De Commissie maakt Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps inclusiever

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op vrijdag 22 oktober 2021.

Vandaag heeft de Commissie een kader vastgesteld om Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps in de periode van 2021 tot 2027 inclusiever en meer divers te maken. De maatregelen volgen op de toezegging van de Commissie von der Leyen om beide programma's aanzienlijk te versterken, niet alleen door veel meer mensen de kans te geven in een ander land te leren of vrijwilligerswerk te doen, maar vooral ook door meer kansarme personen bij de programma's te bereiken.

Met het huidige kader van inclusiemaatregelen geeft de Commissie een krachtige impuls aan de kansengelijkheid en de inclusie in de Europese onderwijsruimte en draagt zij bij tot de verwezenlijking van het eerste beginsel van de Europese pijler van sociale rechten, namelijk dat iedereen recht heeft op hoogwaardige en inclusieve voorzieningen voor onderwijs, opleiding en een leven lang leren.

Volgens Margaritis Schinas, vicevoorzitter voor de bevordering van de Europese levenswijze, “biedt onze Europese levenswijze alle jonge Europeanen gelijke kansen. Inclusie en diversiteit maken integraal deel uit van deze visie. Het is van essentieel belang een extra inspanning te leveren om ervoor te zorgen dat de programma's van de EU niemand in de kou laten staan. Door hun ervaringen te delen zijn de jongeren van de Erasmusgeneratie uitgegroeid tot de beste ambassadeurs van Europa. Uitgangspunt is dat iedereen eerlijk en in gelijke mate toegang tot alle programma's heeft.”

Volgens Mariya Gabriel, commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, “moeten de EU-programma's iedereen ten goede komen, ongeacht achtergrond, sociaaleconomische situatie of fysieke, mentale of gezondheidstoestand. Het is dus van cruciaal belang het nieuwe Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps inclusiever en meer divers te maken. We zullen meer financiële middelen ter beschikking stellen om hulpbehoevenden te begeleiden en diegenen die het programma niet kennen of aarzelen eraan deel te nemen, te bereiken. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen en tegelijkertijd de samenleving iets kunnen teruggeven. Dat is de waarde van solidariteit, waarop het Europese project berust.”

De maatregelen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps voorzien onder meer in:

  • Specifieke financiële steun: de twee programma's zullen meer financiële steun aan kansarme personen verlenen om eventuele extra uitgaven of behoeften te dekken. Ze helpen zo de barrières uit de weg te ruimen die kansarme personen beletten om op voet van gelijkheid met hun leeftijdsgenoten aan activiteiten van de programma's deel te nemen. De Commissie roept de nationale agentschappen en de actoren die de programma's op nationaal en lokaal niveau uitvoeren, ook op van andere nationale of Europese fondsen gebruik te maken ter aanvulling van de verleende financiële steun;
  • Op maat gesneden steun voor de deelnemers in alle fasen van hun project: de deelnemers kunnen voor, tijdens en na hun project of mobiliteitsperiode van een aantal mogelijkheden gebruikmaken (bijvoorbeeld taalkundige ondersteuning, voorbereidende bezoeken of versterkt mentorschap) om maximaal baat bij hun ervaring te hebben;
  • Steun voor deelnemende organisaties: de programma's zullen extra bijstand verlenen aan organisaties die bij inclusieve projecten betrokken zijn. De steun zal variëren van extra financiële middelen voor capaciteitsopbouw tot opleidings- en netwerkactiviteiten op het gebied van inclusie en diversiteit ten behoeve van het personeel;
  • Een flexibeler leeraanbod: de programma's bieden nu een grotere verscheidenheid van project- en mobiliteitsmogelijkheden van verschillende duur en vorm (virtueel of fysiek, individueel of in groep) om alle deelnemers in staat te stellen datgene te vinden wat het best aan hun behoeften beantwoordt;
  • Het verlenen van prioriteit aan kwaliteitsprojecten bij het selectieproces: de programma's voorzien in mechanismen om prioriteit te verlenen aan kwaliteitsprojecten waarbij kansarme deelnemers worden betrokken en de thema's inclusie en diversiteit aan bod komen;
  • Duidelijkere communicatie en rapportage: Bij de communicatie over de programma's zullen de Commissie, de nationale agentschappen en alle betrokken actoren op nationaal en lokaal niveau zorgen voor gebruikersvriendelijkere, toegankelijke en meertalige documenten en info. De Commissie zal haar monitoring en rapportage verbeteren om de vooruitgang op het gebied van inclusie beter in kaart te kunnen brengen.

Via de nationale agentschappen van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps zal de Commissie nauwlettend toezien op de uitvoering van deze inclusiemaatregelen op nationaal niveau. Om de specifieke uitdagingen op nationaal vlak om toegang tot de programma's te krijgen aan te gaan, zullen de nationale agentschappen actieplannen ter bevordering van inclusie ontwikkelen op basis van dit algemene kader van inclusiemaatregelen. Er is al een netwerk van ambtenaren voor inclusie en diversiteit in de nationale agentschappen opgezet om deze werkzaamheden en de uitwisseling van beste praktijken te vergemakkelijken.

Om succesvolle uitvoering van de vandaag vastgestelde maatregelen te waarborgen, blijft de Commissie ook in contact met alle belangrijke actoren: van de nationale agentschappen tot organisaties die actief zijn op het gebied van inclusie en diversiteit, deskundigen, beroepsbeoefenaars en de deelnemers zelf.

Achtergrondinformatie

Sinds Erasmus in 1987 is opgestart, heeft het programma (samen met de vervolgprogramma's ervan) 10 miljoen mensen de kans gegeven om in het buitenland te studeren, een opleiding te volgen, vrijwilligerswerk te doen of beroepservaring op te doen. In 2014 is het programma Erasmus+ ontwikkeld, waarbij alle initiatieven op het gebied van onderwijs, opleiding, jongeren en sport in één EU-kader zijn geïntegreerd. Het nieuwe programma Erasmus+ voor de periode 2021-2027 is in maart 2021 van start gegaan met een verhoogd budget van ruim 28 miljard euro.

Het Europees Solidariteitskorps is in december 2016 van start gegaan en vormt sinds oktober 2018 een afzonderlijk door de EU gefinancierd programma. Met een eigen begroting van ruim 1 miljard euro voor de periode 2021-2027 biedt het nieuwe programma aan ten minste 275 000 jongeren de kans om maatschappelijke en humanitaire problemen aan te pakken via vrijwilligerswerk of door hun eigen solidariteitsprojecten op te zetten. Vanaf 2022 zal het programma jongeren ook de mogelijkheid bieden om wereldwijd als vrijwilliger deel te nemen aan humanitaire acties om zo humanitaire problemen in veilige derde landen aan te pakken en er de hulpacties van de EU te ondersteunen.

Meer informatie

Uitvoeringsbesluit van de Commissie betreffende het kader van inclusiemaatregelen van de programma's Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps 2021-2027

Inclusie- en diversiteitsstrategie van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps