Amendement Westerveld/Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Dit amendement i is onder nr. 135 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van de leden Westerveld en Van der Laan over middelen voor LHBTIQ+’ers in de sport
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 01-12-2021
Nummer KST35925XVI135
Kenmerk 35925 XVI, nr. 135
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021-2022

 

35 925 XVI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en

Sport (XVI) voor het jaar 2022

Nr. 135

AMENDEMENT VAN DE LEDEN WESTERVELD EN VAN DER LAAN

Ontvangen 1 december 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

 

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 200 (x € 1.000).

II

In artikel 6 Sport en bewegen worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt er een extra subsidiebudget vrijgemaakt voor het realiseren van een open, veilig en prettig team- en verenigings-klimaat voor LHBTIQ+»ers in de sport. Sporters moeten zich, ongeacht hun seksuele voorkeur, genderidentiteit of genderexpressie, welkom voelen binnen de sportvereniging.

Hoewel een positieve ontwikkeling in de acceptatie van homoseksualiteit in de sport als resultaat van beleidsinzet in de afgelopen tien jaar mocht worden verwacht, valt slechts een beperkt positieve ontwikkeling waar te nemen. Zo werden ook dit jaar weer wedstrijden ontsierd met homofobe spreekkoren. Mede hierdoor voelen homoseksuele mannen vaak een drempel om deel te nemen aan team- of contactsporten. Voor het daadwerkelijk doorbreken van negatieve stereotypering is blijvend tijd en aandacht nodig.

De huidige subsidie voor de Alliantie Gelijkespelen 4.0 (bedoeld voor het delen van ervaringen en kennis van en voor sporters) loopt in 2022 af. Deze subsidie wordt gebruikt voor onder andere workshops bij sportclubs

kst-35925-XVI-135

ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XVI, nr. 135    1

en via de sportbonden worden zowel professionele clubs als amateur-clubs benaderd over dit thema waarbij aandacht is voor spelers, trainers, supporters en bestuurders. Ook wordt dankzij deze subsidie, via (regen-boog)gemeenten, aandacht gevraagd voor een veiliger sportklimaat voor LHBTIQ+»ers, zoals met de jaarlijkse AllTogether Challenge. Ook fans en supporters kunnen worden betrokken gegeven het feit dat er nog altijd sprake is van homofobe spreekkoren en geweld.

Dekking voor dit amendement wordt gevonden in de middelen voor een positieve sportcultuur. Binnen dit programma is € 4,6 miljoen euro beschikbaar, mede om grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan en om sportclubs te ondersteunen bij het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. Van dit budget wordt € 200.000 geoormerkt voor LHBTIQ+ acceptatie.

Westerveld Van der Laan

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 XVI, nr. 135


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.