Motie Dassen c.s. over een afkoelperiode van twee jaar - Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

Deze motie i is onder nr. 11 toegevoegd aan dossier 35896 - Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap; Motie; Motie van het lid Dassen c.s. over een afkoelperiode van twee jaar
Document­datum 08-09-2021
Publicatie­datum 09-09-2021
Nummer KST3589611
Kenmerk 35896, nr. 11
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 896

Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

Nr. 11

MOTIE VAN HET LID DASSEN C.S.

Voorgesteld 8 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europese anticorruptieorgaan GRECO in 2019 zestien aanbevelingen deed aan Nederland ter bevordering van de aanpak van corruptie;

constaterende dat een van de aanbevelingen het invoeren van een afkoelperiode voor bewindspersonen betrof;

constaterende dat Nederland sinds 2019 geen van de aanbevelingen heeft opgevolgd;

overwegende dat demissionair Minister van Nieuwenhuizen op dinsdag 31 augustus jongstleden haar functie opzegde en direct de overstap naar een lobbybedrijf maakte;

overwegende dat hierdoor opnieuw commotie is ontstaan over de onmiddellijke overstap van bewindspersonen naar de private sector;

overwegende dat de Europese Commissie een afkoelperiode van twee jaar hanteert;

verzoekt de regering, een afkoelperiode van twee jaar in te voeren en daarbij een onafhankelijke toetsingscommissie in te stellen,

kst-35896-11 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

en gaat over tot de orde van de dag.

Dassen

Koekkoek

Bromet

Van Baarle

Simons

Wassenberg

Ceder

Martin Bosma Arib

Bisschop

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 896, nr. 11 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.