COP26: EU moedigt partners aan ambitie in actie om te zetten en Overeenkomst van Parijs uit te voeren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op donderdag 28 oktober 2021.

Van 1 tot en met 12 november neemt de Europese Commissie deel aan de VN-klimaatconferentie (COP26) in Glasgow, VK. Op 1-2 november zal voorzitter Von der Leyen i de Commissie vertegenwoordigen op de wereldtop van leiders, waarmee de COP26 officieel wordt geopend. Uitvoerend vicevoorzitter Frans Timmermans i zal het onderhandelingsteam van de EU leiden. Ook commissaris Kadri Simson i woont de COP26 bij en de EU zal meer dan 150 nevenevenementen in het EU-paviljoen organiseren.

De Commissie zal alle partijen ertoe aanzetten de toezeggingen die ze hebben gedaan in de Overeenkomst van Parijs na te komen en hun broeikasgasemissies te verminderen. We zullen er bij de ontwikkelde landen ook op aandringen dat ze hun klimaatfinanciering verhogen om de in Parijs afgesproken doelstelling van 100 miljard dollar te halen. De EU draagt hier nu al meer dan 25 miljard dollar aan bij - en dit bedrag wordt nog hoger - en zal eraan werken het “regelboek van Parijs” af te ronden.

In een verklaring vóór de COP26 zei voorzitter Ursula von der Leyen i: “De wereldwijde race om tegen het midden van deze eeuw broeikasgasneutraal te worden, is begonnen. Als we samenwerken kunnen we deze race allemaal winnen. Het is onze plicht op de COP26 onze planeet voor toekomstige generaties te beschermen. In Europa liggen we goed op schema om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn en tegen 2030 onze emissies met minstens 55 % te hebben verlaagd. In Glasgow zal ik er bij andere wereldleiders op aandringen hetzelfde te doen, te innoveren, en te investeren in een nieuwe, duurzamere groeistrategie. Kortom, te floreren en aan een gezondere samenleving te bouwen en tegelijkertijd te zorgen voor een betere toekomst voor onze planeet.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal i: “Het is cruciaal dat we de wetenschap, de steun onder de bevolking en de intense aandacht van het publiek de komende twee weken aanwenden om doortastende stappen te zetten voor wereldwijde klimaatactie. Alleen door samen te werken kunnen we de toekomst van de mensheid op deze planeet beschermen. De afgelopen weken heb ik met partners uit alle continenten samengewerkt om de weg te effenen voor de komende gesprekken. We moeten nu allemaal actie ondernemen om het regelboek van Parijs af te ronden, onze emissiereducties sneller door te voeren en de klimaatfinanciering te leveren die de wereld nodig heeft.

In de Overeenkomst van Parijs hebben 195 landen afgesproken nationaal bepaalde bijdragen (NDC's) - oftewel hun individuele emissiereductiedoelstellingen - in te dienen. Collectief moeten deze NDC's helpen de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging onder 2°C te houden en zo dicht mogelijk bij 1,5°C tegen het einde van de eeuw. Volgens het laatste UNFCCC-syntheserapport dat deze maand is uitgekomen, worden met de huidige NDC's de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs niet behaald, maar stevenen we af op een gevaarlijke opwarming van de aarde van 2,7°C, met uiterst schadelijke gevolgen die ons bestaan in gevaar brengen.

De ontwikkelde landen hebben toegezegd om van 2020 tot en met 2025 in totaal 100 miljard dollar per jaar aan internationale klimaatfinanciering vrij te maken om de meest kwetsbare landen en de kleine eilandstaten te helpen, met name bij hun mitigatie- en aanpassingsmaatregelen. De EU is de grootste donor en draagt hier voor ruim een kwart aan bij, en voorzitter Von der Leyen heeft onlangs nog eens 4 miljard euro uit de EU-begroting toegezegd voor de periode tot en met 2027. Nu moeten echter ook de andere partners over de brug komen en het huidige tekort - bijna 20 miljard dollar - aanvullen. Klimaatfinanciering is van cruciaal belang om kwetsbare gemeenschappen te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en om een schone economie tot stand te brengen.

Zes jaar nadat de Overeenkomst van Parijs is aangenomen, zal de EU op de COP26 bovendien met andere partijen onderhandelen over de afronding van het “regelboek van Parijs” met de regels en procedures voor de uitvoering van de overeenkomst. We streven vooral naar een overeenkomst die de milieu-integriteit van de mondiale koolstofmarkten waarborgt, transparantie biedt en rapportageverplichtingen bevat. Een goed functionerende internationale koolstofmarkt kan extra investeringen in de groene transitie genereren en de emissiereducties op een economisch efficiënte manier versnellen.

EU-nevenevenementen op de COP26

De EU organiseert meer dan 150 nevenevenementen op de conferentie, zowel in het EU-paviljoen in Glasgow als online. Deze evenementen, die worden georganiseerd door verschillende landen en organisaties uit Europa en de rest van de wereld, gaan over de meest uiteenlopende kwesties die verband houden met het klimaat, zoals de energietransitie, duurzame financiering en onderzoek en innovatie.

Achtergrond

De Europese Unie loopt wereldwijd voorop wat klimaatactie betreft: sinds 1990 zijn de broeikasgasemissies in de EU al met 31 % verminderd, terwijl de economie van de EU met meer dan 60 % is gegroeid. Met de Europese Green Deal, die in december 2019 werd gepresenteerd, heeft de EU haar klimaatambitie verder aangescherpt met de toezegging dat ze uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zal zijn. Deze doelstelling is met de goedkeuring en inwerkingtreding van de Europese klimaatwet in juli 2021 juridisch bindend geworden. In de klimaatwet is ook een tussentijdse doelstelling vastgelegd, namelijk om de nettobroeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55 % te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling voor 2030 is in december 2020 aan het UNFCCC meegedeeld als de NDC (nationaal bepaalde bijdrage) van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs. Om deze toezeggingen na te komen, heeft de Europese Commissie in juli 2021 een pakket voorstellen ingediend om ervoor te zorgen dat het EU-beleid op het gebied van klimaat, energie, landgebruik, vervoer en belastingen zal helpen de nettobroeikasgasemissies tegen 2030 met minstens 55 % te verlagen.

Meer informatie

Q & A over de EU op de COP26

Van ambitie naar actie: Samen werken voor de planeet (factsheet)

COP26-webpagina van de Europese Commissie en programma voor nevenevenementen