Brief aan de minister van J&V over het stuiten van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

Deze brief is onder nr. K toegevoegd aan wetsvoorstel 33542 - Wet uitbreiding slachtofferrechten i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie; Brief aan de minister van J&V over het stuiten van de voorhangtermijn van het ontwerpbesluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering
Document­datum 25-11-2021
Publicatie­datum 25-11-2021
Nummer KST33542K
Kenmerk 33542, nr. K
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

33 542

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Minister van Justitie en Veiligheid

Den Haag, 18 november 2021

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief1 van 9 november 2021, waarbij u het ontwerp van een koninklijk besluit met het oog op het van kracht blijven van artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering heeft aangeboden. De aanbieding geschiedt op grond van artikel II, tweede lid, van de Wet van 22 november 2017 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie2. De voordracht voor een krachtens dit lid vast te stellen koninklijk besluit wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Naar aanleiding van de aanbieding berichten deze leden u als volgt.

De leden van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid wensen over het koninklijk besluit in schriftelijk overleg met u te treden. Daartoe zal op 30 november 2021 inbreng geleverd worden. Deze leden vragen u dan ook geen onomkeerbare stappen te zetten ten aanzien van dit besluit totdat het schriftelijk overleg tot een afronding is gekomen. Zij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid,

De Boer

1    Kamerstukken I 2021/22, 33 542, J.

2    Stb. 2017, 462.

kst-33542-K ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Eerste Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 33 542, K


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.