Brief van de minister voor MZS over uitstel beantwoording vragen over facultatieve protocollen mensenrechtenverdragen - Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Deze brief is onder nr. H toegevoegd aan wetsvoorstel 32411 - Initiatiefvoorstel Toevoeging aan de Grondwet van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (Grondwetswijziging, eerste lezing) i, wetsvoorstel 33990 - Uitvoering van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap i, wetsvoorstel 33992 (R2034) - Goedkeuring van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap i en wetsvoorstel 35570 VI - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2021 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113); Brief van de minister voor MZS over uitstel beantwoording vragen over facultatieve protocollen mensenrechtenverdragen
Document­datum 14-05-2021
Publicatie­datum 31-05-2021
Nummer KST33992H
Kenmerk 33992; 33990; 32411; 35570 VI, nr. H
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

33 992 (R2034)

33 990

32 411

35 570 VI

H1

Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)

Voorstel van wet van de leden Bergkamp,

Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2021

De reactie op uw brief van 12 mei 2021 inzake «Facultatieve protocollen mensenrechtenverdragen» kan tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

Uw Kamer stelt in de brief van 15 april 2021 vervolgvragen naar aanleiding van mijn eerdere brief op 17 maart 2021.2 Deze vervolgvragen hebben niet alleen betrekking op het facultatief protocol bij het VN-verdrag handicap, maar in het verlengde daarvan ook op de facultatieve protocollen bij het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VN-Kinderrechtenverdrag). Daarom vergt een reactie op uw brief interdepartementale afstemming met mijn

1    Letter H heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33 992 (R2034)

2    Kamerstukken I 2020/21,33 992 (R2034)/33 990/32 411/35 570 VI, G.

kst-33992-H ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

collega's die voor deze verdragen (coördinerende) beleidsverantwoordelijkheid dragen. Deze afstemming is op 14 mei 2021, de door uw Kamer verzochte termijn, nog niet afgerond.

Ik zal u uiterlijk voor de zomer van 2021 mijn reactie doen toekomen.

De Minister voor Medische Zorg en Sport,

  • T. 
    van Ark

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 33 992 (R2034), H 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.