Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35975 IV - Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (Najaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 01-12-2021
Nummer KST35975IV1
Kenmerk 35975 IV, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 975 IV

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 01 december 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting)

 

(bedragen x € 1.000)

                 

Art. Omschrijving

Vastgestelde begroting1

 

Mutaties 1e suppletoire begroting2

 

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

UitgavenOntvangsten Verplichtingen

UitgavenOntvangsten Verplichtingen

Uitgaven Ontvangsten

Totaal

484.313

511.829

37.896

432.253

432.253

0

228.367

55.367

1.477

 

Beleidsartikelen

1 Versterken rechtsstaat

54.056

54.056

0

  • 20.433
  • 20.433

0

  • 6.554
  • 6.554

0

4 Bevorderen

                 

sociaaleconomische structuur

76.759

75.759

0

24.528

24.528

0

  • 26.781
  • 26.781

821

5 Schuldsanering/

                 

lopende inschrijving/ leningen

326.984

355.500

37.896

408.170

408.170

0

171.200

  • 1.800
  • 3.235

8 Wederopbouw bovenwindse eilanden

0

0

0

7.583

7.583

0

86.693

86.693

1.000

 

Niet-beleidsartikelen

6 Apparaat

24.139

24.139

0

1.074

1.074

0

6.255

6.255

2.891

7 Nog onverdeeld

2.375

2.375

0

11.331

11.331

0

  • 2.446
  • 2.446

0

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21,35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2    Inclusief de eerste nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 3) en de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting1    Mutaties 1e suppletoire begroting2    Mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen UitgavenOntvangsten Verplichtingen UitgavenOntvangsten Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten

Totaal    51.122    51.122    51.122    6.713    6.713    6.713    738    738    738

 

Beleidsartikelen

                 

1 BES-fonds

51.122

51.122

51.122

6.713

6.713

6.713

738

738

738

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21,35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2    Inclusief de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 975 IV, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.