Amendement Van Raan over een progressief tarief per ton CO2-emissie - Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Dit amendement i is onder nr. 12 toegevoegd aan wetsvoorstel 35216 - Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking); Amendement; Amendement van het lid Van Raan over een progressief tarief per ton CO2-emissie
Document­datum 16-06-2021
Publicatie­datum 16-06-2021
Nummer KST3521612
Kenmerk 35216, nr. 12
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 216

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 16 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt de in het voorgestelde artikel 71f, vierde

 

lid, opgenomen opsomming

van bedragen vervangen door:

 • het kalenderjaar 2020:

12,30;

 • het kalenderjaar 2021:

60,00;

 • het kalenderjaar 2022:

70,00;

 • het kalenderjaar 2023:

80,00;

 • het kalenderjaar 2024:

90,00;

 • het kalenderjaar 2025:

100,00;

 • het kalenderjaar 2026:

110,00;

 • het kalenderjaar 2027:

120,00;

 • het kalenderjaar 2028:

130,00;

 • het kalenderjaar 2029:

140,00;

 • de kalenderjaren vanaf 2030: € 150,00.

Toelichting

Dit amendement regelt een progressief tarief dat met € 10,- per jaar verhoogd wordt tot het tarief in 2030 en de jaren daarna € 150,- bedraagt.

Het prijspad dat het kabinet voorstelt is vastgesteld ver onder het verwachte EU ETS-prijspad, terwijl dat juist onaanvaardbaar laag werd gezien. De EU ETS-prijzen zijn nu aan het stijgen.1 Dit amendement sluit aan bij deze gunstige ontwikkeling en biedt bedrijven de zekerheid bij investeringsbeslissingen dat zij vanaf nu tot en met 2030 alleen nog maar méér moeten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen, waardoor verduurzamen aantrekkelijker wordt.

Van Raan

1 https://nos.nl/artikel/2384855-industrie-ziet-de-co2-prijs-snel-oplopen-het-is-een-soort-bitcoin.

kst-35216-12 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 216, nr. 12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.