Amendement Vestering c.s. over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Dit amendement i is onder nr. 13 toegevoegd aan wetsvoorstel 35398 - Uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving; Amendement; Amendement van het lid Vestering c.s. over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels
Document­datum 21-04-2021
Publicatie­datum 22-04-2021
Nummer KST3539813
Kenmerk 35398, nr. 13
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 398

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID VESTERING C.S.

Ontvangen 21 april 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A

In artikel 2.2, tiende lid, onderdeel b, wordt na subonderdeel 4 een subonderdeel ingevoegd, luidende:

4a°. de brandveiligheid;

Toelichting

Bijna 1,3 miljoen dieren kwamen om bij stalbranden sinds 2012. Gemiddeld was er elke drie weken een stalbrand waarbij dieren levend verbrandden of stikten in de rook. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in maart 2021 dat overheidsplannen om het aantal stalbranden te verminderen niet hebben gewerkt. De brandveiligheid is de afgelopen jaren juist verslechterd in plaats van verbeterd. Dit komt onder andere door technieken in stallen die zorgen voor nieuwe ontstekings-bronnen. Het aantal stalbranden is niet structureel afgenomen en het aantal dieren dat hierbij omkomt is zelfs toegenomen. Vanuit de overheid is er te weinig aandacht voor de brandveiligheid van dieren in de steeds groter wordende stallen. Kostenefficiëntie heeft voorop gestaan in de besluitvorming over maatregelen, concludeert de OVV.

Voor het brandveiliger maken van bestaande stallen is er nauwelijks wet- en regelgeving. Voor een loods met wc-rollen gelden dezelfde brandveiligheidseisen als voor een stal met tienduizenden dieren. Dieren verdienen een betere bescherming tegen stalbranden. Op basis van haar onderzoek naar de aanpak van stalbranden adviseert de OVV om in de Wet dieren een wettelijke grondslag te creëren voor de bescherming van landbouwhuisdieren tegen de gevaren van stalbranden. Brandveiligheid dient op grond van de wet een volwaardige positie te krijgen ten opzichte van andere waarden en belangen, volgens de OVV.

kst-35398-13 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Dit amendement beoogt de wettelijke basis te creëren voor het stellen van regels voor de bescherming van landbouwhuisdieren tegen de gevaren van stalbranden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, zoals de OVV adviseert. De Wet dieren en onderliggende besluiten bevatten reeds bepalingen over huisvesting, zoals ventilatie.

Vestering

Beckerman

Tjeerd de Groot

Bromet

Simons

Graus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 398, nr. 13 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.