Amendement Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Dit amendement i is onder nr. 137 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor Thialf
Document­datum 02-12-2021
Publicatie­datum 02-12-2021
Nummer KST35925XVI137
Kenmerk 35925 XVI, nr. 137
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 137

AMENDEMENT VAN HET LID RUDMER HEEREMA C.S.

Ontvangen 2 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Sport en bewegen van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen van de begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Eind 2021 zijn er grote zorgen geuit omtrent de toekomst van Thialf. Het nationaal en internationaal befaamde ijsstadion dreigt de deuren te moeten sluiten. De problematiek van Thialf met betrekking tot (groot) onderhoud en vervangingsinvesteringen is door de effecten van Corona versterkt. Door de impact van Corona op de exploitatie van Thialf, heeft het schaatsstadion de uitgaven voor het regulier onderhoud, het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen uit moeten stellen.

Met dit amendement wordt er € 1 mln. incidenteel vrijgemaakt om te zorgen dat Thialf in dit Olympisch schaatsseizoen eventuele tegenvallers met betrekking tot onderhoud aan installatie en machines kan opvangen en optimaal kan blijven functioneren.

kst-35925-XVI-137 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

De dekking voor dit amendement wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte middelen van artikel 6 Sport en bewegen.

Rudmer Heerema

Van der Laan

Inge van Dijk

Kuiken

Bikker

Van Nispen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XVI, nr. 137 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.