Gewijzigd amendement Leijten ter vervanging van nr. 10 over het tevens geldig verklaren van stemmen waar alleen een stemvakje voor de lijst is ingekleurd - Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Dit gewijzigd amendement i is onder nr. 11 toegevoegd aan wetsvoorstel 35670 - Definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 10 over het tevens geldig verklaren van stemmen waar alleen een stemvakje voor de lijst is ingekleurd
Document­datum 15-10-2021
Publicatie­datum 15-10-2021
Nummer KST3567011
Kenmerk 35670, nr. 11
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 670

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Nr. 11

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 10

Ontvangen 6 oktober 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel N, wordt in onderdeel 3 «wordt een lid» vervangen door «worden twee leden» en wordt na de aanhef een lid ingevoegd, luidende:

4a. Onverminderd het vierde lid is een stem uitgebracht op de eerste kandidaat van een lijst indien:

  • a. 
    de kiezer op ondubbelzinnige wijze kenbaar maakt dat de kandidaat van zijn keuze op die lijst staat door het geheel of gedeeltelijk inkleuren van het stemvakje, geplaatst vóór een lijst, en er geen stemvakje geplaatst vóór een kandidaatsnummer, geheel of gedeeltelijk is ingekleurd;
  • b. 
    ondubbelzinnig blijkt dat de kiezer niet met bijschrijvingen op een andere kandidaat heeft willen stemmen.

Toelichting

Indiener beoogt met dit amendement de stembiljetten waarbij er zowel een vakje bij de partij ingevuld kan worden als een vakje voor een specifieke kandidaat, ook geldig te verklaren als alleen een vakje voor een partij is ingevuld. De stem wordt dan toegerekend aan de eerste kandidaat op de lijst. Dit voorstel sluit aan bij de regeling in artikel 15 Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming. Indiener is van mening dat dit voldoende ruimte laat voor een voorkeursstem maar het stemmen voor sommige mensen eenvoudiger zal maken en het aantal ongeldige stemmen kan verminderen. Vanwege rechtsgelijkheid wordt dit voorstel zowel gedaan voor het voorgestelde experiment als voor de stemmen uit het buitenland.

Leijten

kst-35670-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 670, nr. 11


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.