Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stukken die zijn gebruikt voor het overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied - Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)

Deze brief is onder nr. 113 toegevoegd aan wetsvoorstel 30862 - Goedkeuring van het Verdrag met Vlaanderen betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310); Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stukken die zijn gebruikt voor het overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied
Document­datum 06-07-2021
Publicatie­datum 08-07-2021
Nummer KST30862113
Kenmerk 30862, nr. 113
Commissie(s) Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

30 862

Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 310)

Nr. 113

BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2021

Op 17 juni 2021 heb ik een verzoek ontvangen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om uiterlijk 8 juli 2021 de stukken die zijn gebruikt voor het overleg met Vlaanderen in april 2007 over de Hertogin Hedwigepolder en het Westerscheldegebied naar de Kamer te sturen, inclusief het verslag van dit overleg.

Naar aanleiding van het commissieverzoek heb ik documenten gezocht, die toezien op overleg met Vlaanderen over de Hedwigepolder en het Westerscheldegebied in 2007. Ik heb 10 relevante documenten gevonden, die als bijlage zijn bijgevoegd1.

Wellicht ten overvloede wijs ik uw Kamer in dit verband tevens op de Tweede Kamerstukken uit de vergaderjaren 2006-2007 en 2007-2008 (Kamerstuk 30 862).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.J. Schouten

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

kst-30862-113 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 30 862, nr. 113


3.

Bijlagen

 
 
 

4.

Meer informatie

 

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.