Amendement Becker ter vervanging van nr. 31 over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Dit amendement i;Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 32 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 XV - Vaststelling begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van het lid Becker ter vervanging van nr. 31 over structurele middelen voor organisaties die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking
Document­datum 02-12-2021
Publicatie­datum 02-12-2021
Nummer KST35925XV32
Kenmerk 35925 XV, nr. 32
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 XV

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2022

Nr. 32

AMENDEMENT VAN HET LID BECKER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 311

Ontvangen 2 december 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000).

II

In artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 300 (x € 1.000).

Toelichting

Het amendement beoogt vanaf 2022 structureel € 300.000 vrij te maken voor middelen die ten goede komen aan een of meerdere organisatie(s) die strijden tegen culturele onderdrukking en voor zelfbeschikking. De indiener is van mening dat het aanpakken van culturele onderdrukking en het ondersteunen van zelfbeschikking in Nederland nodig is voor een volwaardige integratie van een ieder in de samenleving. Het is van groot belang dat organisaties die de moed hebben op te staan, bij voorkeur vanuit de gemeenschappen zelf en die zich onvoorwaardelijk inzetten voor de vrijheid en tegen eergerelateerd geweld, gesteund worden.

Voorwaarde voor de middelen is dat organisaties een effectief bestedingsplan indienen en een aantoonbaar trackrecord hebben om met een integrale, brede aanpak verschillende problemen rond onderdrukking, schadelijke traditionele praktijken, te agenderen, erover voor te lichten en

1 Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.

kst-35925-XV-32 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

deze ook op te lossen. Met de afgelopen jaren breed gesteunde amendementen (Kamerstukken II 2019/20, 35 300 XV, nr. 28, Kamerstukken II, 2020/21, 35 570 XV, nr. 10) wordt nu geïnvesteerd om de positie van verborgen vrouwen en de positie van lhbti'ers in gesloten gemeenschappen te verbeteren. De Covid-19 crisis heeft ons nogmaals laten zien dat deze vrouwen een groter risico lopen op onveilige situaties en hebben door een gebrek aan of verlies van baan nog minder mogelijkheden om zelfstandig keuzes te maken. Dit amendement zou daarom allereerst moeten bijdragen aan de financiële zelfstandigheid van vrouwen in een afhankelijkheidssituatie in gesloten gemeenschappen door het belang van economische zelfstandigheid beter te benadrukken en te werken aan de zelfstandigheid van deze vrouwen. Vervolgens kan dit geld ieder jaar aan (andere) programma's bijdragen die, vanuit bij voorkeur de gemeenschap, strijden voor zelfbeschikking en tegen onderdrukking.

De dekking van dit amendement wordt gevonden door de post «Opdrachten Inburgering en Integratie» op begrotingsartikel 13 (Integratie en maatschappelijke samenhang) van de begrotingsstaat SZW 2021 met € 300.000 structureel te verlagen. Tegelijkertijd wordt de post «Opdrachten Inburgering en Integratie» op begrotingsartikel 13 (integratie en maatschappelijke samenhang) van de begrotingsstaat SZW (2021) met € 300.000 structureel verhoogd.

Becker

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XV, nr. 32 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.