Brief regering; Maatregelen COVID-19 - Infectieziektenbestrijding

Deze brief is onder nr. 1746 toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Infectieziektenbestrijding; Brief regering; Maatregelen COVID-19
Document­datum 25-01-2022
Publicatie­datum 26-01-2022
Nummer KST252951746
Kenmerk 25295, nr. 1746
Commissie(s) Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

25 295

Infectieziektenbestrijding

Nr. 1746

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 januari 2022

Het aantal besmettingen zit nog steeds in een stijgende lijn. In de afgelopen week (19-25 januari) waren er ruim 366.000 mensen positief getest ten opzichte van zo'n 243.000 in de week ervoor. Dat is een stijging van bijna 51%.

Het hoge aantal positief getesten vertaalt zich nog niet in beperkingen in de toegankelijkheid tot de zorg. Het aantal ziekenhuis- en IC-opnames van patiënten met COVID-19 is de afgelopen weken verder gedaald. Deze daling vlakt momenteel wel af, waarmee een omslagpunt lijkt te zijn bereikt in de bezetting van de ziekenhuizen. Ondanks dit punt is volgens het OMT sprake van een gunstige uitgangspositie in de ziekenhuizen om het mogelijke effect van versoepelingen op te kunnen vangen. Het OMT verwacht na januari een toename van de opnames in de ziekenhuizen met een piekbezetting in maart. Het kabinet acht het - alles afwegende -verantwoord de maatregelen verder te versoepelen en Nederland weer van het slot te halen nu steeds duidelijker blijkt dat de omikronvariant aanmerkelijk minder ziekmakend is.

De verminderde ziekte-ernst van de omikronvariant, hangt voor een belangrijk deel samen met eerder verworven immuniteit door vaccinatie. Mensen die zijn gevaccineerd worden minder ziek als ze toch besmet raken en zijn minder vatbaar voor het virus. En de boostprik verhoogt de bescherming van het vaccin. Daarom is en blijft het belangrijk dat mensen zich laten vaccineren en/of de boostprik halen. Daar blijven we op inzetten.

Met deze brief informeer ik uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de staatsecretaris van Cultuur en Media, over de huidige stand van zaken rondom de ontwikkelingen van COVID-19.

kst-25295-1746 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Toepassing artikel 58s Wpg

Met deze voortgangsrapportage voldoe ik aan de maandelijkse rapportageplicht zoals bedoeld in artikel 58s Wpg. De situatie is op dit moment dusdanig dat het treffen van maatregelen op grond van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 nog steeds nodig is. Een toelichting op de maatregelen is in deze brief weergeven.

 • 1. 
  Maatregelen

In de brief van 14 januari 2022 (Kamerstuk 25 295, nr. 1717) heeft het kabinet aangegeven het huidige maatregelenpakket vandaag te heroverwegen en te bezien of vanaf 26 januari 2022 verdere versoepelingen mogelijk zijn. Op basis van onder andere het OMT-advies, het Sociaal Maatschappelijke en Economische Reflectie en Uitvoeringstoets en gesprekken met het Veiligheidsberaad heeft het kabinet vandaag besloten een volgende stap te zetten. Met deze stap wordt breed versoepeld door veel activiteiten mogelijk te maken tussen 05.00u en 22.00u. Hiermee neemt het kabinet bewust een grotere stap dan het OMT adviseert, en dus een gecalculeerd risico. Deze versoepeling kan dan ook enkel verantwoord plaatsvinden wanneer risicobeperkende maatregelen genomen worden en als die maatregelen worden nageleefd. Daarom heeft het Kabinet gisteren en vandaag nog een keer heel duidelijk met de burgemeesters en ondernemersorganisaties gesproken over het belang van naleving, controle en handhaving.

Het Kabinet gaat ervanuit dat alle partijen samen eraan werken om deze stap te kunnen zetten, dat kan alleen verantwoord gebeuren als iedereen hier zijn steentje aan bijdraagt.

Daarmee acht het kabinet het verantwoord om meer mogelijk te maken voor onder andere de horeca, de kunst- en cultuursector, de nu nog gesloten dienstverlening, de sportsector en evenementen. Dit geeft de samenleving lucht. Desalniettemin is het een spannende stap, waarbij ook het risico bestaat dat er later opnieuw een verzwaring noodzakelijk blijkt. Na de versoepelingen van anderhalve week geleden, kunnen met de vandaag aangekondigde versoepelingen meer sectoren open. Hierdoor kunnen de betreffende ondernemers en bedrijven weer (meer) omzet genereren. Het kabinet is zich er van bewust dat dit helaas niet voor alle ondernemers geldt. In bepaalde sectoren blijven immers beperkingen van kracht. De ondernemers en werknemers in de sectoren die niet of slechts beperkt open mogen, kunnen ook dit kwartaal op het steunpakket blijven rekenen. Het kabinet heeft het steunpakket eind vorig jaar voor het gehele eerste kwartaal van 2022 verlengd. Dit is voornamelijk van belang voor de organisatoren van evenementen. Voor evenementen die niet zijn toegestaan door een evenementenverbod in 2021 en die geen aanspraak konden maken op de garantieregeling evenementen (TRSEC), is de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen 2021 (ATE) in de maak. Eerder is naar aanleiding van de motie van het lid Aartsen c.s. (over duidelijkheid bieden aan de gemeenten over de ATE, Kamerstuk 35 420, nr. 381) aan uw Kamer gecommuniceerd dat deze regeling naar verwachting begin 2022 opent (Kamerstuk 35 420, nr. 418). Helaas zal dit niet meer in januari lukken. De uitwerking van de ATE heeft meer tijd gekost dan verwacht. De regeling zit wel in de eindfase en zal zo snel mogelijk na goedkeuring van de Europese Commissie openen. Zodra een concrete openingsdatum bekend is, wordt deze gecommuniceerd. Ondernemers kunnen hun aanvraag wel alvast voorbereiden op de website van RVO.

Versoepelingen met risicobeperkende maatregelen

De vandaag aangekondigde versoepelingen gaan in per 26 januari 2022 05.00u en zijn niet zonder risico. Dit maatregelenpakket geldt in principe tot woensdag 9 maart 2022 05.00u, waarbij een heroverwegingsmoment plaats vindt op 15 februari 2022.

Met deze versoepeling gaan alle voor het publiek toegankelijke locaties onder voorwaarden open, waarbij een algemene sluitingstijd tussen 22.00u en 05.00u gaat gelden. Met deze versoepeling kunnen - binnen de grenzen van de winkeltijdenwet - ook winkels open tot 22.00u. Deze vandaag aangekondigde versoepeling is alleen verantwoord en veilig als een aantal risicobeperkende maatregelen geldt. Daarom geldt een bezoekersnorm van geplaceerd 100% van de 1,5m capaciteit (1/3e van de reguliere capaciteit) of 1 persoon per 5m2 bij doorstroomlocaties. Daarnaast geldt binnen een mondkapjesplicht daar waar de 1,5m niet verplicht is, bijvoorbeeld in het Openbaar Vervoer.

De overige maatregelen zoals de placeringsplicht en hygiënemaatregelen blijven van kracht. Daarnaast geldt dat met het (her)openen van de samenleving, het coronatoegangsbewijs vanaf 13 jaar weer breder ingezet wordt. Dit is conform het 139e OMT-advies. Hierin geeft het OMT aan dat het coronatoegangsbewijs niet bezien moet worden als individuele maatregel, maar in een bundel met andere risicobeperkende maatregelen die gezamenlijk een risicoreductie op de verspreiding van het virus teweeg kan brengen. Naast de sectoren waar het coronatoegangsbewijs eerder al was ingevoerd, is vanaf morgen het coronatoegangsbewijs ook verplicht in de niet-uitgezonderde dienstverlening, zoals pret- en dierenparken, spellocaties, en sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's. Het coronatoegangsbewijs gaat niet gelden bij contactberoepen.

Beperkte opening horeca

De horeca mag vanaf morgen tussen 05.00 en 22.00u geopend worden.

De aanwezigen moeten de 1,5m afstand houden, er geldt een bezoekersnorm van 100% van de 1,5m capaciteit, een placeringsplicht met vaste zitplaats en een mondkapjesplicht voor bezoekers bij verplaatsing. Daarnaast kan toegang voor personen vanaf 13 jaar alleen plaats vinden op vertoon van een coronatoegangsbewijs. Afhaal en bezorging blijft na 22.00u toegestaan.

Evenementen beperkt mogelijk

Onder voorwaarden zijn geplaceerde- en doorstroomevenementen tussen 05.00u en 22.00u toegestaan, ongeplaceerde evenementen zijn niet toegestaan. Bij de toegestane evenementen moeten bezoekers 1,5m afstand houden en geldt een bezoekersnorm van 100% van de 1,5m capaciteit of bij doorstroom 1 persoon per 5m2. Bij binnenruimten geldt daarnaast een maximum van 1.250 bezoekers per ruimte. Bij verplaatsing binnen dienen bezoekers een mondkapje te dragen. Toegang tot een evenement kan vanaf 13 jaar alleen plaats vinden op vertoon van een coronatoegangsbewijs. Met de sector worden aanvullende afspraken gemaakt over extra mitigerende maatregelen, waaronder het spreiden van geplaceerd publiek over de gehele locatie. Binnen deze voorwaarden zijn ook open dagen op scholen vanaf 26 januari 2022 weer mogelijk, zonder coronatoegangsbewijs.

Kunst- en cultuurvertoning beperkt mogelijk

De vertoning van kunst en cultuur wordt tussen 05.00u en 22:00u onder voorwaarden toegestaan. Bezoekers dienen hier 1.5m afstand te houden en er geldt een bezoekersnorm van 100% van de 1,5m-capaciteit of 1 persoon per 5m2 voor doorstroomlocaties. Bij binnenruimten geldt daarnaast een maximum van 1.250 bezoekers. Kunst en cultuurbeoefening is met gebruik van een coronatoegangsbewijs voor iedereen toegestaan zonder tijdsrestricties. Met de sector worden afspraken gemaakt over extra mitigerende maatregelen, waaronder dat het publiek gespreid wordt over de gehele locatie. Met deze versoepelingen gaat de deur van de culturele en creatieve sector weer open. Museumbezoek, concerten en voorstellingen zijn mogelijk, maar onder voorwaarden. Vanwege de capaciteitsbeperkingen in de sector bekijkt het kabinet op welke manier de culturele en creatieve sector steun kan worden verleend. Hierbij wordt ook gekeken naar de suppletieregeling.

Meer ruimte om te sporten en sportwedstrijden te bezoeken

Per morgen is het toegestaan om sportwedstrijden buiten eigen clubverband en daarmee in competities te spelen. Daarnaast is onder voorwaarden publiek bij professionele en amateurwedstrijden toegestaan. Voor professionele wedstrijden en wedstrijden in topsportcompetities geldt dat publiek is toegestaan tussen 05.00 en 22.00u. Het publiek moet 1,5m afstand houden, een mondkapje dragen bij verplaatsing, worden geplaceerd en een coronatoegangsbewijs tonen. Hiernaast geldt een bezoekersnorm van 100% van de 1,5m capaciteit. Dit komt overeen met één derde van de reguliere capaciteit. Voor het bezoeken van sportwedstrijden in binnenruimtes geldt hierboven een maximum van 1.250 bezoekers. Met de voetbalsector worden afspraken gemaakt over extra mitigerende maatregelen, waaronder de spreiding van het geplaceerde publiek over het stadion.

Voor publiek bij amateurwedstrijden geldt dat dit weer is toegestaan, waarbij binnen een CTB plicht geldt vanaf 18 jaar en een maximum van 1.250 bezoekers. Ook dienen bezoekers 1.5m afstand te houden, een mondkapje te dragen bij verplaatsing en moeten zij worden geplaceerd.

Beperkte opening thans gesloten dienstverlening

Vanaf morgen mag dienstverlening door pretparken, sauna's en casino's tussen 05.00u en 22.00u weer doorgang vinden onder voorwaarden. Bezoekers dienen 1.5m afstand te houden, een mondkapje te dragen bij verplaatsing en te worden geplaceerd tenzij sprake is van een doorstroomlocatie. Ook moet bij de toegang tot deze locaties het coronatoegangsbewijs van bezoekers vanaf 13 jaar gecontroleerd worden.

Advies groepsgrootte buiten en contactadviezen detailhandel en 70+ vervallen per direct

De adviezen ten aanzien van een maximale groepsgrootte buiten, het contactadvies detailhandel en het contactadvies 70+ vervallen per direct. Het thuisbezoekadvies, het zelftestadvies, het thuiswerkadvies, het binnenlands- en buitenlands reisadvies, het vakantieadvies en de mondkapjesadviezen blijven van kracht.

 • 2. 
  Quarantaine

Quarantaineadviezen kinderen en jongeren

Momenteel geldt een quarantaineadvies voor alle nauwe contacten van een besmet persoon. Het OMT heeft geadviseerd over het quarantaineadvies voor personen tot 18 jaar, gezien het belang van continuïteit van het onderwijs en het risico op sociaal-emotionele schade door (herhaaldelijke) quarantaine.

Kinderen van 0 t/m 17 jaar hoeven alleen in quarantaine als zij zelf klachten hebben en/of positief getest zijn.

Voor kinderen in de kinderopvang en leerlingen in het primair onderwijs komt het quarantaineadvies dus te vervallen, ook als er meerdere besmettingen in een groep of klas zijn. Ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, evenals voor leerlingen jonger dan 18 jaar in het mbo en hoger onderwijs, vervalt het quarantaineadvies na nauw contact met een besmet persoon.

Iedereen met klachten blijft thuis en doet een (zelf)test en gaat na een positieve (zelf)test thuis in isolatie.1 Ook een negatieve zelftest is geen garantie dat iemand niet besmet is. Het blijft dan ook belangrijk dat de aanvullende maatregelen die op scholen en onderwijsinstellingen gelden worden nageleefd.

Daarnaast blijven we onze handen wassen, gelden de afstandsregels zoals ze in de scholen gelden, dragen we waar nodig een mondkapje, en zorgen we voor goede ventilatie. Tevens blijven de aanvullende maatregelen van kracht zoals die al in de scholen gelden. Bij aanhoudende klachten na een negatieve test blijft het advies om de test te herhalen. Het preventieve zelftestbeleid van twee maal per week testen, dat we in het gehele onderwijs kennen, blijft daarnaast ongewijzigd van kracht. Hiermee kunnen we besmettingen vroeg opsporen, wat bijdraagt aan het inperken van transmissie van het virus binnen het onderwijs.

De mondkapjesplicht in het mbo en ho voor zowel studenten, personeel en andere medewerkers komt te vervallen als men zit is én 1,5m afstand kan houden tot anderen. Indien men géén 1,5m afstand kan houden of als men zich verplaatst, geldt er in het mbo en ho een mondkapjesplicht voor studenten, docenten en andere medewerkers op de onderwijsinstelling. Daarnaast blijft het advies voor iedereen staan om contact met kwetsbare personen te vermijden gedurende 10 dagen na nauw contact met een besmet persoon. Zoals eerder gecommuniceerd in de brief van 14 januari jl. hoeven personen niet in quarantaine als zij in de afgelopen 8 weken positief zijn getest of sinds 1 januari 2022 een besmetting hebben doorgemaakt. Dit geldt dus ook voor studenten (en medewerkers) ouder dan 18 jaar in het mbo en hoger onderwijs.

De aanpassingen in het quarantaineadvies voor kinderen en jongeren gelden per 26 januari 2022.2 Dit beleid geldt ook voor alle kinderen t/m 17 jaar die op dit moment in quarantaine zitten als huisgenoot of nauw contact van een besmet persoon. Zij mogen de quarantaine dus beëindigen.

Uitzondering quarantaineadvies werknemers in essentiële bedrijfsprocessen

Op basis van het 138e OMT-advies heeft het kabinet met ingang van 15 januari 2022 het quarantaineadvies versoepeld voor personen die langer dan een week geleden een booster hebben gehad en voor personen die vanaf 1 januari 2022 positief zijn getest op corona. Ter voorkoming van maatschappelijke ontwrichting adviseerde het OMT verder een uitzondering te maken voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen. In mijn brief van 14 januari 2022 heb ik aangegeven dat het kabinet dit advies overneemt, richtlijnen daartoe uitwerkt en de Kamer daarover informeert. De handreiking is uitgewerkt na gesprekken met de sociale partners.

Werkgevers kunnen een uitzondering maken op deze quarantaineregels, met dien verstande dat dit alleen mogelijk is in uitzonderlijke situaties en voor functies die essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie. Dit wil zeggen dat de bedrijfsvoering ernstig belemmerd wordt zonder inzet van deze werknemer(s) of de functie niet op een andere wijze kan worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door vervanging of door middel van thuiswerken). Voor welke functies hier sprake van is, wordt afgesproken tussen de werkgever en ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of personeelsvergadering. De werkgever verkrijgt voorafgaande instemming van de ondernemingsraad, dan wel de personeelsvertegenwoordiging, of vraagt de personeelsvergadering om advies.

Verder geldt dat de uitzondering gemaakt wordt in goed overleg tussen werkgever en werknemer.

Een bedrijfsarts of arbodienst kan door de werkgever en/of werknemer om advies worden gevraagd vanuit diens verantwoordelijkheid voor de infectiepreventie. Voorkomen moet worden dat uitzonderingen op de quarantaineregels leiden tot een toename van besmettingsrisico's op de werkvloer. Daar heeft niemand baat bij. Tot slot is van belang dat een werknemer de ruimte moet voelen om de reguliere quarantaineregels op te volgen, bijvoorbeeld wanneer de werknemer een kwetsbare naaste heeft.

Als de werkgever en werknemer in goed overleg besluiten om een uitzondering te maken, dan neemt de werkgever maatregelen om de gezondheid en veiligheid van de werknemers op de werkplek te borgen. Het gaat dan om dagelijks zelftesten, een test bij de GGD op dag 5, het dragen van een mondneusmasker, afstand houden en goede ventilatie.

Als de werknemer alsnog klachten ontwikkelt, gaat hij/zij onmiddellijk naar huis en alsnog in quarantaine. Deze maatregelen zijn adviezen en worden verder toegelicht in de bijgevoegde handreiking3.

De werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk voor de naleving van de handreiking en maken samen afspraken welke maatregelen nodig zijn in hun specifieke situatie. Vanuit de zorgplicht van de werkgever voor een veilige werkomgeving worden de zelftesten en de mondneusmaskers door de werkgever kosteloos aan de werknemer ter beschikking gesteld. Klachten of signalen over de veiligheid op de werkplek of de omstandigheden waarin moet worden gewerkt kunnen worden gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De aanpassingen van het quarantaineadvies gelden met ingang van 26 januari 2022. GGD en RIVM hebben enige tijd nodig om dit te verwerken in de informatievoorziening. De verwachting is dat de informatie enige tijd later actueel zal zijn. Voor de zorgsector blijven de bestaande protocollen gelden.

Gewijzigde geldigheidsduur vaccinatiebewijzen

Op dit moment bestaat er geen maximale geldigheidsduur voor vaccinatiebewijzen. Gezien de epidemiologische ontwikkelingen en de effectiviteit van de coronavaccins tegen de nieuwe omikronvariant, heeft de Europese Commissie per gedelegeerde verordening4 besloten om met ingang van 1 februari 2022 een geldigheidsduur in te voeren voor vaccinatiebewijzen.

Vaccinatiecertificaten worden vanaf 1 februari alleen geaccepteerd als de primaire vaccinatiereeks minder dan 270 dagen geleden is voltooid. Conform deze afspraken kunnen reizigers uit hoogrisicogebieden vanaf 1 februari 2022 niet langer met een vaccinatiebewijs naar Nederland reizen indien het laatste vaccin van de primaire vaccinatiereeks langer dan 270 dagen geleden is toegediend. De uitzondering op de testverplichting blijft echter gelden als de reiziger beschikt over een vaccinatiebewijs waaruit blijkt dat een aanvullende vaccinatie - door middel van een boosterprik - is toegediend.

Uitzondering op de quarantaineplicht voor reizigers uit zeerhoogrisicoge-bieden

Sinds 14 januari jl. is het voor personen in Nederland die langer dan een week geleden een boostervaccinatie hebben ontvangen niet langer noodzakelijk om als nauw contact van een besmet persoon in quarantaine te gaan.

Wie vanuit een zeerhoogrisicogebied naar Nederland reist, is verplicht om bij aankomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Met een negatieve test op dag 5 kan de quarantaine worden beëindigd. Het kabinet heeft - naar aanleiding van het 138e OMT-advies - besloten de reeds bestaande uitzondering op de quarantaineplicht voor nauwe contacten die een boostervaccinatie hebben ontvangen, per 2 februari 2022 gelijk te trekken voor reizigers die hun boostervaccinatie meer dan een week geleden hebben ontvangen en vanuit zeerhoogrisicogebieden Nederland inreizen.

 • 3. 
  Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (hierna: Twm) is op 1 december 2020 in werking getreden en kan telkens met maximaal drie maanden worden verlengd. De Twm is inmiddels viermaal verlengd, de laatste keer tot 1 maart 2022.5

Verlenging geschiedt via een koninklijk besluit (verlengingsbesluit), dat opgevolgd wordt door een goedkeuringswet. In de standvanzakenbrief covid-19 van 14 december 2021 heeft het kabinet aangegeven voornemens te zijn de Twm opnieuw te verlengen voor de werkingsduur van 1 maart 2022 tot 1 juni 2022 (Kamerstuk 25 295, nr. 1638). Daarom is aan het OMT-advies gevraagd over de epidemiologische onderbouwing voor de beoogde verlenging. Het advies van het OMT wordt betrokken in de overwegingen aangaande de voorgenomen verlenging van de Twm. In het licht van de besluitvorming over verlenging van de Twm zal de Afdeling advisering van de Raad van State worden gehoord over de dan geldende maatregelen en voorts worden de eilandbesturen van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) geconsulteerd over het conceptverlengings-besluit. Zowel het advies van de Afdeling advisering als de reactie van de BES-landen worden rond half februari 2022 verwacht. Uw Kamer wordt zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de inhoud van het conceptverlen-gingsbesluit.

 • 4. 
  Coördinatietaken Stichting Open Nederland

Op 2 november is uw Kamer geïnformeerd over het advies dat de Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit in oktober 2021 heeft opgeleverd over mogelijke en wenselijke aanpassingen aan de landelijke testinfrastructuur op het moment dat de overgangsfase aanbreekt in de covid-19-pandemie. Ook is toen medegedeeld dat, op advies van de LCT, een uitvoeringstoets uitgevoerd zou worden voordat besluitvorming op de integratie van de testketen kon plaatsvinden. De aangekondigde uitvoeringstoets naar de haalbaarheid van dit voornemen is inmiddels uitgevoerd. Op basis daarvan zal ik Dienst Testen en SON de opdracht geven om de overdracht van de coördinerende taken van SON naar Dienst Testen voor te bereiden. De financiële consequenties hiervan worden met de eerstvolgende incidentele suppletoire begroting aan Uw Kamer voorgelegd. Omdat de overdracht moet worden voorbereid en de overbruggingsperiode daartussen al op korte termijn moeten plaatsvinden om vanaf 1 maart de dienstverlening te continueren, zal ik bij het toesturen van de ISB een beroep doen op CW artikel 2.27, tweede lid om vooruitlopend op de autorisatie door de Staten-Generaal, al verplichtingen hiervoor aan te gaan. In de eerstvolgende standvanzakenbrief zal ik uw Kamer uitgebreider informeren.

 • 5. 
  Donatie antigeentesten naar Suriname

Deze maand doneren we op verzoek van de Surinaamse autoriteiten 50.000 antigeentesten voor professionele afname vanwege de stijgende incidentie in Suriname. Daarmee is invulling gegeven aan het streven van het Ministerie van VWS om de antigeentestenvoorraad zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Deze donatie is onderdeel van een breder pakket aan verleende noodhulp ter ondersteuning van de bestrijding van de COVID-19-pandemie in Suriname.

 • 6. 
  Tussentijds advies Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners

In de standvanzakenbrief van 14 december 20216 is een herijking van de COVID-19 aanpak aangekondigd op basis van vijf thema's. Eén van deze thema's betreft zorgcapaciteit. In het kader van dit thema is de Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners ingesteld met als opdracht om concrete maatregelen te identificeren die op korte termijn uitvoerbaar zijn en bijdragen aan de beschikbaarheid van zorgprofessionals. Op 21 januari jl. heeft de Taskforce haar tussentijdse advies opgeleverd, waarin zij onder meer een achttal concrete maatregelen voor de korte termijn adviseert. Dit advies is te vinden als bijlage bij deze brief7. De Minister voor Langdurige Zorg en Sport en ik danken de Taskforce voor dit eerste advies. Het streven is hier in de eerstvolgende standvanzakenbrief of eerder indien mogelijk op te reageren. Tevens waarderen wij het dat de Taskforce in haar advies heeft aangekondigd mee te willen denken over een implementatiestrategie van de door haar voorgestelde maatregelen.

 • 7. 
  Hamsters met SARS-CoV-2 in Hong Kong

Op 17 januari hebben de autoriteiten in Hongkong medegedeeld dat zij SARS-CoV-2 hebben aangetoond in hamsters in een dierenwinkel, nadat een medewerker van deze winkel positief is getest op SARS-CoV-2. Deze hamsters bleken afkomstig te zijn uit Nederland Er kan niet worden uitgesloten dat de hamsters de bron van infectie zijn.

Vooralsnog is het niet duidelijk of de met SARS-CoV-2 besmette hamsters voor, tijdens of na hun transport naar Hongkong besmet zijn geraakt. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft naar aanleiding van dit incident de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de opdracht gegeven de zending hamsters te traceren. De exporteur van deze dieren heeft aangegeven dat de hamsters gedeeltelijk afkomstig zijn van een fokker in Nederland, maar grotendeels afkomstig zijn uit een andere lidstaat. Op de locatie van de exporteur waren nog hamsters aanwezig, deze zijn door de NVWA bemonsterd en worden getest op SARS-CoV-2. De uitslag volgt nog.

Het is wetenschappelijk vastgesteld dat hamsters gevoelig zijn voor infectie met SARS-CoV-2 en het is bekend dat het virus kan verspreiden onder hamsters. Het RIVM heeft data over de gevonden stammen bij besmette medewerkers opgevraagd uit Hong Kong. Er is tot dusver niet gereageerd op dit verzoek. Zodoende kunnen er op dit moment geen concrete uitspraken worden gedaan over de meest waarschijnlijke route van infectie.

Er is eerder gecommuniceerd dat sommige (huis)dieren gevoelig zijn voor SARS-CoV-2, zoals honden, katten, fretten en ook hamsters. Er is echter geen reden voor eigenaren van dergelijke huisdieren om zich zorgen te maken. Mensen kunnen hun huisdier besmetten, maar het risico om besmet te worden door huisdieren valt in het niet ten opzichte van besmetting tussen mensen. De grootste drijver achter de huidige pandemie zijn nog steeds besmettingen van mens op mens. Houders van gezelschapsdieren moeten bij het verzorgen van hun dieren de normale hygiëne in acht nemen.

 • 8. 
  Catshuisstukken

In mijn brief van 8 december 2020 heeft het kabinet aangegeven de presentaties die voorliggen in de informele overleggen over de corona-crisis in het Catshuis openbaar te maken.8 De stukken worden op de website9 van rijksoverheid gedeeld voor zover daar geen zwaarwegende belangen10 in de weg staan. Vanaf heden zijn op rijksoverheid11 de stukken die besproken zijn in het voorbereidende overleg van meest betrokken bewindslieden zoals plaatsvond op 24 januari 2022 te vinden op rijksoverheid.nl.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.J. Kuipers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 25 295, nr. 1746 9

1

   Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar blijft het zogenoemde snottebellenbeleid dan ook ongewijzigd. Dit houdt in dat zij bij lichte klachten niet getest worden en niet thuis hoeven te blijven. Indien iemand uit deze groep in nauw contact is geweest met een besmet persoon, is het advies om een (zelf)test te doen bij milde klachten.

2

   GGD en RIVM hebben enige tijd nodig om dit te verwerken in de informatievoorziening. De verwachting is dat dit later deze week weer actueel zal zijn.

3

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

4

   Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2288

5

Stb. 2021, nr. 93, Stb. 2021, nr. 232, Stb. 2021, nr. 393 en Stb. 2021, nr. 549.

6

   Kamerstuk 25 295, nr. 1638

7

   Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

8

   Kamerstuk 25 295, nr. 771.

9

   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/uitgelicht-catshuisstukken/ openbaarmaking-catshuisstukken

10

   Hierbij is onder meer te denken aan derden belang, het belang van de staat, de persoonlijke levenssfeer en de internationale betrekkingen.

11

   https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-tijdlijn/uitgelicht-catshuisstukken/ openbaarmaking-stukken-breed-corona-overleg.


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.