Stemming Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond
Document­datum 15-03-2022
Publicatie­datum 15-03-2022
Nummer HTK20212022-60-20
Kenmerk 35741
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Aan de orde is de stemming in verband met het Voorstel van wet van de leden Hammelburg, Bromet en De Hoop houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (35741).

(Zie vergadering van 9 maart 2022.)

De voorzitter:

Voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137, vierde lid, van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig, omdat het een tweede lezing van een voorstel tot wijziging van de Grondwet betreft. Dat wil zeggen dat wij het voorstel alleen kunnen aannemen met twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

sterking functies Tweede Kamer", maar wij wensen geacht te worden voor te hebben gestemd.

De voorzitter:

Dat zullen we opnemen in de Handelingen. Dank u wel, mevrouw Agema.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, het CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga voor dit voorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de PVV en FVD ertegen, zodat het is aangenomen.

Dan wil ik een van de indieners even vragen om naar voren te komen. Als u het goedvindt, mevrouw Agema, vraag ik eerst een van de indieners, meneer Hammelburg: zijn de initiatiefnemers bereid om de verdediging op zich te nemen in de Eerste Kamer?

De heer Hammelburg (D66):

Ja, voorzitter, dat zijn de initiatiefnemers, dus D66, Partij van de Arbeid en GroenLinks. Het is een bijzonder moment voor ons en voor alle lhbti's en mensen met een handicap in Nederland. Het is een stap dichter bij een grondwettelijke bescherming tegen discriminatie. We zijn zeer bereid tot verdediging van ons voorstel in de Eerste Kamer. Het is een heel belangrijk signaal dat de Tweede Kamer hier vandaag afgeeft: dat er geen ruimte is voor discriminatie van lhbti's en mensen met een handicap.

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Agema van de PVV.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik weet even niet of we werden genoemd bij de stemming over de motie op stuk nr. 12 (35992), bij de stemmingen over moties ingediend bij het debat over het rapport "Ver-

Tweede Kamer

Stemming Toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

15 maart 2022 TK 60

60-20-1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.