COM(2022)158 EU
Standpunt EU t.a.v. het VK m.b.t. de vaststelling van de datum met ingang waarvan de bedoelde persoonsgegevens door de lidstaten aan het VK mogen worden verstrekt

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de Parlementaire Monitor.

1.

Kerngegevens

officiële titel

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie ten aanzien van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland in te nemen standpunt met betrekking tot de vaststelling, krachtens artikel 540, lid 2, van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds, van de datum met ingang waarvan de in de artikelen 530, 531, 534 en 536 van die overeenkomst bedoelde persoonsgegevens door de lidstaten aan het Verenigd Koninkrijk mogen worden verstrekt

officiële Engelstalige titel

Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union vis-à-vis the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland regarding the determination under Article 540(2) of the Trade and Cooperation Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community, of the one part, and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, of the other part, of the date from which personal data as referred to in Articles 530, 531, 534 and 536 of that Agreement may be supplied by Member States to the United Kingdom
 
Rechtsinstrument Besluit
Besluitvormingsprocedure Interinstitutionele niet wetgevende procedures (NLE)
COM-nummer i COM(2022)158 NLEN
Extra COM-nummers COM(2022)158
Procedurenummer i 2022/0103(NLE)
Celex-nummer i 52022PC0158

2.

Key dates

Document 06-04-2022
Online publicatie 06-04-2022
Besluit 17-06-2022

3.

Gerelateerde informatie

 

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de stand van zaken van het dossier, de juridische context, een overzicht van verwante dossiers, de betrokken Europese organisaties (denk aan directoraten-generaal van de Europese Commissie, EP-commissies en Raadsformaties) en personen (denk aan eurocommissarissen en Europarlementariërs) en tot slot documenten van het Europees Parlement, de Raad van Ministers en de Europese Commissie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend voorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.

Als u meer wilt weten over de EU Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@eumonitor.eu.