Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35975 IV - Wijziging begroting Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2021 (Najaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 01-12-2021
Publicatie­datum 01-12-2021
Nummer KST35975IV2
Kenmerk 35975 IV, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 975 IV

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1    Leeswijzer    4

2    Beleid Koninkrijksrelaties    11

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties    11

3    Beleidsartikelen    14

3.1    Artikel 1. Versterken rechtsstaat    14

3.2    Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur    16

3.3    Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen    21

3.4    Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden    22

4    Niet-beleidsartikelen    24

4.1    Artikel 6. Apparaat    24

4.2    Artikel 7 Nog onverdeeld    26

5    Beleid BES-fonds    27

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties    27

6    Beleidsartikelen BES-fonds    29

6.1    Artikel 1. BES-fonds    29

 • A. 
  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. 
  de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;
 • 2. 
  de begrotingsstaat voor het BES-fonds;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

 • B. 
  BEGROTINGSTOELICHTING

I    Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2021 opgebouwd. Met de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken

II    2020/21, 35712, nr. 1, Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1) is de stand vastgestelde begroting ontstaan.

In de stand eerste suppletoire begroting zijn de eerste en tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 3, Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) op de eerste suppletoire begroting meegenomen.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € mln.)

Technische mutaties (ondergrens in € mln.)

 • 1. 
  Versterken rechtsstaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 4. 
  Bevorderen sociaaleconomische structuur

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 5. 
  Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 8. 
  Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 6. 
  Apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 7. 
  Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

 • 1. 
  BES-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget-flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 28 oktober 2021.

Overzicht coronamaatregelen

De afgelopen maanden zijn voor een belangrijk deel getekend door de coronapandemie. Het kabinet heeft diverse (nood)maatregelen genomen om de pandemie het hoofd te bieden. Deze paragraaf geeft een overzicht van de maatregelen die op de begroting van Koninkrijksrelaties en het BESFonds (H) zijn genomen. Een uitgebreid overzicht is te vinden op www.rijks-financien.nl/corona-visual.

Tabel 2 Extracomptabele tabel coronamaatregelen Koninkrijksrelaties (IV) (bedragen x € 1 mln.)

 

Art.

Maatregel

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 Vindplaats

4

Voedselhulp Caribisch

Nederland

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1)

               

Extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 25)

4

Eerste tranche voedselhulp Curagao, Aruba en Sint Maarten

16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1)

               

Extra maatregelen Caribisch Nederland i.v.m. COVID-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 25)

4

Tweede tranche voedselhulp Curagao, Aruba en Sint Maarten

25,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1)

               

Besluitvorming Rijksministerraad 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 96)

4

Derde tranche voedselhulp

0,0

14,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

Curagao, Aruba en Sint Maarten    BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (Kamerstukken II 2020/21,35712, nr. 1)

Verlenging voedselhulp Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 212)

0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland) (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1)

4 Vierde tranche voedselhulp    0,0 15,2    0,0    0,0    0,0    0,0

Curagao, Aruba en Sint Maarten

Vervolg voedselhulpprogramma Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 240)

 

4

Vijfde tranche voedselhulp Curagao, Aruba en Sint Maarten

o

o

p

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5)

Stand van zaken transitie voedselhulpprogramma Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 345)

4

Bijdrage aan Ministerie van

IenW voor Hypothecaire lening Winair

0,0 - 1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (Kamerstukken II 2020/21,35712, nr. 1)

Hypothecaire lening aan Winair (Kamerstukken II 2020/21,31936, nr. 830)

4

Inkomstenderving Bonaire

3,4    3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en

International Airport    compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland (Kamerstukken II

2019/20, 35545, nr. 1)

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5)

Steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 5.0) (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 326)

5 Eerste tranche liquiditeitslening 46,1 Aruba

0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten) (Kamerstukken II 2019/20,  35443, nr._1)_

Financiële ondersteuning Caribische landen in verband met COVID-19 en nadere beantwoording van de vragen commissie over de effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 18)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1)

Financiële ondersteuning Aruba en Sint Maarten in verband met Covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 34)

Art. Maatregel    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vindplaats

 

5 Tweede tranche    56,7    0,0    0,0    0,0    0,0

liquiditeitslening Aruba

Toetsingskaders risicoregelingen inzake de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken

II 2019/20, 35420, nr. 185)

0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curagao en Sint Maarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1)

Besluitvorming rijksministerraad 15 mei betreffende financiële ondersteuning Caribische landen in verband met Covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 37)

Toetsingskaders risicoregelingen inzake de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken

II 2019/20, 35420, nr. 185)

5 Derde tranche liquiditeitslening 104,5    0,0    0,0    0,0    0,0

Aruba

0,0    0,0 Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche steunmaatregelen Curagao en Aruba (Kamerstukken II 2019/20, 35641, nr. 1)

Akkoord Aruba en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 186)

Afwijken van begrotingsnormen door Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken II 2019/20, 35570 IV, nr. 17)

5 Vierde tranche liquiditeitslening 0,0 34,8    0,0    0,0    0,0

Aruba

0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (Kamerstukken II 2020/21,35712, nr. 1)

Besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in 2021 en vierde tranche liquiditeitssteun (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 201)

Toetsingskader Risicoregelingen Rijksoverheid inzake de vierde tranche liquiditeitssteun aan Aruba (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 200)

5 Vijfde tranche liquiditeitssteun    0,0 116,1    0,0    0,0    0,0

Aruba

0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland) (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1)

Besluitvorming rijksministerraad 26 maart 2021 inzake liquiditeitsbehoefte ACS tweede kwartaal 2021 (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 245)

5 Zesde tranche liquiditeitssteun    0,0 88,7    0,0    0,0    0,0

Aruba

0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5)

Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 (Kamerstukken

II 2020/21,35420, nr. 324)

5 Zevende tranche    0,0 88,7    0,0    0,0    0,0

liquiditeitssteun Aruba

0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5)

Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 (Kamerstukken

II 2020/21,35420, nr. 324)

5 Eerste tranche liquiditeitslening 88,5    0,0    0,0    0,0    0,0

Curagao

0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1)

Financiële ondersteuning Caribische landen in verband met COVID-19 en nadere beantwoording van de vragen commissie over de effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 18)

Toetsingskaders risicoregelingen inzake de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken

II 2019/20, 35420, nr. 185)

5 Tweede tranche    102,0    0,0    0,0    0,0    0,0

liquiditeitslening Curagao

0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curagao en Sint Maarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1)

Art. Maatregel

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vindplaats

 

Resultaten Rijksministerraad 15 mei betreffende financiële ondersteuning Curagao en Sint Maarten in verband met Covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 75)

Toetsingskaders risicoregelingen inzake de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken

II 2019/20, 35420, nr. 185)

5 Derde tranche liquiditeitssteun 143,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake derde tranche

Curagao    steunmaatregelen Curagao en Aruba (Kamerstukken II 2019/20, 35641,

nr. 1)

Akkoord Curagao en Nederland inzake voorwaarden liquiditeitssteun (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 177)

Afwijken van begrotingsnormen door Aruba, Curagao en Sint Maarten

 
 

(Kamerstukken II 2019/20, 35570 IV, nr. 17)

5 Zesde tranche liquiditeitssteun Curagao

0,0 82,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5)

Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 (Kamerstukken

II 2020/21,35420, nr. 324)

5 Zevende tranche liquiditeitssteun Curagao

0,0 82,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5)

Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 (Kamerstukken

II 2020/21,35420, nr. 324)

5 Eerste tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

25,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35443, nr. 1)

Financiële ondersteuning Caribische landen in verband met COVID-19 en nadere beantwoording van de vragen commissie over de effecten corona op Caribische delen van het Koninkrijk (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 18)

Toetsingskaders risicoregelingen inzake de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken

II 2019/20, 35420, nr. 185)

5 Tweede tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

10,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en liquiditeitssteun aan het Caribisch deel van het Koninkrijk) (Kamerstukken II 2019/20, 35459, nr. 1)

Financiële ondersteuning Aruba en Sint Maarten in verband met Covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 34)

Toetsingskaders risicoregelingen inzake de eerste en tweede tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curagao en Sint Maarten (Kamerstukken

II 2019/20, 35420, nr. 185)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake liquiditeitssteun 2e tranche voor Aruba, Curagao en Sint Maarten) (Kamerstukken II 2019/20, 35474, nr. 1)

Resultaten Rijksministerraad 15 mei betreffende financiële ondersteuning Curagao en Sint Maarten in verband met Covid-19 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 75)

5 Derde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

57,1    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van het Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35650 IV, nr. 1)

Akkoord derde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten (Kamerstukken

II 2020/21,35420, nr. 203)

5 Vierde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

0,0    4,3    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (Kamerstukken II 2020/21,35712, nr. 1)

Besluitvorming Rijksministerraad inzake afwijken begrotingsnormen in 2021 en vierde tranche liquiditeitssteun (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 201)

Art.

Maatregel

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 Vindplaats

5

Vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

0,0

19,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 3)

Besluitvorming Rijksministerraad 23 april 2021 inzake liquiditeitsbehoefte Sint Maarten tweede kwartaal 2021 (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 260)

Besluitvorming Rijksministerraad 28 mei 2021 inzake vijfde tranche liquiditeitssteun 2021 Sint Maarten (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 275)

Toekenning vijfde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 318)

5

Zesde tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

0,0

23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5) Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 (Kamerstukken

II 2020/21,35420, nr. 324)

5

Zevende tranche liquiditeitssteun Sint Maarten

0,0

23,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5) Besluitvorming Rijksministerraad 18 juni 2021 inzake liquiditeitssteun Aruba, Curagao en Sint Maarten derde kwartaal 2021 (Kamerstukken

II 2020/21,35420, nr. 324)

7

Wisselkoerseffecten liquiditeitsleningen

6,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van het Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35650 IV, nr. 1)

 

Totaal

684,9 609,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Voedselhulp

Door het wegvallen van het toerisme en de lockdowns zijn daarnaast de inkomsten van veel burgers in het Caribisch deel van het Koninkrijk weggevallen. Het kabinet heeft daarom besloten om middelen ter beschikking te stellen om de kwetsbare groepen in het Caribisch deel van het Koninkrijk te kunnen voorzien van voedselpakketten.

Bijdrage aan Ministerie van lenW voor Hypothecaire lening Winair

Winair, de enige luchtvaartmaatschappij die verbindingen onderhoudt met alle zes de Caribische delen van het Koninkrijk, en de enige die een reguliere verbinding onderhoudt met Sint Eustatius en Saba, is in financiële problemen geraakt, omdat er geen inkomsten binnenkomen terwijl de kosten grotendeels doorlopen. Er doet zich nu een situatie voor waarbij de interinsulaire connectiviteit van Saba, Sint Eustatius met Sint Maarten en Bonaire, in direct gevaar komt. Het kabinet heeft daarom besloten positief te reageren op het verzoek van de Minister-President van Sint Maarten om steun, door een hypothecaire lening van USD 3 mln. met als onderpand het luchthavengebouw van Winair. Vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties wordt € 1,0 mln. bijgedragen aan de lening die via de begroting van IenW verstrekt zal worden. Bij aflossing van de lening door Winair vloeit dit bedrag naar rato van het door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingelegde deel terug naar de begroting van Koninkrijksrelaties.

Inkomstenderving Bonaire International Airport

In lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen compensatie ten behoeve van inkomstenderving over 2020 en 2021, waarbij ook de inkomsten uit luchtvaart worden betrokken. Voor Bonaire komen deze inkomsten direct binnen bij Bonaire International Airport.

Liquiditeitssteun

De landen Aruba, Sint Maarten en Curagao hebben op grond van artikel 36 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden een beroep gedaan op de solidariteit binnen het Koninkrijk. De Rijksministerraad (RMR) heeft op basis van de adviezen van het College Aruba financieel toezicht (CAft) en het College financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Cft) meermaals besloten om liquiditeitssteun beschikbaar te stellen, die ten goede moeten komen aan dat deel van de bevolking dat het zwaarst getroffen wordt.

Wisselkoerseffect liquiditeitsleningen

Ter compensatie voor wisselkoersverliezen als gevolg van het verstrekken van de liquiditeitsleningen aan de landen worden middelen toegevoegd aan de begroting Koninkrijksrelaties (IV). Dit betreft de eerste en tweede tranche aan Aruba, Curagao en Sint Maarten en extra dotaties aan het BES-fonds.

Tabel 3 Extracomptabele tabel coronamaatregelen BES-fonds (H) (bedragen x € 1 mln.)

Art. Maatregel    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Vindplaats

1 Compensatie inkomstenderving openbare lichamen

4,3    5,8    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland) (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1)

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp, vijfde tranche liquiditeitssteun Aruba en steunmaatregelen Caribisch Nederland) (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1)

Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 4.0) (Kamerstukken II, 2020/21,35420, nr. 226)

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 5)

Steun- en herstelpakket Caribisch Nederland (noodpakket 5.0) (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 326)

1 Eilandelijk beleid    2,8    3,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het

BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2019/20, 35450 IV, nr. 1)

Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland) (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1)

Wijziging van de begrotingsstaten van het Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35650 IV, nr. 1)

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en steunmaatregelen Caribisch deel van het koninkrijk) (Kamerstukken II 2020/21,35712, nr. 1)

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 1) Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 237)

Het steun- en herstelpakket in het derde kwartaal van 2021 (Kamerstukken II 2020/21,35420, nr. 314)

1 Tweede Kamerverkiezingen 0,03 0,02    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0 Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het

2021    jaar 2020 (Vierde incidentele suppletoire begroting inzake voedselhulp en compensatie inkomstenderving Caribisch Nederland) (Kamerstukken II 2019/20, 35545, nr. 1)

Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21)

 

Art. Maatregel

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 Vindplaats

1    Pakket voor de creatieve sector

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Tijdelijke regels omtrent verkiezingen in verband met covid-19 (Tijdelijke wet verkiezingen covid-19) (Kamerstukken II 2020/21,35590, nr. 22)

0,0 Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en

             

het BES-fonds (H) voor het jaar 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21)

Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector (Kamerstukken II 2020/21,32820, nr. 400)

Totaal

7,1

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Compensatie inkomstenderving openbare lichamen

In lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten ontvangen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba compensatie van ten behoeve van inkomstenderving over 2020 en 2021.

Eilandelijk beleid

De openbare lichamen hebben extra kosten gemaakt in verband met de coronacrisis, bijvoorbeeld voor repatriëring, reiskosten, overhead, schoon maakkosten en de aanschaf van beschermingsmiddelen. De openbare lichamen ontvangen in lijn met besluitvorming voor Europees Nederlandse gemeenten hiervoor in 2020 € 2,8 mln. en in 2021 € 3,0 mln.

Tweede Kamerverkiezingen

Het kabinet in 2020 € 25.000 en in 2021 € 24.000 beschikbaar aan de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om ze te compenseren voor de extra kosten bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen.

Pakket voor de creatieve sector

Aan het BES-fonds wordt incidenteel € 0,3 mln. aan middelen aan de vrije uitkering toegevoegd voor de lokale culturele infrastructuur in het kader van de maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector. Met deze extra middelen worden de openbare lichamen in staat gesteld om culturele instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Hiervan is € 165.000 voor Bonaire,

€ 75.000 Sint Eustatius en € 60.000 voor Saba.

2 Beleid Koninkrijksrelaties

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

   

511.829

Stand 1e suppletoire begroting 20212

   

944.082

Belangrijkste suppletoire mutaties

 • 1) 
  Landspakket detentie nieuwbouw

1

 
 • 10.000
 • 2) 
  Teruggave budget versterking grenstoezicht

Caribisch Nederland

1

 

4.000

 • 3) 
  Landspakket onderwijshuisvesting

4

 
 • 4.500
 • 4) 
  Landspakket Curagao

4

 
 • 20.000
 • 5) 
  Landspakket Sint Maarten

4

 

2.157

 • 6) 
  Personele kosten COHO

4

 
 • 2.100
 • 7) 
  Laatste tranche wereldbank

8

 

86.115

 • 8) 
  Wisselkoersactualisatie

1,4,5,6,7

 
 • 2.444
 • 9) 
  Overige mutaties
   

2.139

Stand 2e suppletoire begroting 2021

   

999.449

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2    Inclusief de eerste nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21,35850 IV, nr. 3) en de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

 • 1. 
  Landspakket detentie nieuwbouw

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Sint Maarten zijn middelen gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gevangenis. De op te stellen overeenkomst neemt meer tijd in beslag dan vooraf voorzien, daarom worden deze middelen doorgeschoven van 2021 naar 2022.

 • 2. 
  Teruggave budget versterking grenstoezicht Caribisch Nederland

In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk zal de Koninklijke Marine (KMar) een bijdrage gaan leveren aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen Nederland en de Caribische landen van het Koninkrijk. Dit protocol wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak. Door de vertraging die ontstaan is in het proces, is de inzet van de KMar in de Caribische landen vertraagd en zal er budget overblijven. Conform afspraken worden de middelen die dit jaar niet worden gebruikt teruggeboekt van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

 • 3. 
  Landspakket onderwijshuisvesting

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curagao zijn middelen gereserveerd voor investeringen in de onderwijshuisvesting. Vanwege vertraging in het opstellen van een plan van aanpak, verdeling van middelen en vervolgens de aanbesteding worden deze middelen doorgeschoven van 2021 naar 2024.

 • 4. 
  Landspakket Curagao

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curagao zijn middelen gereserveerd voor steunverlening aan het bedrijfsleven. Vanwege vertraging in de onderhandelingen komen deze middelen niet meer tot besteding in 2021 en schuiven ze door naar 2022.

 • 5. 
  Landspakket Sint Maarten

In de voorwaardenbrief derde tranche liquiditeitssteun d.d. 18 december 2020 heeft Nederland aan Sint Maarten toegezegd dat indien Sint Maarten onvoorwaardelijk heeft ingestemd met de voorwaarden die aan de derde tranche liquiditeitssteun zijn gesteld, een bedrag van maximaal € 15 mln. euro via het Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling (COHO) beschikbaar gesteld zal worden voor het versterken van de financiële kolom (landspakket A.1) en de modernisering van de Belastingdienst (landspakket

C.4). Deze instemming heeft op 22 december 2020 plaatsgevonden door het overeenkomen en de ondertekening van de onderlinge regeling Landspakket Sint Maarten welke de regeringen van Sint Maarten en Nederland bindt aan de uitvoering van de maatregelen in het landspakket. De betreffende middelen worden onttrokken aan het trustfonds Wederopbouw. Deze middelen komen beschikbaar door geen invulling meer te geven aan de Development Policy Operation (DPO) en het Road Connectivity project. Dit besluit is tevens gecommuniceerd aan de Kamer (Kamerstukken II 2020/2021, 35420, nr. 203).

 • 6. 
  Personele kosten COHO

Voor personele kosten voor het COHO wordt € 2,1 mln. gerealloceerd. De middelen gaan van de begroting van Koninkrijksrelaties (IV) naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

 • 7. 
  Laatste tranche Wereldbank

Op 23 augustus 2021 heeft BZK de aanvraag van de Wereldbank binnengekregen voor de volgende tranche wederopbouwmiddelen. De laatste tranche voor de Wereldbank bedraagt € 86 mln. waarna het gehele beschikbare budget is opgevraagd.

 • 8. 
  Wisselkoersactualisatie

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt in 2021 met name een wisselkoerstegenvaller op de renteont-vangsten over de uitstaande leningen verwacht. Daarnaast is er sprake van met name een meevaller op het BES-fonds van € 0,8 mln. De compensatie van de uiteindelijke tegenvaller komt uit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

 

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

37.896

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

37.896

Belangrijkste suppletoire mutaties

 • 1) 
  Wisselkoersactualisatie

5

 • 3.235
 • 2) 
  Ontvangsten SSO CN

6

2.891

 • 3) 
  KPSM

8

1.000

 • 3) 
  Overige mutaties
 

821

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

39.373

Toelichting

 • 1. 
  Wisselkoersactualisatie

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro zijn er meer- en minderontvangsten op de rente over de uitstaande leningen. Deze uiteindelijke wisselkoerstegenvaller wordt gedekt vanuit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

 • 2. 
  Ontvangsten SSO CN

Dit betreft ontvangsten van SSO CN over 2021 vanuit verrekening met andere departementen, op basis van afname bij SSO CN voor basisdienstverlening en specifieke dienstverlening.

 • 3. 
  KPSM

Het Korps Politie Sint Maarten (KPSM) betaalt de restanten terug van een bijdrage. Deze middelen worden als ontvangsten geboekt op artikel 8 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

3 Beleidsartikelen

3.1  Artikel 1. Versterken rechtsstaatBudgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Versterken rechtsstaat (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde    Stand 1e    Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e

begroting (1)1    suppletoire    Mutaties Miljoe- Overige mutaties suppletoire

begroting (2) nennota    2e suppletoire    be9roting (4) = (2)

begroting    + (3)

 

Verplichtingen

54.056

33.623

 • - 
  10.512

3.958

27.069

 

Uitgaven

54.056

33.623

 • - 
  10.512

3.958

27.069

 

Opdrachten

Diverse opdrachten

0

0

0

200

200

Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

8.100

1.800

6.276

0

8.076

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Detentie Vastgoed

10.000

10.000

 • 10.000

0

0

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

22.839

10.839

 • 2.172

3.958

12.625

Rechterlijke macht (JenV)

8.517

6.384

 • 616
 • 200

5.568

Douane (Financiën)

4.600

4.600

 • 4.000

0

600

 

Ontvangsten

0

0

0

0

0

1 Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21,

35570 IV, nr. 21) en de eerste

incidentele suppletoire

begroting (Kamerstukken II 2020/21,

35712, nr. 1).

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 1 is 44,6% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Bijdrage aan medeoverheden

Overige bijstand aan de landen

Er wordt € 6,3 mln. gerealloceerd van het instrument bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar dit instrument om dit aan te vullen tot het oorspronkelijke bedrag.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Detentie Vastgoed

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Sint Maarten zijn middelen gereserveerd voor de bouw van een nieuwe gevangenis. De op te stellen overeenkomst neemt meer tijd in beslag dan vooraf voorzien, daarom wordt € 10 mln. doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

Deze middelen zijn beschikbaar gekomen omdat de landspakketten met de Caribische landen en het plan van aanpak ter versterking van het grens-toezicht later zijn vastgesteld dan verwacht. Hierdoor kon de personele inzet in het jaar 2021 maar beperkt plaatsvinden. Er wordt daarom € 2,3 mln. gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.

Rechterlijke macht (JenV)

Als gevolg van de reisbeperkingen rondom het coronavirus zijn in 2021 minder officieren naar het Caribisch gebied afreizen dan van tevoren was voorzien. In overleg tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie is geconcludeerd dat deze officieren in 2022 alsnog nodig zijn om werkachterstanden te voorkomen en bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen zoals afgesproken in de Landspakketten met Curagao en Aruba. Daarom wordt € 0,6 mln. doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Douane (Financiën)

Deze middelen zijn beschikbaar gekomen omdat de landspakketten met de Caribische landen en het plan van aanpak ter versterking van het grens-toezicht later zijn vastgesteld dan verwacht. Hierdoor kon de personele inzet in het jaar 2021 maar beperkt plaatsvinden. Er wordt € 4 mln. gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Opdrachten

Diverse opdrachten

Voor de ondermijningsaanpak wordt € 0,2 mln. gerealloceerd van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar opdrachten binnen hetzelfde begrotingsartikel zodat de middelen op het juiste instrument verantwoord worden.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Grensbewaking (Defensie)

In het kader van de coronasteun aan de Caribische landen in het Koninkrijk zal de Koninklijke Marine (KMar) een bijdrage gaan leveren aan het versterken van het grenstoezicht. Hiertoe is een protocol opgesteld en ondertekend tussen Nederland en de Caribische landen van het Koninkrijk. Dit protocol wordt nader uitgewerkt in een plan van aanpak. Door vertraging in de opleiding van personeel, is de inzet van de KMar in de Caribische landen vertraagd en zal er budget overblijven. Conform afspraken worden de middelen die dit jaar niet worden gebruikt teruggeboekt, van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) naar de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Rechterlijke macht (JenV)

Voor de ondermijningsaanpak wordt € 0,2 mln. gerealloceerd van bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken naar opdrachten binnen hetzelfde begrotingsartikel zodat de middelen op het juiste instrument verantwoord worden.

3.2 Artikel 4. Bevorderen sociaaleconomische structuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 Bevorderen sociaaleconomische structuur (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde    Stand 1e suppletoire Mutaties 2e suppletoire begroting (3)    Stand 2e suppletoire

begroting (1)1    begroting (2)2    Mutaties Miljoe- Overige mutaties 2e begroting (4) = (2) +

nennota    suppletoire begroting (3)

 

Verplichtingen

76.759

101.287

 • - 
  23.577
 • - 
  3.204

74.506

 

Uitgaven

75.759

100.287

 • - 
  23.577
 • - 
  3.204

73.506

 

4.1 Curagao, Sint Maarten en Aruba

65.891

88.413

 • - 
  25.215
 • - 
  4.142

59.056

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

1.600

500

0

132

632

Noodpakketten

30.100

45.800

0

0

45.800

COHO/ National Recovery Program

Bureau

0

0

0

1.055

1.055

Opdrachten

Opdrachten landen

214

2.336

 • 96
 • 1.250

990

Inkomensoverdrachten

Toeslagen op pensioenen NA

1.950

1.950

0

3

1.953

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

14.700

11.000

 • 607
 • 10.393

0

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan landen

2.191

22.191

 • 20.000

6.311

8.502

Onderwijshuisvesting Curagao

15.000

4.500

 • 4.500

0

0

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Diverse bijdragen

136

136

 • 12

0

124

4.2 Caribisch Nederland

9.868

11.874

1.638

938

14.450

Subsidies (regelingen)

Bonaire International Airport

0

3.008

502

 • 31

3.479

Subsidies Caribisch Nederland

500

500

0

65

565

Opdrachten

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

800

1.366

 • 199
 • 50

1.117

Opdrachten Caribisch Nederland

591

0

0

0

0

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

2.477

2.477

 • 328

4

2.153

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

5.500

4.523

1.663

950

7.136

Ontvangsten    0    0    502    319    821

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21,35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2    Inclusief de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 4 is 63,4% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota

4.1    Curagao, Sint Maarten en Aruba Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling Voor de oprichting van het Caribisch orgaan hervorming en ontwikkeling (COHO) is extra personele capaciteit nodig, onder andere voor het opdracht-geverschap voor en juridische kennis. Personeelskosten worden verantwoord op de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), daarom wordt hier circa € 0,6 mln. naartoe overgeboekt vanaf de begroting van Koninkrijksrelaties (IV).

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan landen

Als onderdeel van de overeenkomst Landspakket Curagao zijn middelen gereserveerd voor steunverlening aan het bedrijfsleven. Door nieuwe ontwikkelingen komen deze middelen niet meer tot besteding in 2021. Daarom wordt er € 20 mln. doorgeschoven naar 2022.

Onderwijshuisvesting Curagao

Bij het instemmen met het landspakket Curagao en de ontwerp consensus Rijkswet COHO heeft Nederland aan Curagao een bijdrage toegezegd van totaal € 30 mln. ten behoeve van verbetering van de onderwijshuisvesting. Van het bedrag dat in 2021 uitgegeven zou worden komt € 4,5 mln. niet meer tot besteding in dit jaar. Daarom wordt dit bedrag doorgeschoven naar 2024.

4.2    Caribisch Nederland Subsidies

Bonaire International Airport

Het kabinet heeft besloten tot reële compensatie voor extra uitgaven en inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021. Deze lijn wordt doorgetrokken naar de openbare lichamen. De inkomstenderving bij Bonaire International Airport (BIA) is naar schatting € 3,5 mln. Hierbij wordt een deel van het bedrag dat in 2020 als coronasubsidie is verstrekt aan BIA (€ 0,5 mln.) in mindering gebracht, welke naar verwachting te veel is verstrekt. Deze terugvordering wordt weer toegevoegd aan het budget voor de subsidie van 2021.

Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers De wisselkoersmeevaller op met name de toeslagen pensioenen wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft veel bijdragen in de vorm van bijzondere uitkeringen. Echter, deze zijn veelal financieel van aard en gaan niet gepaard met de overdracht van kennis- en kunde die tevens noodzakelijk zijn. Dit geldt zowel op inhoudelijk niveau als op het niveau van goed project- en programmamanagement. Hiervoor wordt extra capaciteit ingezet. Bij het Openbaar Lichaam Saba (OLS) is het dringend nodig om de organisatie gezonder te maken met nieuw talent, zodat de organisatie beter is toegerust voor de grote opgaven waarvoor ze staan. Het OLS is al geruime tijd bezig om de organisatie verder te ontwikkelen. Dat gebeurt mede dankzij de samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van goed bestuur. De nieuwe stap die ze willen zetten is het vervroegd afscheid nemen van mensen die niet meer goed kunnen meekomen met de aangepaste eisen die gesteld worden aan medewerkers. Met extra middelen kan het OLS de medewerkers een vertrekregeling op vrijwillige basis aanbieden. De middelen worden door zowel het Ministerie van BZK als het Ministerie van Financiën beschikbaar gesteld, waarbij beide partijen de helft voor hun rekening nemen. Dit betreft de bijdrage van het Ministerie van Financiën.

Ontvangsten

Het kabinet heeft besloten tot reële compensatie voor extra uitgaven en inkomstenderving over het gehele kalenderjaar 2021. Deze lijn wordt doorgetrokken naar de openbare lichamen. De inkomstenderving bij Bonaire International Airport (BIA) is naar schatting € 3,5 mln. Hierbij wordt een deel van het bedrag dat in 2020 als coronasubsidie is verstrekt aan BIA (€ 0,5 mln.) in mindering gebracht, welke naar verwachting te veel is verstrekt. Deze terugvordering wordt weer toegevoegd aan het budget voor de subsidie van 2021.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

4.1 Curagao, Sint Maarten en Aruba Subsidies

COHO/ National Recovery Program Bureau

Er wordt circa € 1 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van bijdrage aan ZBO's/RWT's naar dit instrument, om een subsidie aan het National Recovery Program Bureau ten behoeve van het COHO op het juiste instrument te verantwoorden.

Opdrachten

Opdrachten landen

Er wordt circa € 1,2 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel. De middelen gaan van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden, om uitgaven aan de Landen op het juiste instrument te verantwoorden.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Caribisch orgaan voor hervorming en ontwikkeling

Om de apparaatskosten voor het COHO op het juiste instrument te verantwoorden wordt circa € 3,6 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk. De middelen gaan van dit instrument naar begrotingsartikel 6.

Er wordt circa € 3 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel om uitgaven aan de Landen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen gaan van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.

Voor personele kosten voor het COHO wordt € 2,1 mln. overgeboekt. De middelen gaan van dit instrument naar de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII).

Er wordt circa € 1 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel om een subsidie aan het National Recovery Program Bureau ten behoeve van het COHO op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen gaan van dit instrument naar subsidies.

Eind 2020 zijn tussen Nederland en de Caribische Landen van het Koninkrijk afspraken gemaakt over liquiditeit en andere steun in ruil voor brede hervormingen die zijn vervat in de zogenaamde Landspakketten. Inhoudelijke ondersteuning van hervormingen op Aruba, Curagao en Sint Maarten op het gebied van arbeid en sociale zaken betekent een nieuwe taak voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In september 2021 is een convenant afgesloten tussen de Ministeries van BZK en SZW waarin afspraken zijn gemaakt over de ondersteunende rol van het Ministerie van SZW voor de periode maart 2021 tot maart 2022. Zoals in dit convenant is afgesproken wordt circa € 0,3 mln. overgemaakt vanaf dit instrument naar de begroting van het Ministerie van SZW (XV) voor deze taak.

Bijdrage aan medeoverheden

Bijdrage aan landen

Er wordt circa € 4,2 mln. aan COHO middelen gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel om uitgaven voor projecten in de Landen op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen gaan van opdrachten en bijdrage aan ZBO's/RWT's naar dit instrument.

Sint Maarten heeft onvoorwaardelijk ingestemd met de voorwaarden die aan de derde tranche liquiditeitssteun zijn gesteld. Daarom is een bedrag van maximaal € 15 mln. via het COHO beschikbaar gesteld voor het versterken van de financiële kolom (landspakket A.1) en de modernisering van de Belastingdienst (landspakket C.4). Voor 2021 bedraagt de bijdrage € 2,1 mln. De betreffende middelen worden onttrokken aan het trustfonds Wederopbouw. Deze middelen komen beschikbaar door geen invulling meer te geven aan de Development Policy Operation (DPO) en het Road Connectivity project. Dit besluit is tevens gecommuniceerd aan de Kamer (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 203)

4.2 Caribisch Nederland

Bijdrage aan medeoverheden

Versterken bestuurs- en uitvoeringskracht

Om bijdragen aan Caribisch Nederland op het juiste instrument te verantwoorden wordt € 0,6 mln. gerealloceerd. De middelen komen van begrotingsartikel 7 en gaan naar dit instrument.

Dit betreft diverse kleinere ontvangsten van circa € 0,3 mln. die gedurende het jaar worden gedesaldeerd en ingezet voor bestuurlijke ontwikkeling op Caribisch Nederland.

Ontvangsten

Dit betreft diverse kleinere ontvangsten die gedurende het jaar zijn gedes-aldeerd en ingezet voor bestuurlijke ontwikkeling op Caribisch Nederland.

3.3 Artikel 5. Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen (bedragen € 1.000)

x

 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)    Stand 2e suppletoire

Mutaties Miljoe-    Overige mutaties 2e begroting (4) = (2) +

nennota    suppletoire begroting (3)

Verplichtingen

326.984

735.154

173.000

 • - 
  1.800

906.354

 

Uitgaven

355.500

763.670

0

 • - 
  1.800

761.870

 

5.1 Schuldsanering Curagao en Sint Maarten

28.517

28.517

0

0

28.517

Leningen

     

0

 

Schuldsanering

28.517

28.517

0

0

28.517

 

5.2 Leningen en/of garanties landen Curagao en Sint Maarten en Aruba

326.983

735.153

0

 • - 
  1.800

733.353

Leningen

Leningen aan Aruba

239.420

416.800

0

 • 1.800

415.000

Lopende inschrijving en leningen Curagao en Sint Maarten

87.563

318.353

0

0

318.353

 

Ontvangsten

37.896

37.896

 • - 
  3.235

0

34.661

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21,35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2    Inclusief de eerste nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 3) en de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 5 is 100% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Ontvangsten

Als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro wordt in 2021 een wisselkoerstegenvaller op de renteontvangsten over de uitstaande leningen gerealiseerd. De compensatie hiervoor komt uit de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

5.2 Leningen en/of garanties landen Curagao en Sint Maarten en Aruba Leningen

Leningen aan Aruba

Op basis van de risicoregeling vallen de totale verplichting en kasuitgaven van de rentevoordeellening aan Aruba € 5,3 mln. lager uit. Voor 2021 is dit € 1,8 mln. Voor 2022 is dit € 3,5 mln.

3.4 Artikel 8. Wederopbouw Bovenwindse Eilanden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 8 Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (bedragen x € 1.000)

 
 

Vastgestelde begroting (1)

 

Stand 1e suppletoire Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e begroting (2)    Mutaties Miljoe- Overige mutaties suppletoire

nennota    2e suppletoire    begrotmg (4)

begroting    (3)

1 = (2) +

Verplichtingen

 

0

7.583

 • - 
  67

86.760

94.276

 

Uitgaven

 

0

7.583

 • - 
  67

86.760

94.276

 

8.1 Wederopbouw

 

0

7.583

 • - 
  67

86.760

94.276

Subsidies (regelingen)

Diverse subsidies

 

0

308

532

900

1.740

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

 

0

4.275

 • 67
 • 1.783

2.425

Bijdrage aan medeoverheden

KPSM

 

0

1.972

0

 • 972

1.000

Wederopbouw op Sint Eustatius

 

0

28

0

2.500

2.528

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

 

0

1.000

 • 532

0

468

Wereldbank

 

0

0

0

86.115

86.115

 

Ontvangsten

 

0

0

0

1.000

1.000

Toelichting

Van het totale uitgavenbudget op artikel 8 is 93,3% juridisch verplicht.

Mutaties Miljoenennota Subsidies

Diverse subsidies

Er wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde instrument, van bijdrage aan (inter-)nationale organisaties naar dit instrument, voor onder meer een subsidie ten behoeve van de reparatie van een zeekabel.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wederopbouw op Sint Maarten

Er wordt circa € 0,5 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van dit instrument naar subsidies, voor onder meer een subsidie ten behoeve van de reparatie van een zeekabel.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021

Subsidies

Diverse subsidies

Voor dompelpompen van de brandweer op Sint Maarten wordt € 0,9 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van opdrachten naar dit instrument.

Opdrachten

Wederopbouw op Sint Maarten

De laatste middelen voor de renovatie van de klif op Sint Eustatius worden met deze reallocatie op het goede instrument verantwoord. Dit betreft een bijdrage aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius van een bedrag van € 2,5 mln. euro. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden, binnen hetzelfde begrotingsartikel.

Er worden minder facturen verwacht van het Korps Politie Sint Maarten (KPSM). De middelen die daardoor vrijkomen worden gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van bijdrage aan medeoverheden naar dit instrument.

Voor dompelpompen van de brandweer op Sint Maarten wordt € 0,9 mln. gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van dit instrument naar subsidies.

Bijdrage aan medeoverheden

KPSM

Het KPSM betaalt € 1 mln. aan restanten terug van een bijdrage. Deze middelen worden opnieuw ingezet voor het KPSM. Er worden daarnaast minder facturen verwacht van het KPSM van circa € 1,9 mln. De middelen die daardoor vrijkomen worden gerealloceerd binnen hetzelfde begrotingsartikel, van dit instrument naar opdrachten.

Wederopbouw op Sint Eustatius

De laatste middelen voor de renovatie van de klif op Sint Eustatius worden met deze reallocatie op het goede instrument verantwoord. Dit betreft een bijdrage van € 2,5 mln. aan het Openbaar Lichaam Sint Eustatius. Hiervoor worden middelen gerealloceerd van dit instrument naar bijdrage aan medeoverheden.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Wereldbank

Op 23 augustus 2021 heeft BZK de aanvraag van de Wereldbank binnengekregen voor de volgende tranche wederopbouwmiddelen. De laatste tranche voor de Wereldbank bedraagt € 86 mln. waarna het gehele beschikbare budget is opgevraagd.

Ontvangsten

Het KPSM betaalt € 1 mln. aan restanten terug van een bijdrage. De middelen worden opnieuw ingezet voor het KPSM.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 6. Apparaat

Tabel 10 Apparaat (bedragen x € 1.000)

Vastgestelde    Stand 1e    Mutaties 2e suppletoire begroting (3) Stand 2e suppletoire

begroting (1)    supplet°ire    Mutatie Miljoe- Overige mutaties 2e begroting (4) = (2) + (3)

begroting (2)    nennota    suppletoire begroting

Verplichtingen    24.139    25.213    - 1.544    7.799    31.468

Uitgaven    24.139    25.213    - 1.544    7.799    31.468

 

Personele uitgaven

12.285

13.497

 • - 
  438

5.347

18.406

eigen personeel

12.084

12.063

 • 398

4.181

15.846

inhuur externen

201

1.434

 • 40

1.166

2.560

 

Materiële uitgaven

overige materiële uitgaven

11.854

11.716

 • 1.106

2.452

13.062

 

Ontvangsten

0

0

0

2.891

2.891

Toelichting

Mutaties Miljoenennota Personele uitgaven

Eigen personeel

Dit betreft de wisselkoersactualisatie over 2021 en een reallocatie van € 132.000 om een detachering in het kader van de bestuurlijke ontwikkeling van Caribisch Nederland op het juiste instrument te verantwoorden. Deze middelen komen van begrotingsartikel 4, binnen hetzelfde begrotingshoofdstuk, naar dit instrument.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Er is sprake van een wisselkoersmeevaller op overige materiële uitgaven van circa € 1,1 mln. Deze wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van deze begroting.

Overige mutaties

Personele uitgaven

Eigen personeel

Er wordt circa € 2,1 ingezet voor kosten van SSO CN. Dit wordt gedekt uit ontvangsten van SSO CN over 2021 voor specifieke dienstverlening.

Vanuit begrotingsartikel 7 wordt circa € 1,3 mln. overgeheveld naar dit instrument om de kosten van SSO CN voor het project Netwerk op orde en de implementatie van SAP te dekken.

Er wordt € 0,7 mln. gerealloceerd van overige materiële uitgaven naar dit instrument, binnen hetzelfde begrotingsartikel, om uitgaven van het College financieel toezicht Curagao en Sint Maarten (Cft) op het juiste instrument te verantwoorden.

Inhuur externen

Er wordt circa € 0,8 mln. ingezet voor SSO CN. Dit wordt gedekt uit ontvangsten die SSO CN krijgt van andere departementen. Groei of krimp in de afname (FTE en ICT-werkplekken) wordt via budgetoverhevelingen jaarlijks verrekend met de departementen.

Materiële uitgaven

Overige materiële uitgaven

Er wordt circa € 3,3 mln. gerealloceerd om de apparaatskosten voor het COHO op het juiste instrument te verantwoorden. De middelen gaan van begrotingsartikel 4 dit naar dit instrument.

Er wordt € 0,7 mln. gerealloceerd van dit instrument naar personele uitgaven, binnen hetzelfde begrotingsartikel, om uitgaven van het Cft op het juiste instrument te verantwoorden.

Ontvangsten

Dit betreft ontvangsten van SSO CN over 2021 vanuit verrekening met andere departementen, op basis van afname bij SSO CN voor basisdienstverlening en specifieke dienstverlening.

4.2 Artikel 7 Nog onverdeeld

 

Tabel 11 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)

 

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

 

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Mutatie Miljoe-    Overige mutaties 2e

nennota    suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Verplichtingen

2.375

 

13.706

 • - 
  507
 • - 
  1.939

11.260

 

Uitgaven

2.375

 

13.706

 • - 
  507
 • - 
  1.939

11.260

 

Onvoorzien

2.374

 

2.341

 • 401
 • 1.939

1

Wisselkoersreserve

1

 

11.365

 • 106

0

11.259

 

Ontvangsten

0

 

0

0

0

0

Toelichting

Onvoorzien

Vanuit dit instrument wordt circa € 1,3 mln. overgeheveld naar begrotingsartikel 6 om de kosten van SSO CN voor het project Netwerk op orde en de implementatie van SAP te dekken. Daarnaast wordt € 0,6 mln. ingezet voor bijdragen aan Caribisch Nederland.

5 Beleid BES-fonds

Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 12 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 20211

   

51.122

Stand 1e suppletoire begroting 20212

   

57.835

Belangrijkste suppletoire mutaties

 • 1) 
  Eilandelijk beleid

1

 

1.500

 • 2) 
  Wisselkoersactualisatie

1

 
 • 791
 • 3) 
  Overige mutaties
   

29

Stand 2e suppletoire begroting 2021

   

58.573

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2    Inclusief de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

 • 1. 
  Eilandelijk beleid

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten, worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid over het derde kwartaal 2021 (€ 0,5 mln.) en over het vierde kwartaal 2021 (€ 1,0 mln.). De middelen worden verstrekt via de vrije uitkering.

 • 2. 
  Wisselkoersactualisatie

De vrije uitkering van het BES-fonds is vastgelegd in dollars. Door de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro is er naar verwachting sprake van een wisselkoersmeevaller in 2021. Deze wordt toegevoegd aan de wisselkoersreserve op begrotingsartikel 7 van de begroting van Koninkrijksrelaties.

 

Tabel 13 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 20211

 

51.122

Stand 1e suppletoire begroting 20212

 

57.835

Belangrijkste suppletoire mutaties

 • 1) 
  Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint

Eustatius en Saba

1

738

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

58.573

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21, 35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2    Inclusief de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

 • 1. 
  Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

6 Beleidsartikelen BES-fonds

6.1 Artikel 1. BES-fonds Budgettaire gevolgen van beleid

 

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van

beleid artikel 1. BES-fonds (bedragen x € 1.000)

     
 

Vastgestelde begroting (1)1

Stand 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Mutaties Miljoe- Overige mutaties nennota    2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2)

 • (3)

Verplichtingen

51.122

 

57.835

 • - 
  291

1.029

 

58.573

 

Uitgaven

51.122

 

57.835

 • - 
  291

1.029

 

58.573

 

Bijdrage aan medeoverheden

Vrije uitkering

51.122

 

57.835

 • 291

1.029

 

58.573

 

Ontvangsten

51.122

 

57.835

 • - 
  291

1.029

 

58.573

1    Inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2020/21,35570 IV, nr. 21), de eerste incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35712, nr. 1) en de tweede incidentele suppletoire begroting (Kamerstukken II 2020/21, 35793, nr. 1).

2    Inclusief de tweede nota van wijziging (Kamerstukken II 2020/21, 35850 IV, nr. 5) hierop.

Toelichting

Mutaties miljoenennota

Bijdrage aan medeoverheden

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten, worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid over het derde kwartaal 2021 (€ 0,5 mln.). De middelen worden verstrekt via de vrije uitkering. Daarnaast betreft dit de wisselkoersactualisatie over 2021.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Bijdrage aan medeoverheden

Aansluitend aan het besluit om in Europees Nederland extra middelen toe te kennen aan Europees Nederlandse gemeenten, worden voor Caribisch Nederland extra middelen vrijgemaakt voor aanvullend eilandelijk beleid over het vierde kwartaal 2021 (€ 1 mln.). De middelen worden verstrekt via de vrije uitkering. Daarnaast betreft dit de wisselkoersactualisatie over 2021.

Ontvangsten

Artikel 88, derde lid van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (FinBES) regelt dat bij (begrotings)wet voor ieder uitkeringsjaar middelen van het Rijk worden afgezonderd ten behoeve van het fonds. De uitgaven en de afgezonderde inkomsten over ieder uitkeringsjaar zijn aan elkaar gelijk. Gelet hierop is ten behoeve van de dekking van de extra uitgaven ten laste van het BES-fonds een post met extra ontvangsten geraamd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 975 IV, nr. 2 30


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.