Amendement Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren - Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

Dit amendement i is onder nr. 10 toegevoegd aan wetsvoorstel 35845 - Niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024; Amendement; Amendement van het lid Van Baarle c.s. ter vervanging van nr. 7 over het extra bedrag van de kinderbijslag voor kinderen met een intensieve zorgbehoefte wel indexeren
Document­datum 13-10-2021
Publicatie­datum 13-10-2021
Nummer KST3584510
Kenmerk 35845, nr. 10
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 845

Het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID VAN BAARLE C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 13 oktober 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift vervalt «en het extra bedrag van de kinderbijslag».

II

In de beweegreden vervalt «en het extra bedrag van de kinderbijslag».

III

In artikel I wordt het voorgestelde artikel 13a als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
 • a. 
  In onderdeel a wordt «worden de bedragen, genoemd in de artikelen 7a, tweede lid, en 12, eerste lid,» vervangen door «wordt het bedrag, genoemd in artikel 12, eerste lid,».
 • b. 
  In onderdeel b vervalt «tweede en».
 • 2. 
  In het tweede lid vervallen de dubbele punt aan het slot van de aanhef, onderdeel a, en de aanduiding «b.» voor onderdeel b.

Toelichting

Met voorliggend amendement stellen indieners voor om het extra bedrag in de kinderbijslag (de AKW+), dat uitgekeerd wordt aan ouders van inwonende kinderen met een intensieve zorgbehoefte, wél te indexeren. Dit is een jaarlijks bedrag voor ouders die gebruikmaken van

1 Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting en ondertekening.

kst-35845-10 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

de dubbele kinderbijslag en waarbij één van de partners niet meer dan +/-€ 5.000 per jaar verdient. Hiermee wordt een groep ouders met kinderen die intensieve zorg behoeven, ontzien. Voor deze ouders wordt de kinderbijslag wel geïndexeerd. Dit wordt vormgegeven door de zinsnede over artikel 7a uit het voorgestelde wetsartikel 13a, eerste lid, onder a, van de Algemene Kinderbijslagwet te schrappen. De derving van de opbrengsten door de betreffende wijziging bedraagt naar schatting € 0,8 miljoen (zie pagina 4 van nota naar aanleiding van verslag; Kamerstukken II 2020/21, 35 845, nr. 6). De indieners van het amendement stellen voor dit in verhouding beperkte bedrag te besparen op de te verwachten uitvoeringskosten.

Van Baarle Tielen

Van Beukering-Huijbregts

Palland

Ceder

Stoffer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 845, nr. 10 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.