Voorstel van wet - Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35842 - Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 26-05-2021
Publicatie­datum 26-05-2021
Nummer KST358422
Kenmerk 35842, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 842

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis te wijzigen, zodat de gemeente Grave onderdeel wordt van deze herindeling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2020 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (Kamerstukken 35 620) tot wet wordt verheven, wordt die wet als volgt gewijzigd:

A

In het opschrift wordt na «Cuijk, » ingevoegd «Grave, ».

B

In de beweegreden wordt na «Cuijk, » ingevoegd «Grave, ».

C

In de artikelen 1, 2 en 4 wordt na «Cuijk, » ingevoegd «Grave, ».

kst-35842-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

In artikel 5 wordt «Mill en St. Hubert»,» vervangen door ««Grave», «Mill en St. Hubert»».

E

In artikel 6, eerste en tweede lid, wordt na ««Cuijk», » ingevoegd ««Grave», ».

F

In artikel 7 wordt na ««Cuijk, », » ingevoegd ««Grave, », ».

G

In artikel 8 wordt ««Cuijk, »» vervangen door: ««Cuijk, Grave, »».

H

De in artikel 2 genoemde kaart wordt vervangen door de bij deze wet behorende kaart.

ARTIKEL II

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 november 2020 ingediende voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis (Kamerstukken 35 620) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 842, nr. 2 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.