Werkprogramma van de Commissie voor 2022 Europa samen sterker maken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC) i, gepubliceerd op dinsdag 19 oktober 2021.

Vandaag heeft de Commissie haar werkprogramma voor 2022 vastgesteld, dat de volgende stappen bevat van haar ambitieuze hervormingsagenda, op weg naar een groener, eerlijker, digitaler en veerkrachtiger Europa na COVID-19.

Dit werkprogramma van de Commissie bevat 42 nieuwe beleidsinitiatieven op het gebied van alle zes grote ambities van de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen i, die voortbouwen op haar toespraak van 2021 over de staat van de Unie.

Het weerspiegelt ook de lessen die zijn getrokken uit de ongekende crisis als gevolg van de pandemie, terwijl met het voorstel voor het Europees Jaar van de jeugd 2022 bijzondere aandacht wordt besteed aan de jongere generaties.

Ursula von der Leyen i, voorzitter van de Europese Commissie: “Het afgelopen jaar heeft aangetoond welke uitdagingen wij aankunnen en wat wij voor onze Europese burgers kunnen bereiken wanneer we eensgezind optreden. Het komend jaar moeten wij in dezelfde geest voortgaan, bijvoorbeeld om ons beleid uit te voeren om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken, onze digitale toekomst vorm te geven, onze unieke sociale markteconomie te versterken en onze waarden en belangen te verdedigen, zowel binnen als buiten Europa. De gecombineerde slagkracht van de langetermijnbegroting van de EU en NextGenerationEU, samen goed voor 2 018 biljoen euro, zal bijdragen aan de totstandkoming van een beter en moderner Europa.

Maroš Šefčovič, vicevoorzitter belast met Interinstitutionele Betrekkingen en Prognoses: “Het volstaat niet om een crisis van deze omvang enkel te boven te komen. Wij moeten er juist sterker en veerkrachtiger door worden. Vanuit die overtuiging hebben wij ons werkprogramma voor 2022 gepresenteerd. Het onderstreept onze vastbeslotenheid om op te veren na de pandemie en tegelijkertijd de kansen te grijpen die ons door de dubbele groene en digitale transitie worden geboden. Mijn hoop is nu gevestigd op een spoedig akkoord met het Europees Parlement en de Raad over belangrijke wetgevingsvoorstellen, zodat wij gezamenlijk resultaten kunnen boeken voor onze burgers, bedrijven en andere belanghebbenden.

Verwezenlijking van de zes grote ambities

  • Een Europese Green Deal

De Commissie zal voortgaan om van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Naast haar innovatieve pakket “fit for 55”, dat in 2021 werd gepresenteerd als onderdeel van de baanbrekende Europese Green Deal, zal de Commissie een regelgevingskader voorstellen voor de certificering van de verwijdering van koolstof; Voorts zal zij: verdere stappen nemen om te komen tot emissievrije mobiliteit, bijvoorbeeld door de CO2-emissienormen voor zware voertuigen te herzien; gevolg geven aan het actieplan om de vervuiling tot nul terug te brengen ter verbetering van de water- en luchtkwaliteit; nieuwe regels vaststellen inzake een duurzaam gebruik van pesticiden; en de circulaire economie bevorderen door het recht op reparatie van producten te versterken zodat deze niet vervangen hoeven te worden. De Commissie zal de externe financiering voor biodiversiteit verdubbelen door naast het reeds voorgestelde Sociaal Klimaatfonds ook nog andere middelen vrij te maken. Groene obligaties zullen ook een steeds belangrijkere rol spelen en laten zien dat wij ernst maken met duurzame financiering bij de inspanningen tot het herstel van de EU.

  • Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk

De pandemie werkt als een katalysator voor de mondiale digitalisering en de Commissie zal haar traject naar het digitale decennium vervolgen zodat de EU tegen 2030 digitaal is getransformeerd. Omdat de eengemaakte markt van cruciaal belang blijft voor de innovatie in Europa, heeft de Commissie het mededingingsbeleid onbevangen onder de loep genomen en zal zij met een noodinstrument voor de eengemaakte markt komen, dat verstoringen in de toekomst moet voorkomen. Om de ernstige bezorgdheid weg te nemen over het aanbod van halfgeleiders die digitale oplossingen mogelijk maken, zullen wij een Europese chips-wet vaststellen, om de totstandkoming van een up-to-date ecosysteem te bevorderen en nieuwe markten te ontwikkelen voor baanbrekende Europese technologie. Voorts zal de Commissie komen met een voorstel voor een Europese wet inzake cyberweerbaarheid, met gemeenschappelijke normen voor cyberveiligheid en een begin maken met de bouw van een in de ruimte gestationeerd EU-systeem voor wereldwijde beveiligde communicatie dat de lidstaten aanvullende EU-brede breedbandconnectiviteit en beveiligde onafhankelijke communicatiemogelijkheden biedt. Maatregelen om de digitale vaardigheden op scholen en in het hoger onderwijs te bevorderen, zullen ook hoog op de agenda staan.

  • Een economie die werkt voor de mensen

Nu het herstel zich steeds meer doorzet en de economische activiteit terugkeert naar het niveau van vóór de crisis, moeten wij nadenken over de wijze waarop wij onze sociale markteconomie veerkrachtiger kunnen maken. De Commissie zal een vervolg geven aan het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten als leidraad op weg naar hoogwaardige banen, billijke arbeidsomstandigheden en een beter evenwicht tussen werk en privéleven, en een voorstel indienen om werknemers beter te beschermen tegen de risico's van asbest op het werk. Ter ondersteuning van het beleid van de lidstaten zal de Commissie sociale vangnetten versterken die van cruciaal belang zijn om economische schokken op te vangen, door een initiatief te nemen inzake een toereikend minimuminkomen. Aangezien de financiële sector van cruciaal belang is voor het economisch herstel, zullen wij ook voorstellen indienen inzake flitsbetalingen, om de volledige invoering daarvan te bevorderen en de toegang tot kapitaal voor ondernemingen in de EU te vergemakkelijken. Zodra een mondiale oplossing voor de hervorming van het internationale kader voor de vennootschapsbelasting is afgerond, zal de Commissie zorgen voor een snelle en consistente uitvoering ervan in de hele EU.

  • Een sterker Europa in de wereld

De Commissie blijft Europa als uniek merk op het gebied van wereldleiderschap versterken. In het komend jaar zal de Commissie een nieuwe Global Gateway-strategie vaststellen om wereldwijd connectiviteitspartnerschappen tot stand te brengen die handel en investeringen stimuleren. Tegen het einde van dit jaar zal een nieuwe gezamenlijke verklaring van de EU en de NAVO worden gepresenteerd en de Commissie zal trachten vaart te zetten achter de werkzaamheden voor een echte Europese defensie-unie. Met het oog op het streven naar de wereldwijde energietransitie en gezondere oceanen zullen een nieuwe strategie voor internationale betrekkingen op energiegebied en een actieplan inzake internationale oceaangovernance worden voorgesteld.

  • Bevordering van onze Europese levenswijze

Om ervoor te zorgen dat jongeren in staat zijn de toekomst vorm te geven, heeft de Commissie voorgesteld om 2022 uit te roepen tot het Europees Jaar van de jeugd en zal zij een nieuw initiatief, met de naam ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve), uitvoeren, dat achtergestelde jonge Europeanen die geen baan hebben of geen onderwijs of opleiding genieten, helpt om, met de noodzakelijke sociale ondersteuning, in het buitenland beroepservaring op te doen. Het uiteindelijke doel is hen te integreren op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding of hoogwaardige werkgelegenheid. De Commissie zal ook een EU-strategie voor universiteiten presenteren en manieren voorstellen om te komen tot een diepere en duurzamere transnationale samenwerking in het hoger onderwijs. Rekening houdend met de lessen die uit de pandemie zijn getrokken, zal de Commissie een Europese zorgstrategie voorstellen ter verbetering van de zorg over de hele linie, van kinderopvang tot langdurige zorg. Om verder aan onze Europese gezondheidsunie te bouwen, zal de Commissie zorgen voor toegang tot betaalbare geneesmiddelen van hoge kwaliteit door een nieuw kader voor een dynamische farmaceutische sector in de EU voor te stellen; komen met een voorstel voor een herziening van de wetgeving inzake geneesmiddelen voor kinderen en zeldzame ziekten; en levensreddende kankerscreening en vroegtijdige diagnose stimuleren door middel van een aanbeveling over kankerscreening.

  • Een nieuwe impuls voor de Europese democratie

De conferentie over de toekomst van Europa draait op volle kracht en zal samen met de Europese burgerinitiatieven de Europese democratie levendiger blijven maken. De Commissie zal ook verdere stappen nemen om de vrijheid en pluriformiteit van de media te waarborgen door een wet inzake Europese mediavrijheid in te dienen, en zal de rechtsstaat, die van cruciaal belang is voor de doeltreffende werking van de EU, blijven beschermen. Om de strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit op te voeren, blijft een gemeenschappelijk rechtskader voor de doeltreffende overdracht van strafvervolging tussen de lidstaten, hoog op de agenda staan. Wij zullen ook onze inspanningen blijven volhouden voor de oprichting, in nauw overleg met andere instellingen, van de nieuwe interinstitutionele ethische instantie van de EU. Om gelijkheid voor iedereen te waarborgen, zullen wij maatregelen voorstellen om de wederzijdse erkenning van ouderschap in de EU-landen te verbeteren. Er zal ook een initiatief worden ingediend om braindrain tegen te gaan en de problemen in verband met bevolkingsafname te beperken en mogelijke oplossingen te vinden.

Een volledige lijst van de 42 nieuwe beleidsinitiatieven binnen de 32 nieuwe beleidsdoelstellingen in het kader van de zes grote ambities is opgenomen in bijlage 1 bij het Werkprogramma van de Commissie voor 2022.

“One in, one out”-beginsel

Om de lasten in verband met de beleidsdoelstellingen van de EU tot een minimum te beperken, zal de Commissie in het kader van dit werkprogramma het “one in, one out”-beginsel strikt in acht nemen. Dit zal ervoor zorgen dat bij de invoering van onvermijdelijke nieuwe lasten, de lasten in verband met bestaande EU-wetgeving op hetzelfde beleidsterrein, systematisch en proactief worden verminderd. De verwachte kosten van de naleving van de EU-wetgeving zullen transparanter worden gekwantificeerd en systematisch in effectbeoordelingen worden weergegeven, terwijl de administratieve kosten zullen worden gecompenseerd. Betere regelgeving zal ook duurzaamheid en digitale transformatie blijven ondersteunen doordat de nadruk wordt gelegd op de beginselen “geen ernstige afbreuk doen” en “alles digitaal, tenzij”.

Volgende stappen

De Commissie zal nu met het Parlement en de Raad besprekingen beginnen over een lijst van gezamenlijke wetgevingsprioriteiten waarover de medewetgevers het eens zijn dat deze snelle actie behoeven. De Commissie zal doorgaan met het steunen van de lidstaten en met hen blijven samenwerken om ervoor te zorgen dat nieuwe en bestaande EU-regels worden geïmplementeerd en zal niet aarzelen om waar nodig het EU-recht te handhaven door middel van inbreukprocedures.

Achtergrond

Ieder jaar stelt de Commissie een werkprogramma op met een lijst maatregelen voor het komende jaar. Het werkprogramma maakt het publiek en de medewetgevers duidelijk met welke nieuwe voorstellen de Commissie wil komen, welke hangende voorstellen zij wil intrekken en welke EU-wetgeving zij wil herzien. De lopende werkzaamheden van de Commissie ter uitvoering van haar rol als hoedster van de Verdragen en ter handhaving van bestaande wetgeving en de gebruikelijke initiatieven die de Commissie ieder jaar goedkeurt, vallen niet onder het werkprogramma. Het werkprogramma van de Commissie voor 2022 is het resultaat van nauwe samenwerking met het Europees Parlement, de lidstaten en de adviesorganen van de EU.

Meer informatie

Werkprogramma van de Commissie

Factsheet over het Werkprogramma van de Commissie voor 2022 - algemeen

Factsheet over het Werkprogramma van de Commissie voor 2022 - lezersvriendelijke bijlage I

Werkprogramma van de Commissie voor 2022 Europa samen sterker maken

Website Werkprogramma van de Commissie voor 2022

Herstelplan voor Europa

Next Generation EU

Een Europese Green Deal

De digitale toekomst van Europa vormgeven

De prioriteiten van de Europese Commissie