Motie Nanninga c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten die asielzoekers opvangen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Deze motie i is onder nr. D toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022; Motie van het lid Nanninga c.s. over extra financiële middelen voor gemeenten die asielzoekers opvangen
Document­datum 21-12-2021
Publicatie­datum 21-12-2021
Nummer KST35925VID
Kenmerk 35925 VI, nr. D
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

MOTIE VAN HET LID NANNINGA C.S.

Voorgesteld op 21 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de afgelopen jaren steeds 1 miljoen euro beschikbaar is gesteld aan gemeente om de asielopvang problematiek te bestrijden;

constaterende dat een groot deel van de zogeheten (criminele) veilige-landers binnen en buiten de opvanglocaties overlast veroorzaakt of zich schuldig maakt aan criminaliteit;

overwegende dat dit een grote negatieve impact heeft op de samenleving;

overwegende dat gemeenten vaak niet voldoende (financiële) middelen tot hun beschikking hebben om deze problematiek effectief aan te bestrijden;

verzoekt de regering om structureel 5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan de gemeenten die asielzoekers opvangen om zo de asielopvang problematiek effectief te kunnen bestrijden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Nanninga Berkhout Van Wely

kst-35925-VI-D ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VI, D


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.