Voorstel van wet - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35925 III - Vaststelling begroting Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de CvT op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 21-09-2021
Publicatie­datum 21-09-2021
Nummer KST35925III1
Kenmerk 35925 III, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 925 III

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022

Nr. 1

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 21 september 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 5

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

 

2022 (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

79.243

79.243

4.535

Beleidsartikel

01 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

79.243

79.243

4.535

Tabel 2 Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Baten    Lasten    Saldo

Dienst Publiek en Communicatie    107.937    108.545    - 608

Totaal    107.937    108.545    - 608

Tabel 3 Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Publiek en Communicatie    0    0

Totaal    0    0

Tabel 4 Vastgestelde begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting

Verplichtingen    Uitgaven    Ontvangsten

Totaal    2.712    2.712    2.712

01 Kabinet van de Koning

2.712

2.712

2.712

Tabel 5 Vastgestelde begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

 

(IIIC) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art. Omschrijving

 

Vastgestelde begroting

 
 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

2.502

2.502

0

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.502

2.502

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 925 III, nr. 1 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.