Aan het Presidium - Adviesaanvraag Adviescollege Toetsing Regeldruk wetsvoorstel tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) - Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Maatoug tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

Deze brief is onder nr. ? toegevoegd aan wetsvoorstel 35714 - Initiatiefvoorstel Wet werken waar je wilt i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Aan het Presidium - Adviesaanvraag Adviescollege Toetsing Regeldruk wetsvoorstel tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt) (35714)
Document­datum 23-09-2021
Publicatie­datum 23-09-2021
Kenmerk 35714, nr. ?
Commissie(s) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Externe link origineel bericht

2.

Tekst

datum 20 september 2021

betreft Adviesaanvraag Adviescollege Toetsing Regeldruk wetsvoorstel tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)

kenmerk 2021Z16134/2021D34732

pagina 1/1

aan

het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

GC Sociaal en Financieel

Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geachte leden van het Presidium,

Op 27 januari 2021 hebben de leden Van Weyenberg en Smeulders voorstel van wet tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt)1 bij de Tweede Kamer aanhangig gemaakt.2 Op 16 maart 2021 is dit wetsvoorstel in handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het voorbereidend onderzoek.

De initiatiefnemers hebben de commissie verzocht met betrekking tot de regeldrukeffecten nader advies in te winnen bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk. De initiatiefnemers zijn van mening dat een advies van het Adviescollege Toetsing Regeldruk inzake de regeldrukeffecten van toegevoegde waarde kan zijn bij het plenair debat.

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarom aan de Tweede Kamer voor om het Adviescollege Toetsing Regeldruk te verzoeken3 te adviseren over de gevolgen van de regeldrukeffecten van het voorstel van wet toekomen tot wijziging van de Wet flexibel werken in verband met het bevorderen van flexibel werken naar arbeidsplaats (Wet werken waar je wilt).

De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de Tweede Kamer voor in te stemmen met dit adviesverzoek, opdat deze kan worden doorgeleid aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. drs. H.J. Post

Griffier van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1 Kamerstuk 35714

2 Inmiddels zijn de leden De Jong en Maatoug bij de verdediging van het wetsvoorstel in de plaats getreden van de leden Van Weyenberg en Smeulders

3 Ingevolge artikel 7.35 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.