Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 VII - Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 21-09-2021
Publicatie­datum 21-09-2021
Nummer KST35925VII1
Kenmerk 35925 VII, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 VII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2022

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 21 september 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van (VII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Art. Omschrijving

Vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

 

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

7.808.072

 

8.058.270

1.097.581

 

Beleidsartikelen

1    Openbaar bestuur en democratie

86.576

 

86.576

24.765

2    Nationale Veiligheid

344.621

 

344.621

14.714

3 Woningmarkt

4.532.084

 

4.632.089

354.100

4 Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

455.293

 

445.486

91

5 Ruimtelijke ordening en omgevingswet

122.548

 

122.548

3.824

6 Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

216.284

 

216.284

448

7 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

193.597

 

193.597

64

9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

136.948

 

136.948

120.282

10 Groningen versterken en perspectief

1.124.308

 

1.124.308

490.000

 

Niet-beleidsartikelen

11 Centraal apparaat

584.253

 

584.253

89.293

12 Algemeen

11.560

 

171.560

0

13 Nog onverdeeld

0

 

0

0

 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

 

Lasten

Saldo

Rijksdienst voor Identitetisgegevens (RvIG)

126.152

 

132.751

  • 6.599

Logius

249.392

 

249.392

0

P-Direkt

108.986

 

108.986

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

317.896

 

317.896

0

FMHaaglanden (FMH)

147.445

 

147.445

0

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

311.821

 

318.621

  • 6.800

Rijkvastgoedbedrijf (RVB)

1.382.577

 

1.382.577

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

13.925

 

14.972

  • 1.047
 

Totaal

2.658.193

 

2.672.640

  • 14.446
 

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor Identitetisgegevens (RvIG)

 
  • 10.254
 

0

Logius

 

0

 

0

P-Direkt

 
  • 5.065
 

2.695

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

 
  • 1.000
 

0

FMHaaglanden (FMH)

 
  • 6011
 

2290

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

 
  • 124.228
 

73.800

Rijkvastgoedbedrijf (RVB)

-

1.090.830

 

739.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

 

0

 

1.029

 

Totaal

-

1.237.388

 

818.814

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 VII, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.