35869 NL - wetsvoorstel
Innovatiewet Strafvordering

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 juni 2021 ingediend door de minister van Justitie en Veiligheid, Grapperhaus i, en de Minister voor Rechtsbescherming, Dekker i.

 

Sinds 2014 worden in het kader van het programma modernisering Wetboek van Strafvordering voorbereidingen getroffen voor een nieuw Wetboek van Strafvordering. Dit wetsvoorstel past enkele onderdelen van het Wetboek van Strafvordering aan om innovatie binnen het strafprocesrecht te bevorderen. Voorgesteld wordt om: • een voorziening te introduceren voor de rechter in eerste aanleg of hoger beroep om de Hoge Raad prejudiciële vragen te kunnen stellen in strafzaken; • te voorzien in een regeling dat na inbeslagneming van een geautomatiseerd werk later binnenkomende berichten voor een bepaalde periode kunnen worden onderzocht in het kader van de opsporing; • in het kader van de opsporing netwerkzoeking na inbeslagneming mogelijk te maken; • audiovisuele opnamen onder voorwaarden te kunnen gebruiken als vervanging van een volledig proces-verbaal en daarmee onderdeel te maken van de verslaglegging van bijvoorbeeld verhoren of van de terechtzitting en het erkennen van audiovisuele opnamen als wettig bewijsmiddel; • de mogelijkheid te bieden dat een aantal lichtere opsporingsbevoegdheden door de hulpofficier van justitie kan worden uitgeoefend, en • te regelen op welke wijze mediation kan plaatsvinden na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting. Deze pilots geven organisaties in de strafrechtspraktijk de kans om alvast ervaring op te doen met een aantal onderdelen uit het nieuwe wetboek. De pilots duren maximaal drie jaar en worden gemonitord en geëvalueerd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC). Binnen twee jaar informeren de ministers de Tweede en Eerste Kamer over de effecten van de vernieuwingen, zodat met de uitkomsten daarvan rekening kan worden gehouden bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering.

1.

Volledige titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter bevordering van innovatie van verschillende onderwerpen in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering (Innovatiewet Strafvordering)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, zeven amendementen en twee subamendementen ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

4.

Documenten

(69 stuks)

2 24 juni 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST358691
Koninklijke boodschap
 
2 24 juni 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST358692
Voorstel van wet (herdruk)
 
2 24 juni 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST358693
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.