Amendement Westerveld/Van Nispen over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Dit amendement i is onder nr. 136 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van de leden Westerveld en Van Nispen over middelen voor verlaging van de eigen bijdrage voor sporthulpmiddelen
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 02-12-2021
Nummer KST35925XVI136
Kenmerk 35925 XVI, nr. 136
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 136

AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN NISPEN

Ontvangen 1 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 120 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 120 (x € 1.000).

Toelichting

Sporters die een hulpmiddel als een speciale rolstoel of prothese nodig hebben, kunnen terecht bij het hulpmiddelenloket van Uniek Sporten. Daar wordt eerst gekeken of de sporter via de Wmo of de Zvw recht heeft op een vergoeding voor een hulpmiddel. Helaas blijven er gevallen van sporters waarbij zowel de gemeente als de verzekeraar het hulpmiddel niet vergoedt. Jaarlijks zijn er zo'n 150 sporters waarvan de gemeente en de verzekeraar geen sporthulpmiddel vergoedt.

Voor deze gevallen is er bij Uniek Sporten een vanuit de overheid gefinancierd fonds. Het probleem met dit fonds is dat sporters een eigen bijdrage moeten betalen van 15% met een maximum van 2.000 euro. Gemiddeld betalen sporters zo'n 900 euro aan eigen bijdrage.

Ten eerste achten indieners het onwenselijk dat sporters met een beperking zo veel meer geld moeten betalen voor hun sportspullen dan mensen zonder beperking. In de basis is een eigen bijdrage tot 2.000 euro

kst-35925-XVI-136 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

om die reden onrechtvaardig. Ten tweede zou iedereen moeten kunnen sporten en daarvoor niet afhankelijk moeten zijn van een crowdfundings-actie.

Met dit amendement wordt geld vrijgemaakt om de eigen bijdrage te verlagen. Er geldt nog steeds een eigen bijdrage van 15%, maar dan met een maximum van nog maar 100 euro. Hiermee kunnen de 150 mensen die nu tussen wal en schip vallen geholpen worden en wordt het sporthulpmiddel betaalbaar.

Momenteel betalen de 150 sporters gemiddeld 900 euro aan eigen bijdrage en daarmee betalen zij in totaal 135.000 euro. Door de eigen bijdrage maximaal op 100 euro te zetten betalen de sporters nog maar maximaal 15.000 euro zelf. De kosten die samenhangen met het amendement komen daarmee op 120.000 euro.

In principe is die 120.000 euro alleen voor 2022 beschikbaar. Het is namelijk primair een verantwoordelijkheid van verzekeraars en gemeenten om sporthulpmiddelen te financieren. Maar zoals blijkt uit de opvolging van de motie Westerveld c.s. (30 234, nr. 271) blijkt dat het nog steeds niet altijd duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Door voor 2022 de eigen bijdrage voor sporters te verlagen, wordt voorkomen dat de sporters de dupe zijn van deze onduidelijkheid. Tegelijkertijd heeft de verantwoordelijke bewindspersoon nog een jaar de tijd om de regelgeving te verduidelijken, zodat sporters vanaf 2023 altijd terecht kunnen bij hun gemeente of zorgverzekering.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in middelen voor het Sportakkoord. Van de 77.500.000 euro die beschikbaar is voor het Sportakkoord wordt 120.000 euro geoormerkt voor sporthulpmiddelen.

Westerveld Van Nispen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XVI, nr. 136 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.