Amendement Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Dit amendement i is onder nr. 33 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van het lid Belhaj c.s. over doorgang van het programma Participatie en Taal
Document­datum 02-12-2021
Publicatie­datum 02-12-2021
Nummer KST35925XV33
Kenmerk 35925 XV, nr. 33
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 33

AMENDEMENT VAN HET LID BELHAJ C.S.

Ontvangen 2 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.300 (x € 1.000).

II

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.300 (x € 1.000).

Toelichting

Het programma Participatie en Taal is erop gericht asielzoekers te helpen mee te draaien in onze maatschappij. Het programma biedt o.a. ondersteuning bij het vinden van vrijwilligerswerk, begeleiding naar betaald werk en taallessen aan kansrijke asielzoekers. Voor een verdere succesvolle integratie van nieuwkomers is het belangrijk dat zij kunnen meedoen vanaf dag één. De indieners achten het daarom belangrijk dat het programma Participatie en Taal ook in het jaar 2022 doorgang kan vinden. Dit amendement regelt dat er 1,3 miljoen wordt vrijgemaakt voor het programma Participatie en Taal in het jaar 2022. De dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte beleidsondersteunende budgetten van artikel 13.

Belhaj

Ceder

Palland

kst-35925-XV-33 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XV, nr. 33


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.