Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 21-09-2021
Publicatie­datum 21-09-2021
Nummer KST35925VI1
Kenmerk 35925 VI, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 VI

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 21 september 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Justitiele Informatiedienst (Justid) en de Justitiële ICT organisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

Onder verwijzing naar artikel 4.1 van de Comptabiliteitswet 2016 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister voor Rechtsbescherming niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Rechtsbescherming,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

 

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

 
   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

15.247.474

15.273.901

1.570.467

 

Beleidsartikelen

31

Politie

6.674.646

6.695.742

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.868.858

1.868.858

198.130

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.466.556

1.470.556

1.280.049

34

Straffen en Beschermen

3.241.763

3.241.763

82.382

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

291.752

291.752

2.000

37

Migratie

1.202.839

1.202.839

3.000

 

Niet-beleidsartikelen

91

Apparaat kerndepartement

460.130

461.461

4.406

92

Nog onverdeeld

37.817

37.817

0

93

Geheim

3.113

3.113

0

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.650.221

2.650.221

0

Immigratie-

en Naturalisatiedienst (IND)

532.144

532.144

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

157.125

157.125

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

88.049

88.049

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

53.953

52.109

1.844

Justitiële Informatiedienst (Justid)

61.236

60.999

237

Justitiële ICT organisatie (JIO)

145.376

145.376

0

Totaal

 

3.688.104

3.686.023

2.081

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

15.000

39.000

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

7.810

810

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

10.806

6.365

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

8.667

4.900

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Justis)

0

0

Justitiële Informatiedienst (Justid)

5.000

4.000

Justitiële ICT organisatie (JIO)

76.794

63.372

Totaal

124.077

118.447

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VI, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.