Gewijzigd amendement Kwint ter vervanging van nr. 21 over een generieke loonsverhoging voor PO en VO - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 118 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kwint ter vervanging van nr. 21 over een generieke loonsverhoging voor PO en VO
Document­datum 02-12-2021
Publicatie­datum 02-12-2021
Nummer KST35925VIII118
Kenmerk 35925 VIII, nr. 118
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Nr. 118

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KWINT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 21

Ontvangen 2 december 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1 Primair onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 753.000 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Voortgezet onderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 224.000 (x € 1.000).

Toelichting

In 2020 kregen bestuurders in het funderend onderwijs een salarisverhoging van 3,4%. Naar nu blijkt moeten leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel het met een stuk minder doen. Indiener vindt dit volstrekt onwenselijk. Deze mensen zijn de drijvende kracht achter ons onderwijs en die verdienen minstens een even forse salarisverhoging als hun bestuurders. Met dit amendement wordt daarin voorzien. De dekking voor dit amendement wordt gevonden in een amendement op het Belastingplan 2022 (35 927, nr. 26).

Kwint

kst-35925-VIII-118 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VIII, nr. 118


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.