Voorstel van wet - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

Dit voorstel van wet i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 35830 XIII - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020 i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020; Voorstel van wet; Voorstel van wet
Document­datum 19-05-2021
Publicatie­datum 19-05-2021
Nummer KST35830XIII3
Kenmerk 35830 XIII, nr. 3
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 830 XIII

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2020

Nr. 3

VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 19 mei 2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2020;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2020 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Art. Omschrijving    Vastgestelde begroting (1)1    Mutaties 1e suppletoire begroting (2)2    Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Verplichtingen    Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen    Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen    Uitgaven Ontvangsten

Totaal    25.935.375    8.778.923    4.903.988    3.179.461    1.464.556    19.156    248.913    - 774.089    482.392

r>

co

O)

CM

O

co

r<

Lfj cm' ai CM

LO LO O

rf 'sf lo LO

co

r>

I

co    o

LO    CM

o

O)

r>

r>

00

N

O

co

o

ai

o

CM

co    co

LO    (O

CM    (O

co

CM

CM

O LO O

00 O 00

o > „

.ï E E>E c

CD 0 0 "O

0 T3 .O) c

tg c E | 5 § .§ | m 'Sl I »

 • O) 
  CO CO

o    co    co

P's    LO    CM

co    o    co

co co co

co co o

LO LO O

 • 0) 
  0) E E 0) 0) "O "O

Art. Omschrijving    Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)    Realisatie (5)    Slotverschillen (6)=(5)-(4)

Verplichtingen    Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen    Uitgaven Ontvangsten Verplichtingen    Uitgaven Ontvangsten

Totaal    29.363.749    9.469.390    5.405.536    17.782.739    8.937.160    5.238.214    - 11.581.010    - 532.230    - 167.322

CO

cd od

r-    LD

Cs]

r>    co

OO

r--

'St

CM    00

r-    OO

CM    CO

LD

cd

co

o

Cs]

cd

Cs]

Cs]

o    co

00    Cs]

co    co

LD

r- Cs]

ai

co

r--

co cd

LD LD O 'St

r--    r-    oo    o

00    CO    OO    LD

"sf    'Cf1    r-    O

CT> CO O LD LD

'St CO

r--

Csi Csi

<=>    7

o co o

LD LD

co

LD

Cs]

co co

Cs]

od

LD

cd

r-- oo cd

<d cd

CM Cs]

cd    cö

r-« LD co

ai    cd cm    <-

CD

go

E

o

c

o

o

CD

0

"O

c

0

0

C

O

o

0

E

cc

c ü

0 13

S3

.E a

. . CU

od

co co

r--

r<

od

<D CO O O

00 oo

t

cc

V)

¦ö

ca

0 "ö O) C o

¦+= CU *-

0 > CD £ öO öO 0 .E = O    0

¦o a> >

c o. c 0 0 0 LD O LD ¦U-    LD

0

¦a

 • a. 
  o

5 < z

O V-

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (Slotwet) (Bedragen x € 1.000)

 

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Slotverschillen (+ Realisatie (5)    of -) (6)=(5)-(4)

Agentschap Telecom

Totale baten

51.247

0

0

51.247

55.384

4.137

Totale lasten

51.247

0

0

51.247

57.208

5.961

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

 • 1.824
 • 1.824
 

Totale kapitaaluitgaven

8.098

0

0

8.098

6.357

 • 1.741

Totale kapitaalontvangsten

4.100

0

0

4.100

2.987

 • 1.113
 

Dienst ICT Uitvoering

Totale baten

295.743

0

0

295.743

319.334

23.591

Totale lasten

295.743

0

0

295.743

316.017

20.274

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

3.317

3.317

Totale kapitaaluitgaven

61.313

0

0

61.313

46.741

 • 14.572

Totale kapitaalontvangsten

30.000

0

0

30.000

25.086

 • 4.914

Nederlandse Emissieautoriteit

Totale baten

9.067

0

0

9.067

10.494

1.427

Totale lasten

9.067

0

0

9.067

9.600

533

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

894

894

 

Totale kapitaaluitgaven

320

0

0

320

2.144

1.824

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

326

326

 

Rijksdienst voor Ondernemend

Nederland

Totale baten

629.683

204.735

0

834.418

828.947

 • 5.471

Totale lasten

629.683

204.735

0

834.418

802.212

 • 32.206

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

26.735

26.735

 

Totale kapitaaluitgaven

21.242

16.724

0

37.966

32.057

 • 5.909

Totale kapitaalontvangsten

11.000

18.200

0

29.200

16.528

 • 12.672

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 830 XIII, nr. 3 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.