Amendement Kwint/Alkaya over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Dit amendement i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022; Amendement; Amendement van de leden Kwint en Alkaya over middelen voor het dichten van de loonkloof tussen PO en VO
Document­datum 21-09-2021
Publicatie­datum 21-09-2021
Nummer KST35925VIII3
Kenmerk 35925 VIII, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Nr. 3

AMENDEMENT VAN DE LEDEN KWINT EN ALKAYA

Ontvangen 21 september 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 1 Primair onderwijs van de departementale begrotingsstaat worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 900.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt beoogd de loonkloof tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs te dichten. Al jaren voeren docenten in het primair onderwijs actie voor minder werkdruk en een eerlijk salaris. Maar ondanks enkele stakingen en een toenemend lerarentekort weigert het demissionaire kabinet de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs te dichten. Terwijl het kabinet demissionair is en de formatie van een nieuw kabinet nog steeds gaande is, blijft de werkdruk in het onderwijs onverminderd hoog en rijst het lerarentekort nog steeds de pan uit. Docenten hebben niet langer de luxe om te wachten tot Den Haag klaar is met vooral bezig met zichzelf zijn. Om het beroep van docent aantrekkelijker te maken, voorziet dit amendement voor begrotingsjaar 2022 in middelen voor het dichten van de loonkloof. Vanaf 2023 beogen de indieners de loonkloof structureel te dichten door de winstbelasting te verhogen. Bedrijven hebben immers veel profijt van een goed opgeleide beroepsbevolking. Indieners vinden het daarom een uitstekend idee om grote bedrijven hieraan mee te laten betalen. Het kabinet dient deze belastingverhoging mee te nemen in het Belastingplan. De dekking voor dit amendement wordt dan ook gevonden in een op het Belastingplan 2022 in te dienen amendement.

Kwint

Alkaya

kst-35925-VIII-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VIII, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.