Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 VIII - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 21-09-2021
Publicatie­datum 21-09-2021
Nummer KST35925VIII1
Kenmerk 35925 VIII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 21 september 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

 

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

 

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

45.331.555

 

48.239.726

1.607.953

 

Onderwijs, Cultuur en

Wetenschap

Beleidsartikelen

22.384.883

 

23.882.195

1.438.644

Beroepsonderwijs en

4 volwasseneneducatie

4.936.643

 

5.065.898

4.000

6 Hoger beroepsonderwijs

4.068.668

 

4.479.775

1.213

7 Wetenschappelijk onderwijs

5.993.862

 

6.271.242

16

8 Internationaal beleid

14.368

 

14.368

99

11 Studiefinanciering

4.836.822

 

4.836.822

1.211.951

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en

12 schoolkosten

67.116

 

67.116

2.174

13 Lesgelden

14.249

 

14.249

215.480

14 Cultuur

348.266

 

1.014.937

3.043

Onderzoek en

16 wetenschapsbeleid

1.236.172

 

1.241.629

101

25 Emancipatie

7.099

 

14.541

0

Niet-beleidsartikelen

91 Nog onverdeeld

585.126

 

585.126

0

95 Apparaat kerndepartement

276.492

 

276.492

567

 

Basis- en Voortgezet onderwijs en Media

Beleidsartikelen

22.946.672

 

24.357.531

169.309

1 Primair onderwijs

12.593.171

 

13.432.668

9.308

3 Voortgezet onderwijs

9.092.260

 

9.665.622

7.391

Arbeidsmarkt- en

9 personeelsbeleid

207.719

 

205.719

6.500

15 Media

1.053.522

 

1.053.522

146.110

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 

353.420

353.420

0

Nationaal Archief (NA)

 

45.739

45.739

0

Totaal

 

399.159

399.159

0

Naam

   

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

   

65.000

38.800

Nationaal Archief (NA)

   

2.249

900

Totaal

   

67.249

39.700

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VIII, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.