Amendement Van der Woude over middelen voor het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema’s in het mbo - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Dit amendement i is onder nr. 120 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van het lid Van der Woude over middelen voor het bespreekbaar maken van gevoelige maatschappelijke thema’s in het mbo
Document­datum 02-12-2021
Publicatie­datum 03-12-2021
Nummer KST35925VIII120
Kenmerk 35925 VIII, nr. 120
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Nr. 120

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER WOUDE

Ontvangen 2 december 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000).

II

In artikel 25 Emancipatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000).

Toelichting

Uit onderzoek van Fontys Hogescholen en de Universiteit van Wageningen blijkt dat binnen het MBO, de cultureel meest diverse onderwijslaag in Nederland, docenten vaak waarden-geladen spanningen rondom diversiteit, respect en houding ervaren. Zo bleek uit het onderzoek dat het voor mbo-docenten soms moeilijk is om zaken zoals homoseksualiteit in de klas te bespreken en hebben vrouwelijke docenten en studenten vaker te maken met disrespect dan mannelijke docenten en studenten.

Het is belangrijk dat gevoelige maatschappelijke thema's bespreekbaar worden gemaakt in de klas en dat docenten hierbij adequaat worden ondersteund. Daarom wordt voor het komende jaar 100.000 euro vrij gemaakt om structurele programma's uit te rollen binnen MBO-instellingen.

kst-35925-VIII-120 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Deze middelen worden uit het niet juridisch verplichte deel gehaald van het beleidsartikel 25.

Van der Woude

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VIII, nr. 120 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.