Motie Erkens/Leijten over onderzoek naar de effecten van afstandsnormen voor windmolens op land - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Deze motie i is onder nr. 731 toegevoegd aan dossier 32813 - Kabinetsaanpak Klimaatbeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsaanpak Klimaatbeleid; Motie; Motie van de leden Erkens en Leijten over onderzoek naar de effecten van afstandsnormen voor windmolens op land
Document­datum 15-06-2021
Publicatie­datum 15-06-2021
Nummer KST32813731
Kenmerk 32813, nr. 731
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

32 813

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 731

MOTIE VAN DE LEDEN ERKENS EN LEIJTEN

Voorgesteld 15 juni 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat windmolens negatieve effecten kunnen hebben op de leefkwaliteit en gezondheid van direct omwonenden;

overwegende dat het RIVM heeft aangegeven dat er aanvullend onderzoek nodig is naar de gezondheidseffecten van windmolens;

overwegende dat andere landen strikte afstandsnormen hanteren voor windmolens op land;

verzoekt de regering, op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden;

verzoekt de regering, de resultaten van dit onderzoek mee te nemen in het verder concretiseren van de RES'en,

en gaat over tot de orde van de dag.

Erkens

Leijten

kst-32813-731 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 32 813, nr. 731


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.