Voorstel van wet - Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35967 - Samenvoeging van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 18-11-2021
Publicatie­datum 18-11-2021
Nummer KST359672
Kenmerk 35967, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 967

Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne samen te voegen tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing, instelling en rechtsopvolging

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Voorne aan Zee ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee wordt de op te heffen gemeente Hellevoetsluis aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

kst-35967-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne wordt de nieuwe gemeente Voorne aan Zee aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

§ 2. Wijziging van andere wetten

Artikel 5

Met ingang van de datum van herindeling wordt in bijlage II bij de Crisis- en herstelwet, onder categorie Aa. Overige ruimtelijke projecten, in 25, «Hellevoetsluis» vervangen door «Voorne aan Zee».

Artikel 6

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, van de Kieswet, in de tweede kolom van kieskring 14 «Brielle», «Hellevoetsluis» en «Westvoorne» en wordt in alfabetische rangschikking ingevoegd «Voorne aan Zee».

Artikel 7

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in bijlage 2. behorende bij artikel 1.11, eerste lid, onderdeel o, en tweede lid, onderdeel j, van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II, «Brielle», «Hellevoetsluis» en «Westvoorne» en wordt in alfabetische rangschikking ingevoegd «Voorne aan Zee».

Artikel 8

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in artikel 12 van de Wet op de rechterlijke indeling «Brielle», «Hellevoetsluis» en «Westvoorne» en wordt in alfabetische rangschikking ingevoegd «Voorne aan Zee».

Artikel 9

Met ingang van de datum van herindeling vervallen in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio's, onder Rotterdam-Rijnmond, «Brielle», «Hellevoetsluis» en «Westvoorne» en wordt in alfabetische rangschikking ingevoegd «Voorne aan Zee».

§ 3. Inwerkingtreding

Artikel 10

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 967, nr. 2 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.