Kabinet informeert alléén FVD niet over omstreden Rothschild-deal: “minachting parlement”

Met dank overgenomen van Forum voor Democratie (FVD) i, gepubliceerd op woensdag 29 december 2021.

In het geheim bracht minister Van Engelshoven (D66) alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer op de hoogte van het kabinetsvoornemen om een Rembrandt aan te kopen, behalve Thierry Baudet. Een bewuste keuze, zo laat de minister weten: “We moesten zeker weten dat de aankoop stil zou blijven”. Het aankoopproces rondom De Vaandeldrager, zoals het schilderij heet, is omringd door mysterie. Maar liefst 175 miljoen euro is er gemoeid met de deal die de Nederlandse staat heeft gesloten met de Rothschild-familie. Thierry Baudet en Simone Kerseboom stellen Kamervragen.

 • Bent u bekend met het artikel 'Minister lichtte FvD als enige fractie niet in over aankoop Rembrandt'(1) van 29 december 2021?
 • Waarom heeft u de FVD-fractie als enige fractie in de Tweede Kamer niet geïnformeerd over de voorgenomen aankoop?
 • Op basis van welke criteria wordt bepaald of een Kamerfractie recht heeft op vertrouwelijke informatie? Waar kunnen Kamerfracties en burgers kennisnemen van deze criteria?
 • Is het gebruikelijk dat de FVD-fractie als enige fractie in de Tweede Kamer niet wordt geïnformeerd over bepaalde voornemens of beslissingen van het kabinet? Zo ja, kunt u een overzicht geven van momenten waarop is besloten de FVD-fractie niet te informeren?
 • Zou u het uitsluiten van de FVD-fractie van vertrouwelijke informatie ‘kabinetsbeleid’ willen noemen? Zo ja, is dit besproken in de ministerraad? Zo nee, kunnen we uw antwoorden op deze vragen dan zien als afwijkend van het kabinetsstandpunt?
 • En indien dat zo is, hoe valt dit dan te rijmen met het gegeven dat het kabinet ‘spreekt met één mond’?
 • Kunt u uitsluiten dat de FVD-fractie in de toekomst nogmaals (als enige fractie in de Tweede Kamer) informatie wordt onthouden door het kabinet?
 • Is het gebruikelijk dat ministers persoonlijke of politieke (voor)oordelen over fractievoorzitters of Kamerleden bepalend laten zijn voor het achterhouden van informatie? Zo ja, vindt u dat het achterhouden van informatie van slechts één fractie een oneerlijk speelveld creëert, door de informatieachterstand die dat oplevert? Zo nee, meent u dan niet dat er nu een precedent is geschapen voor dergelijke gang van zaken?
 • Vindt u dat de uitsluiting van specifieke partijen in het proces van informatievoorziening de democratische legitimiteit van de politieke besluitvorming ten goede komt? Zo ja, kunt u dat toelichten?
 • Is het niet-informeren van fracties waar u persoonlijke of politieke (voor)oordelen over heeft onderdeel van de “nieuwe bestuurscultuur”?
 • Bent u het ermee eens dat u met het selectief achterhouden van informatie het vertrouwen van de burger in de politiek nog verder verslechtert? Zo nee, waarom niet?
 • Bent u bereid om de FVD-fractie excuses aan te bieden voor deze bewuste uitsluiting? Zo nee, waarom niet?
 • Heeft de FVD-fractie ooit vertrouwelijke informatie van OCW laten lekken? Of enige andere vertrouwelijke informatie? Zo ja, welke informatie? Zo nee, waarom vreest u dat dat wel zou gebeuren op dit dossier - was u wellicht beducht dat de aankoop, ten tijde van een zorgcrisis, een hoogst controversiële beslissing zou blijken te zijn, waartegen de publieke opinie zich weleens zou kunnen keren?
 • Of waren er wellicht bepaalde aspecten en/of belangen van de Rothschild-familie gemoeid bij de besprekingen waarover u geen kritische vragen wenste te ontvangen?
 • Hoe beziet u in algemene zin de politieke positionering van de Rothschild-familie?
 • Hoe verhoudt deze machtige familie zich tot de Nederlandse overheid?
 • Ziet u de familie als een internationale economische machtsfactor? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe heeft u deze machtsfactor laten meewegen in uw beslissing om in totaal 175 miljoen euro (waarvan in elk geval ca. 150 miljoen euro belastinggeld) aan hen over te maken?
 • Heeft u m.b.t. de aanschaf van De Vaandeldrager een analyse gemaakt van hoe het geld terechtkomt en waar het door de verkoper hoogstwaarschijnlijk voor zal worden aangewend? Zo ja, kunt u deze analyse met ons delen? Zo nee, kunt u dan uitleggen hoe het mogelijk is dat de staat een enorm geldbedrag overmaakt naar buitenlandse particulieren, zonder eerst grondig te onderzoeken of dat geld mogelijk zou kunnen worden ingezet voor doelen die tegen de belangen van de Nederlandse bevolking ingaan?
 • Bent u zich ervan bewust dat u de Rothschild-familie met het bedrag van 175 miljoen euro zou kunnen ondersteunen in het nastreven van hun politieke en maatschappelijke doelstellingen?
 • Kunnen we er dus van uitgaan dat het kabinet de politieke doelstellingen van de Rothschild-familie deelt? Zo ja, kunt u dat toelichten? Zo nee, waarom worden er dan zoveel financiële middelen beschikbaar gesteld aan de familie?
 • Was uw beslissing omtrent de aankoop anders uitgepakt indien de verkopende partij bijvoorbeeld Russisch of pro-Russisch was geweest, sceptisch over de climate change agenda, openlijk kritisch op immigratie, Europese eenmaking, enzovoorts - met andere woorden, indien het hier niet ging om een elite-familie die vermoedelijk de Great Reset ondersteunt maar om een potentiële tegenstrever van de huidige globalistische agenda?
 • Zijn er behalve financiële tegenprestaties ook andere zaken toegezegd aan de Rothschild-familie, in ruil voor dit schilderij (te denken valt aan beloftes, toezeggingen of politiek-maatschappelijke garanties - maar ook andere zaken, zoals toegang tot topambtenaren, ministers, etc.)?
 • Wie hebben er namens de Nederlandse staat onderhandeld met de Rothschild-familie over de aanschaf van De Vaandeldrager?
 • Wie hebben er namens de Rothschild-familie onderhandeld met de Nederlandse staat over de verkoop van De Vaandeldrager?
 • Hebben Nederlandse bewindslieden deelgenomen aan World Economic Forum-activiteiten waar ook leden van de Rothschild-familie aan deelnamen? Zo ja, welke activiteiten waren dat?
 • Heeft het World Economic Forum, waar zowel Nederlandse bewindslieden als verschillende leden van de Rothschild-familie lid van zijn, op enige manier een faciliterende rol gespeeld in de totstandkoming van de aankoop van De Vaandeldrager?
 • Kunt u een overzicht geven van alle (informele) contactmomenten met (vertegenwoordigers van) leden van de Rothschild-familie gedurende de afgelopen vijf jaar? Zo nee, waarom niet?
 • Kunt u een overzicht geven van alle historische juridische afspraken, (koop)overeenkomsten, convenanten, enzovoorts, tussen de Nederlandse staat en de Rothschild-familie? Zo nee, waarom niet?
 • Van welk specifiek familielid of van welke specifieke rechtspersoon is De Vaandeldrager overgenomen? Indien dit onder de contractuele geheimhouding valt, kunt u dan aangeven op grond van welke criteria deze geheimhouding tot stand is gekomen?
 • Hoe is de aankoopprijs van De Vaandeldrager tot stand gekomen?
 • Kunt u, nu de overeenkomst rond is, alle details, correspondentie en documenten m.b.t. de aanschaf van De Vaandeldrager openbaren?
 • Lopen er momenteel nog meer onderhandelingen met de Rothschild-familie?
 • Hoeveel werken die kunnen worden aangemerkt als Nederlands historisch erfgoed, zoals Rembrandts, zijn op dit moment nog in bezit van de Rothschild-familie? Om welke specifieke werken gaat het? Welke culturele waarde vertegenwoordigen deze werken? Welke financiële waarde vertegenwoordigen deze werken?
 • Bent u voornemens om nog meer werken van de Rothschild-familie aan te kopen?
 • Kunt u deze vragen tijdig en compleet beantwoorden?

Blijf op de hoogte!

 • Als eerste updates over alles wat er gebeurt

 • Persoonlijke weekbrief van Thierry Baudet

 • Exclusief en ongecensureerd; geen Big Tech

 • Meer dan 70.000 anderen!

Optional email code

LIVE de rechtszaak! Baudet vs CIDI...

14 december 2021

“Links verliest monopolie op WO2-vergelijkingen”

23 november 2021

Gewone Duitser juichte om ‘maatregelen’ tegen...

14 november 2021

Alle absurditeiten van het coronabeleid op...

31 oktober 2021

ON wordt gecensureerd door de NPO....

28 oktober 2021

Duizenden onverklaarbare doden sinds aanvang vaccinaties...

26 oktober 2021

Ging NPO te ver met programma...

20 oktober 2021

Zaterdag 13 november is de algemene...

14 oktober 2021

Aanpakken immigratie

 • Immigratiebeleid naar Australisch model
 • Grenzen weer controleren
 • Remigratie bevorderen

Lees meer

Klimaat

 • Intrekken klimaatwet
 • Geen subsidie voor windturbines, zonneparken en biomassacentrales
 • Niet van het gas af

Lees meer

Corona

 • Opschalen in de zorg
 • Kwetsbaren beschermen
 • Rest van NL weer vrij

Lees meer

Meer standpunten

FVD heeft meer dan 54.000 leden

Forum voor Democratie is de snelst groeiende partij van Nederland. In enkele jaren is FVD de grootste partij van Nederland geworden. Steun ons ook door lid te worden. FVD-lid word je al vanaf €25 per jaar!

Als FVD-ER krijgt u:

 • Toegang tot alle FVD-events
 • De FVD-ledennieuwsbrief en persoonlijke FVD-ledenpas
 • De mogelijkheid om je aan te melden voor campagnes en posities in onze organisatie
 • De mogelijkheid om je aan te melden als volksvertegenwoordiger

WORD OOK LID

Forum voor Democratie wil Nederland structureel veranderen. We willen een brede maatschappelijke beweging opzetten die niet alleen politiek actief is - maar zich ook vertakt in de hele samenleving. Wil je FVD verder helpen, maar ontbreekt het je aan tijd? Steun ons dan met een donatie.

€ 10

€ 25

€ 50

€ 100

€ 250

DONEER

Forum voor Democratie

Gideon van Meijeren

Thierry Baudet

Freek Jansen

Pepijn van Houwelingen

Simone Kerseboom

Mensen Standpunten Actueel Shop Contact

ONZE BELANGRIJKSTE STANDPUNTEN

Overzicht alle standpunten van Forum voor Democratie.

Corona

Europese Unie

Immigratie & Remigratie

Klimaat

BEKIJK ALLE STANDPUNTEN