Motie Van der Graaf c.s. over het opnemen van fundamentele mensenrechten in de Grondwet - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Deze motie i is onder nr. 7 toegevoegd aan wetsvoorstel 35786 - Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling (tweede lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling; Motie; Motie van het lid Van der Graaf c.s. over het opnemen van fundamentele mensenrechten in de Grondwet
Document­datum 30-03-2022
Publicatie­datum 30-03-2022
Nummer KST357867
Kenmerk 35786, nr. 7
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

35 786

Verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een algemene bepaling

Nr. 7

MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 30 maart 2022 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de staatscommissie Grondwet in 2010 constateerde dat verschillende belangrijke mensenrechten niet in onze Grondwet zijn opgenomen;

overwegende dat de symbolische functie van de Grondwet versterkt kan worden door bepaalde fundamentele internationale mensenrechten, waaraan Nederland nu reeds is gebonden, ook in onze eigen nationale Grondwet op te nemen;

verzoekt de regering te bezien of en op welke wijze fundamentele mensenrechten die daar nu niet expliciet in zijn opgenomen, kunnen worden toegevoegd aan de Grondwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Maatoug

Arib

kst-35786-7 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 786, nr. 7


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.