Motie Van Hattem c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag - Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

Deze motie i is onder nr. C toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding, wetsvoorstel 35526 - Tijdelijke wet maatregelen covid-19 i en wetsvoorstel 36042 - Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19); Motie van het lid Van Hattem c.s. over afzien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over het pandemieverdrag
Document­datum 17-05-2022
Publicatie­datum 17-05-2022
Nummer KST36042C
Kenmerk 36042; 35526; 25295, nr. C
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

 

36 042

Goedkeuring van het Besluit houdende de vijfde verlenging van de geldingsduur van bepalingen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Stb. 2022, 76) (Goedkeuringswet vijfde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

35 526

Tijdelijke bepalingen in verband met maatregelen ter bestrijding van de epidemie van covid-19 voor de langere termijn (Tijdelijke wet maatregelen covid-19)

25 295

Infectieziektenbestrijding

C1

MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Voorgesteld 17 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de WHO een «International treaty on pandemic prevention and preparedness» in voorbereiding heeft, dat het verdrag van 2005 (de internationale Gezondheidsregeling) uitbreidt (pandemie-verdrag)2;

constaterende dat het kabinet in beantwoording van Kamervragen3 ten aanzien van de Nederlandse inzet bij de thans ingezette onderhandelingen over dit verdrag heeft aangegeven:

«De inzet van Nederland zal nog nader vorm krijgen, maar is erop gericht om tot bindende afspraken te komen voor het verbeteren van de preventie, paraatheid en aanpak van pandemieën door lidstaten, die aansluiten bij de visie van Nederland op dit vlak en waarbij nauwe samenwerking is met multilaterale instellingen, met name de WHO.»;

constaterende dat op korte termijn verder onderhandeld zal worden over dit verdrag;

 

1    De letter C heeft alleen betrekking op 36 042.

2    https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/coronavirus/pandemic-treaty/

3    https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/23/antwoorden-op-de-vragen-over-de-voorbereiding-van-de-who-om-een-international-treaty-on-pandemic-prevention-and-preparedness-dat-het-verdrag-van-2005-de-internationale-gezondheidsregeling-uitbreidt-pandemieverdrag

kst-36042-C

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 042, C    1

overwegende dat afspraken uit dit verdrag als bindende bepalingen worden verwerkt in de Nederlandse Wet publieke gezondheid;

overwegende dat Nederland als soeverein land zelf over haar publieke gezondheidsbeleid moet gaan en het onwenselijk is om dit door multilaterale instellingen als de WHO dwingend te laten bepalen;

roept het kabinet op af te zien van de inzet op bindende afspraken bij de onderhandelingen over dit verdrag,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem Faber-Van de Klashorst Van Strien Van Kesteren Bezaan

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 042, C


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.