerwaartse bijstelling van - € 8,5 miljoen, oplopend in 2027 tot - € 18,0 miljoen.
 • 2. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen om de leeftijdsgrens van kosten-delers te verhogen van 21 naar 27 jaar. Dit leidt tot hogere uitkeringslasten aan de Anw, hiervoor is bij Coalitieakkoord een reservering gemaakt van € 5,0 miljoen per jaar vanaf 2023.

Inkomensoverdrachten: ANW tegemoetkoming

 • 1. 
  Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming bijgesteld, wat voor 2022 leidt tot een mutatie van - € 26 duizend.

Nominaal

 • 1. 
  Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 0,6 miljoen.

3.10 Artikel 10 Tegemoetkoming ouders

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

 

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van

beleid begrotingsgefinancierd artikel 10 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerp-    Mutaties    Vastge-    Mutaties Stand 1e

begroting    via NvW,    stelde    1esuppletoire

2022 (1)    ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en    2022    begroting (5)=(3)+(4)

amende- (3)=(1)+(2)    (4)

menten (2)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

6.479.308

0 6.479.308

 • - 
  2.661 6.476.647

43.698

66.057

69.496

63.361

Uitgaven

6.479.308

0 6.479.308

 • - 
  2.661 6.476.647

43.698

66.057

69.496

63.361

Inkomensoverdrachten

AKW

3.653.862

0 3.653.862

17.537 3.671.399

24.292

29.485

33.712

37.626

WKB

2.820.998

0 2.820.998

 • 20.698 2.800.300

18.020

35.093

34.295

24.240

Kinderbijslagvoorziening BES

4.448

0    4.448

500    4.948

1.386

1.479

1.489

1.495

Ontvangsten

188.276

 • - 
  744    187.532

17.675    205.207

35.573

23.640

14.205

13.868

Ontvangsten

Terugontvangsten

188.276

 • 744    187.532

17.675    205.207

35.573

23.640

14.205

13.868

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 2,7 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten zijn de mutaties

€ 17,7 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022

100,00%.

Inkomensoverdrachten: AKW

 • 1. 
  De raming van de uitgaven AKW is voor 2022 opwaarts bijgesteld met € 17,5 miljoen. De bijstelling wordt vooral verklaard door een opwaarts bijgestelde CBS-bevolkingsprognose als gevolg van meer geboortes. De tegenvaller loopt meerjarig op.

Inkomensoverdrachten: WKB

 • 1. 
  De raming van de uitgaven WKB is voor 2022 neerwaarts bijgesteld. Dit komt voornamelijk doordat de realisaties lager uitvallen dan aanvankelijk verwacht en doordat de geraamde ontwikkeling van de conjunctuur positiever is dan in de vorige raming. Tegelijkertijd zorgt een opwaartse bijstelling van de geboorteprognose van CBS meerjarig voor hogere uitgaven. Per saldo resulteert dit in 2022 in een meevaller die - € 18,6 miljoen bedraagt.
 • 2. 
  Om beter aan te sluiten bij het kasritme van de WKB-herstelactie is er een budgettair neutrale kasschuif van 2022 (- € 4,0 miljoen) naar 2021 (zie ook de veegbrief, Kamerstukken II 2021-2022 35 925 XV nr 83).
 • 3. 
  In het Coalitieakkoord is de verhoging van het wettelijk uurloon opgenomen. Dit resulteert vanaf 2023 in lagere uitgaven die tot en met 2026 oplopen tot - € 3,8 miljoen.
 • 4. 
  In het Coalitieakkoord is de verhoging van 7,5% van het wettelijk minimumloon (WML) opgenomen. Dit resulteert tot hogere uitgaven oplopend van € 2,2 miljoen in 2023 tot € 54,4 miljoen in 2026.
 • 5. 
  De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) uit het coalitieakkoord gaat in per 1 januari 2023 in plaats van 1 januari 2024. Dit leidt tot een stijging van de uitkeringslasten WKB met € 1,9 miljoen in 2022, € 18,6 miljoen in 2023 en € 8,2 miljoen in 2024.

Inkomensoverdrachten: Kinderbijslag Voorziening (KBV) BES

 • 1. 
  De raming van de KBV BES is op basis van realisatiegegevens structureel verhoogd met € 0,4 miljoen.
 • 2. 
  In het voorjaar van 2021 zijn middelen gereserveerd voor dubbele uitkering van kinderbijslag bij een intensieve zorgvraag van een thuiswonend kind in CN. Mede door vertraging als gevolg van de coronapandemie is geconstateerd dat invoering op zijn vroegst per juli 2023 haalbaar is. Daarom vallen de middelen voor 2022 en (deels) 2023 vrij (- € 0,2 miljoen 2022).
 • 3. 
  In het Coalitieakkoord zijn middelen vrijgemaakt om de inkomenspositie van huishoudens op Caribisch Nederland (CN) te verbeteren. Met deze middelen wordt onder andere de kinderbijslag verhoogd (in 2022

€ 0,3 miljoen, oplopend tot € 1,1 miljoen in 2027) om specifiek de inkomenspositie van ouders met kinderen te verbeteren. Het kinderbij-slagbedrag op CN wordt hiermee per 2024 gelijk aan het bedrag voor de middelste leeftijdscategorie voor de kinderbijslag in Europees Nederland.

Ontvangsten

 • 1. 
  De ontvangsten worden meerjarig opwaarts bijgesteld, onder meer vanwege een stijging in het aandeel terugvorderingen in de WKB. Tegelijkertijd vallen de WKB realisaties lager uit en is de geraamde ontwikkeling van de conjunctuur positiever dan in de vorige raming. In

2022    resulteert dit per saldo in een meevaller van 18,1 miljoen.

 • 2. 
  In 2023 en 2024 worden hogere ontvangsten WKB verwacht als gevolg van de opstart van gepauzeerde invorderingen bij Toeslagen. Voor 2023 wordt dit geraamd op € 19,9 miljoen en voor 2024 op € 9,6 miljoen.
 • 3. 
  Bij de herstart na de pauzering van invordering toeslagen wordt geen invorderingsrente gerekend over de periode van pauzering. Hierdoor treedt een derving op ontvangsten uit invorderingsrente op voor de WKB. De ontvangsten WKB zijn hierop bijgesteld voor de jaren 2022,

2023    en 2024 (- € 0,4 miljoen in 2022).

3.11 Artikel 11 Uitvoering

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 11 (bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Ontwerp-    Mutaties    Vastge-    Mutaties Stand 1e

begroting    via NvW,    stelde    1esuppletoire

2022 (1)    ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en    2022    begroting (5)=(3)+(4)

amende- (3)=(1)+(2)    (4)

menten (2)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

660.321

9.000

669.321

 • - 
  30.066

639.255

26.988

 • - 
  3.126
 • - 
  3.260
 • - 
  4.535

Uitgaven

661.821

9.000

670.821

 • - 
  30.066

640.755

26.988

 • - 
  3.126
 • - 
  3.260
 • - 
  4.535

Subsidies (regelingen)

Subsidies

1.500

0

1.500

 • 1.500

0

0

0

0

0

Opdrachten

Handhaving smal

3.173

0

3.173

 • 1.151

2.022

 • 377
 • 527
 • 509
 • 350

Bekostiging

Uitvoeringskosten CN

7.067

0

7.067

1.824

8.891

3.840

3.941

3.241

1.041

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten UWV

469.786

9.000

478.786

 • 32.441

446.345

26.639

 • 2.283
 • 1.675
 • 669

Uitvoeringskosten SVB

166.944

0

166.944

 • 288

166.656

 • 3.114
 • 4.257
 • 4.317
 • 4.557

Uitvoeringskosten IB

12.541

0

12.541

3.490

16.031

0

0

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Landelijk Clientenraad

810

0

810

0

810

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 30,1 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 99,50%.

Subsidies, opdrachten en bekostiging

 • 1. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (- € 1,5 miljoen).
 • 2. 
  Er is een overboeking gedaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de bijdrage beheerskosten Ensia (€ 0,027 miljoen).
 • 3. 
  Er is budget toegekend aan IB (art. 11) t.b.v. Toekomst gegevensuitwisseling Werk en Inkomen (TWI) voor het beheer van het serviceplatform en IGS (Innovatie Gegevensuitwisseling SUWI) (-€1,124 mln.)
 • 4. 
  De raming van de uitvoeringskosten Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) is op basis van uitvoeringsinformatie meerjarig licht naar boven bijgesteld. Voor 2022 leidt dit tot een mutatie van € 0,3 miljoen.
 • 5. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd artikel 11 uitvoeringskosten UWV naar begrotinggefinancierd artikel 11 uitvoeringskosten CN

(€ 1,5 miljoen). Deze middelen zijn met name ten behoeve van de meerjarige intensivering voor het ICT-verbetertraject op CN.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van € 1,5 miljoen in 2022 en € 0,5 miljoen in 2023.
 • 2. 
  Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premie-gefinancierde uitvoeringskosten van het UWV van - € 3,9 miljoen in 2022. Voor 2023 is dit circa - € 4 miljoen, voor 2024 is dit circa
 • € 14 miljoen, vanaf 2025 is dit circa - € 7 miljoen. Zie ook bij premie-gefinancierd.
 • 3. 
  Er is een overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de bijdrage aan het project inzicht in skills en scholingsmogelijkheden (- € 1,2 miljoen).
 • 4. 
  Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er twee kasschuiven verwerkt: een kasschuif op het budget van de uitvoeringskosten NOW van 2022 (- € 28,9 miljoen) naar 2023 en een kasschuif voor de uitvoeringskosten scholingsexperiment WGA van 2023 (- € 0,4 miljoen) naar 2024.
 • 5. 
  De uitvoeringskosten voor 2023 zijn verhoogd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Dit komt door de budgettaire verwerking van de volume-ramingen van de regelingen Wajong, Wsw en IOW (€ 1,5 miljoen in 2023 oplopend tot € 3,2 miljoen in 2027).
 • 6. 
  In het Coalititieakkoord is opgenomen dat het wettelijk minimumloon stijgt met 7,5%. Om dit te kunnen uitvoeren moeten de systemen van het UWV aangepast worden. In 2024 wordt € 10,0 miljoen aan middelen beschikbaar gesteld. Vanaf 2025 jaarlijks € 3,0 miljoen.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. 
  Er is een budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premie-gefinancierde uitvoeringskosten van de SVB naar het UWV in 2022 (€ 1,4 miljoen) en vanaf 2023 e.v. aflopend tot € - 0,6 miljoen. Zie ook bij premiegefinancierd.
 • 2. 
  Voor de hogere uitvoeringkosten (in lijn met de ontwikkeling van het afgelopen jaar en rekening houdend met de demografische ontwikkelingen van het CBS) in 2022 en 2023 van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor de indicatie dubbele kinderbijslag is € 1,1 miljoen per jaar aan middelen beschikbaar gesteld. Het bedrag zal overgeboekt worden naar de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
 • 3. 
  Op basis van het afgenomen volume van de door de SVB uitgevoerde regelingen worden de uitvoeringskosten in 2023 verminderd met
 • € 3,2 miljoen, oplopend in 2027 tot - € 4,2 miljoen.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten IB

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,0 miljoen in 2022).
 • 2. 
  Van het overgebleven budget uitvoeringskosten IB in 2021 is er

€ 0,5 miljoen via de eindejaarsmarge aan de begroting 2022 toegevoegd.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

 

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van

beleid premiegefinancierd artikel 11 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

2.069.926

0

2.069.926

 • - 
  9.172 2.060.754

36.831

18.849

24.187

58.501

Uitgaven

2.069.926

0

2.069.926

 • - 
  9.172 2.060.754

36.831

18.849

24.187

58.501

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Uitvoeringskosten UWV

1.858.966

0

1.858.966

 • 23.472 1.835.494
 • 5.140
 • 47.078
 • 64.499
 • 55.176

Uitvoeringskosten UWV nominaal

48.047

0

48.047

18.989    67.036

40.209

61.574

82.323

105.439

Uitvoeringskosten SVB nominaal

4.080

0

4.080

1.511    5.591

3.115

5.133

6.976

8.795

Uitvoeringskosten SVB

158.833

0

158.833

 • 6.200    152.633
 • 1.353
 • 780
 • 613
 • 557

Ontvangsten

0

0

0

0 0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt - € 9,2 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/

of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten UWV

 • 1. 
  Er zijn diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd (€ 26,5 miljoen in 2022 en vanaf 2023 - € 0,3 miljoen aflopend tot
 • € 0,7 miljoen in 2027). De grootste overboeking is naar artikel 5 scholingsbudget WW (- € 13,1 miljoen in 2022).
 • 2. 
  Er is een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotings-gefinancierde uitvoeringskosten van het UWV van € 3,9 miljoen in 2022. Voor 2023 is dit circa € 4 miljoen, voor 2024 is dit circa € 14 miljoen, vanaf 2025 is dit circa € 7 miljoen, zie ook bij begrotingsgefinancierd.
 • 3. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd artikel 11 uitvoeringskosten UWV naar begrotinggefinancierd artikel 11 uitvoeringskosten CN. Dit betreft in 2022 - € 1,5 miljoen oplopend tot - €3,7 miljoen in 2024 en aflopend tot - € 0,8 miljoen in 2027. Zie ook bij begrotingsgefinancierd.
 • 4. 
  Er zijn diverse interdepartementale overboekingen (- € 1,4 miljoen in 2022 oplopend tot - € 2,3 miljoen in 2024 en aflopend tot - € 1,6 miljoen in 2027). Dit betreffen overboekingen naar het ministerie van Financiën voor de kosten van diverse regelingen bij de Belastingdienst.
 • 5. 
  De uitvoeringskosten zijn verlaagd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Dit komt door de budgettaire verwerking van de nieuwe volume-ramingen van de regelingen (- € 15,9 miljoen in 2023 oplopend tot
 • € 67,8 miljoen in 2025 en aflopend tot - € 56,6 miljoen in 2027).
 • 6. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het uitkeringspercentage van de WAZO betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022 wordt verhoogd van 50% naar 70% van het dagloon. Voor de uitvoeringskosten wordt € 0,6 miljoen in 2022 en € 0,7 miljoen voor 2023 e.v. gereserveerd.

Bijdrage aan zbo's en rwt's: uitvoeringskosten SVB

 • 1. 
  Er zijn budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van premiegefinancierd naar begrotingsgefinancierd (diverse artikelen) (€ 6,2 miljoen) in 2022. Voor 2023 e.v. gaat dit om - € 2,2 miljoen aflopend tot - € 1,7 miljoen.
 • 2. 
  Voor de Stichting Pensioenfonds wordt vanaf 2023 € 0,2 miljoen overgeboekt van begrotingsgefinancierd artikel 1 en 8 naar premiegefi-nancierd artikel 11 SVB.
 • 3. 
  De uitvoeringskosten vanaf 2023 zijn verhoogd t.o.v. het budget uit de begroting 2022. Dit komt door de verwerking van de nieuwe volumera-mingen (€ 0,6 miljoen in 2023). Voor 2024 e.v. worden de uitvoeringskosten vanwege de nieuwe volumeramingen verhoogd met bedragen tussen de € 0,6 miljoen en € 0,9 miljoen.

Nominaal

 • 1. 
  Nominale ontwikkeling als gevolg van bovenstaande mutaties van de uitkeringen (grondslag) en als gevolg van aanpassing van de indexcijfers, totaal € 20,5 miljoen.

3.12 Artikel 12 Rijksbijdragen

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid begrotingsgefinancierd artikel 12 (bedragen x € 1.000)

Mutatie    Mutatie    Mutatie    Mutatie

2023    2024    2025    2026

Omschrijving    Ontwerp- Mutaties Vastge- Mutaties 1e Stand 1e

begroting    via    stelde    suppletoire    suppletoire

2022 (1)    NvW,    begroting    begroting    begroting

ISB,    2022    (4)    (5)=(3)+(4)

moties    (3)=(1)+(2)

en amendementen

(2)

 

Verplichtingen

22.837.601

0

22.837.601

 • - 
  2.567.500

20.270.101

 • - 
  1.021.800
 • - 
  1.178.800
 • - 
  1.334.800
 • - 
  1.489.600

Uitgaven

22.837.601

0

22.837.601

 • - 
  2.567.500

20.270.101

 • - 
  1.021.800
 • - 
  1.178.800
 • - 
  1.334.800
 • - 
  1.489.600

Bijdrage aan sociale fondsen

Kosten heffingskortingen AOW

2.392.300

0

2.392.300

18.100

2.410.400

241.300

319.700

309.600

331.500

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

20.197.600

0

20.197.600

 • 2.585.600

17.612.000

 • 1.263.100
 • 1.498.500
 • 1.644.400
 • 1.821.100

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

162.022

0

162.022

0

162.022

0

0

0

0

Zwangere zelfstandigen

85.679

0

85.679

0

85.679

0

0

0

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletoire begroting bedraagt - € 2.567,5 miljoen bij de uitgaven en de verplichtingen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht. Op andere artikelen is een Incidentele suppletoire begroting en/of amendement van toepassing. Bij dit artikel is dit niet het geval.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 100,00%.

Bijdrage aan sociale fondsen: Rijksbijdrage kosten heffingskortingen AOW

 • 1. 
  De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB (CEP 2022) (€ 18,1 miljoen).

Bijdrage aan sociale fondsen: Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds

 • 1. 
  De raming is bijgesteld op basis van de macro-economische gegevens van het CPB. De premie-inkomsten in het CEP 2022 dalen met - € 2.585,6 miljoen ten opzichte van de raming in de MEV.

3.13 Artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

 

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van

beleid begrotingsgefinancierd artikel 13 (bedragen x € 1.000)

   

Omschrijving

Ontwerp-    Mutaties    Vastge-    Mutaties Stand 1e

begroting    via NvW,    stelde    1suppletoire

2022 (1)    ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en    2022    begroting (5)=(3)+(4)

amende- (3)=(1)+(2)    (4)

menten (2)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

373.769

0

373.769

46.154

419.923

51.292

41.392

36.731

33.235

Uitgaven

373.769

0

373.769

46.154

419.923

51.292

41.392

36.731

33.235

Inkomensoverdrachten

Remigratiewet

39.566

0

39.566

 • 129

39.437

 • 148
 • 22

32

 • 68

Subsidies (regelingen)

Opbouw kennisfunctie integratie

2.600

0

2.600

200

2.800

0

0

0

0

Vluchtelingenwerk Nederland

1.032

0

1.032

65

1.097

0

0

0

0

Overige subsidies algemeen

6.758

0

6.758

 • 620

6.138

1.473

487

0

0

Vroege Integratie en Participatie

3.800

1.300

5.100

 • 1.300

3.800

 • 1.300
 • 1.300
 • 1.300
 • 1.300

Opdrachten

Inburgering en Integratie

21.813

 • 1.300

20.513

3.052

23.565

2.119

684

0

0

Remigratie

1.700

0

1.700

0

1.700

0

0

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

COA

16.490

0

16.490

30.572

47.062

14.263

13.623

13.623

13.623

Bijdrage aan agentschappen

Agentschap DUO

22.917

0

22.917

5.414

28.331

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

40.646

0

40.646

 • 5.000

35.646

5.000

0

0

0

Gemeenten inburgeringsvoorzieningen

112.423

0

112.423

2.678

115.101

19.568

25.078

22.809

20.724

Specifieke uitkering onderwijsroute

0

0

0

15.000

15.000

9.000

0

0

0

Leningen

DUO

104.024

0

104.024

 • 3.778

100.246

1.317

2.842

1.567

256

Ontvangsten

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Ontvangsten

Leningen

1.000

0

1.000

0

1.000

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 46,2 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Onderstaand worden mutaties toegelicht.

Juridisch verplichte uitgaven

De juridisch verplichte uitgaven zijn bij stand 1e suppletoire begroting 2022 97%.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

 • 1. 
  Op basis van de prognose SVB is het volume in de raming van de uitgaven remigratieregeling licht neerwaarts bijgesteld. Dat leidt in 2022 tot minder uitgaven (- € 0,1 miljoen).

Subsidies en opdrachten

 • 1. 
  Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt op de verschillende onderdelen (- € 0,5 miljoen). De grootste overboeking is naar het Gemeentefonds voor de decentralisatie-uitkering online weerbaarheid (- € 0,2 miljoen).
 • 2. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (- € 1,7 miljoen).
 • 3. 
  Via de eindejaarsmarge over 2021 is er € 1,3 miljoen aan het subsidie-en opdrachtenbudget van 2022 toegevoegd.
 • 4. 
  Een deel van het voor Divosa bestemde subsidiebudget in 2022 is doorgeschoven naar 2023 en 2024, zodat Divosa gemeenten nog iets langer kan ondersteunen bij de start van het nieuwe inburgeringsstelsel (- € 2,0 miljoen).
 • 5. 
  In 2023 is het 150 jaar geleden dat in Nederland de slavernij werd afgeschaft. Voor de viering zijn middelen beschikbaar gesteld

(€ 4,2 miljoen in 2022) .

Bijdrage aan zbo's en rwt's: COA

 • 1. 
  Op basis van de ramingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid is het aantal kandidaten voor voorinburgering in 2022 opwaarts bijgesteld. De toename van het volume leidt tot hogere kosten van voorinburgering (€ 25,7 miljoen).
 • 2. 
  Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,3 miljoen).
 • 3. 
  Via de eindejaarsmarge over 2021 is er € 3,6 miljoen aan het COA-budget van 2022 toegevoegd.

Bijdrage aan agentschappen: DUO

 • 1. 
  In verband met extra uitvoeringskosten in 2022 zijn additionele middelen beschikbaar gesteld (€ 5,4 miljoen).

Bijdrage aan medeoverheden: gemeenten

 • 1. 
  Er is een overboeking van het BTW compensatiefonds (BCF) naar de SZW-begroting voor de correctie van de BCF-afdracht van de specifiek e uitkering inburgering (€ 2,7 miljoen).
 • 2. 
  Om beter aan te sluiten bij het kasritme is er een kasschuif op het budget maatschappelijke begeleiding verwerkt van 2022 naar 2023 (€ 5,0 miljoen).
 • 3. 
  Om ervoor te zorgen dat op korte termijn aanbod op de onderwijsroute kan ontstaan wordt incidenteel extra budget aan gemeenten beschikbaar gesteld via een specifieke uitkering (€ 15,0 miljoen in 2022 en € 9,0 miljoen in 2023).
 • 4. 
  Op basis van actuele volumeprognoses is de raming van het budget voor de gemeentelijke inburgeringsvoorzieningen vanaf 2023 naar boven bijgesteld. In 2023 is dit € 16,9 miljoen oplopend naar € 18,0 miljoen in 2027

Leningen: DUO

 • 1. 
  Op basis van de realisatiegegevens van DUO over 2021 en de meerjarige effecten daarvan is het budget voor 2022 bijgesteld (- € 3,8 miljoen).

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Apparaat Kerndepartement

 

Tabel 28 Apparaatsuitgaven

Kerndepartement (bedragen x € 1.000)

         

Omschrijving

Ontwerp-    Mutaties    Vastge-    Mutaties Stand 1e

begroting    via NvW,    stelde    1esuppletoire

2022 (1)    ISB, begrotingsuppletoire begroting moties en    2022    begroting (5)=(3)+(4)

amende- (3)=(1)+(2)    (4)

menten (2)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

473.679

1.586

475.265

6.941

482.206

14.914

15.291

7.110

5.849

Uitgaven

473.679

6.600

480.279

6.011

486.290

15.059

15.405

7.745

6.126

Personele uitgaven

waarvan eigen personeel

374.463

6.600

381.063

 • 3.832

377.231

10.361

11.523

3.295

2.004

waarvan externe inhuur

6.450

0

6.450

3.023

9.473

50

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

2.120

0

2.120

 • 200

1.920

 • 200
 • 700
 • 700
 • 700

Materiële uitgaven

waarvan overige materiële uitgaven

17.588

0

17.588

2.556

20.144

 • 65
 • 15
 • 4

46

waarvan ICT

22.793

0

22.793

2.482

25.275

3.245

3.214

3.735

3.377

waarvan bijdrage aan SSO's

50.265

0

50.265

1.982

52.247

1.668

1.383

1.419

1.399

Ontvangsten

79.893

0

79.893

1.358

81.251

1.358

1.358

1.358

1.358

Ontvangsten

Algemeen

79.893

0

79.893

1.358

81.251

1.358

1.358

1.358

1.358

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 6,0 miljoen bij de uitgaven en € 6,9 miljoen bij de verplichtingen. Bij de ontvangsten tellen de mutaties op tot € 1,4 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Personele uitgaven / materiële uitgaven

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 9,7 miljoen).
 • 2. 
  Er zijn negenendertig overboekingen met andere departementen verwerkt op de diverse onderdelen (€ 4,7 miljoen). De grootste overboeking is de bijdrage aan de ICT-kosten van het Financieel Diensten Centrum van de vier andere deelnemende ministeries naast SZW (totaal € 2,7 miljoen).
 • 3. 
  Voor overlopende posten uit 2021 is via de eindejaarsmarge € 1,1 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2022.
 • 4. 
  Om beter aan te sluiten bij het kasritme zijn er vier kasschuiven verwerkt: drie kasschuiven op het budget van de uitvoeringskosten NOW van 2022 (- € 8,6 miljoen) naar 2023 en 2024 en een kasschuif voor de opsporings-omgeving van de Nederlandse Arbeidsinspectie van 2022 (€ 0,9 miljoen) naar 2023 tot en met 2027

Verplichtingen Apparaat kerndepartement

Voor de opsporingsomgeving van de Nederlandse Arbeidsinspectie is alleen een schuif op het kasbudget noodzakelijk en niet op de verplichtingen. Hierdoor zijn de verplichtingenmutaties in totaal € 0,9 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties.

Ontvangsten

 • 1. 
  De kosten van de contract- en locatiemanagers voor de schoonmaak zijn met ingang van 2022 verwerkt in de tarieven van RSO. Dit leidt tot hogere ontvangsten (€ 1,4 miljoen).

4.2 Onverdeeld

 

Tabel 29 Onverdeeld (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastge- Mutaties Stand 1e stelde    1esuppletoire begrotingsuppletoire begroting 2022 begroting (5)=(3)+(4) (3)=(1)+(2)    (4)

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

101.522

44.400

145.922

18.844

164.766

81.138

110.124

106.404

127.108

Uitgaven

101.443

44.400

145.843

18.844

164.687

81.138

110.124

106.404

127.108

 

Onvoorzien

101.443

44.400

145.843

18.844

164.687

81.138

110.124

106.404

127.108

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van mutaties bij de 1e suppletoire begroting bedraagt

€ 18,8 miljoen in 2022 bij zowel de uitgaven als de verplichtingen.

Onderstaand worden de grootste mutaties toegelicht.

Onvoorzien

 • 1. 
  Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen van artikel 99 naar diverse artikelen binnen de SZW-begroting (- € 23,1 miljoen), onder andere naar artikel 96 voor een herschikking op apparaat.
 • 2. 
  Er zijn diverse nieuwe reserveringen, vrijvallen en uitdelingen van bestaande reserveringen binnen de SZW-begroting (per saldo € 11,5 miljoen). Hieronder valt onder andere een reservering voor de uitvoeringskosten voor transitie BBZ (€ 9,0 miljoen)
 • 3. 
  Om beter aan te sluiten bij het verwachte kasritme van de uitgaven zijn er drie kasschuiven: voor experimenten no-risk polis van 2022 (€ 2,5 miljoen) naar 2024, voor de uitvoeringskosten NOW van 2023 (€ 6,6 miljoen) naar 2024 tot en met 2026 en voor Commissie Roemer van 2022 (- € 2,0 miljoen) naar 2023.
 • 4. 
  Er is sprake van meerdere overboekingen met andere departementen (per saldo - € 30,8 miljoen). De grootste is een overboeking naar het Gemeentefonds voor de decentralisatie-uitkering jeugdwerkloosheid (€ 33,1 miljoen). Verder is er een overboeking van de aanvullende post (AP) voor de aanbevelingen van de commissie Roemer (aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten) (€ 6,8 miljoen in 2022 oplopend naar € 53,0 miljoen in 2026).
 • 5. 
  In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het LKV jongeren niet wordt ingevoerd. Het LIV kan door de uitvoering op zijn vroegst in 2025 worden afgeschaft. Het bedrag dat in 2025 was gereserveerd voor de compensatie voor Wsw/beschut (afkomstig uit het LIV-budget), wordt daarom weer teruggeboekt (- 19,1 miljoen in 2025).
 • 6. 
  De toedeling van het ministerie van Financiën voor de loonbijstelling 2022 (€ 31,3 miljoen) en de prijsbijstelling 2022 (€ 34,4 miljoen) worden in eerste instantie op dit artikel geboekt. Dit wordt op een later moment over de betreffende artikelen van de SZW-begroting verdeeld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 XV, nr. 2 47


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.