Brief regering; Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures - Kabinetsformatie 2021

Deze brief is onder nr. 109 toegevoegd aan wetsvoorstel 30246 - Aanpassing in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra van de prijsbijstelling voor de materiële voorzieningen i, wetsvoorstel 22942 - Bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement, wetsvoorstel 32396 - Versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs i, wetsvoorstel 35247 - Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven i, wetsvoorstel 35479 - Tijdelijke wet informatieverstrekking aan het RIVM i.v.m. COVID-19 i en dossier 35788 - Kabinetsformatie 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsformatie 2021; Brief regering; Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures
Document­datum 18-01-2022
Publicatie­datum 19-01-2022
Nummer KST35788109
Kenmerk 35788, nr. 109
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 788

Kabinetsformatie 2021

Nr. 109

BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2022

Hierbij treft u aan het overzicht van de wetsvoorstellen die, mede in het licht van het coalitieakkoord, zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures.

Justitie en Veiligheid

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement (Kamerstukken 22 942)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  • a) 
    Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen (Kamerstuk 30 246)
  • b) 
    Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet medezeggenschap op scholen in verband met de versterking van de positie van personeel dat is belast met het geven van onderwijs (Kamerstuk 32 396)

Economische Zaken en Klimaat

Tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19) (Kamerstuk 35 479)

kst-35788-109 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022

Voor de goede orde zij voorts vermeld dat het kabinet voornemens is het volgende wetsvoorstel aan te houden.

Economische Zaken en Klimaat

Regels ter bevordering van de totstandkoming en realisatie van maatschappelijke initiatieven gericht op duurzame ontwikkeling door na een daartoe strekkend verzoek deze initiatieven in regelgeving op te nemen (Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven) (Kamerstuk 35 247)

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

  • M. 
    Rutte

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 788, nr. 109 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.