Eindverslag - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Dit eindverslag i is onder nr. A toegevoegd aan wetsvoorstel 35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling; Eindverslag
Document­datum 14-04-2022
Publicatie­datum 14-04-2022
Nummer KST35786A
Kenmerk 35786, nr. A
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 786

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

EINDVERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT / ALGEMENE ZAKEN EN HUIS VAN DE KONINGi

Vastgesteld 12 april 2022

De commissie wilde zich in dit verslag onthouden van het maken van opmerkingen en het stellen van vragen.

Wel behield men zich het recht voor om bij de openbare behandeling in te gaan op de met dit wetsvoorstel verband houdende onderwerpen.

De voorzitter van de commissie,

Dittrich

De griffier van de commissie,

Bergman

1 Samenstelling:

Kox (SP), Ganzevoort (GL), De Boer (GL), Van Hattem (PVV), Pijlman (D66), Rombouts (CDA), Schalk (SGP), Koole (PvdA), Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), Bezaan (VVD), Van den Berg (VVD), Crone (PvdA), Dittrich (D66) (voorzitter), Doornhof (CDA), Frentrop (Fractie-Frentrop), Meijer (VVD), Nicolaï (PvdD) (ondervoorzitter), Rietkerk (CDA), Rosenmöller (GL), De Vries (Fractie-Otten), Keunen (VVD), Van der Linden (Fractie-Nanninga), Van Pareren (Fractie-Nanninga), Raven (OSF) en Talsma (CU).

kst-35786-A ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 786, A


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.