Amendement Vestering over het uitsluiten van huisvestings- en andere systemen als redelijk doel - Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Dit amendement i is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 35398 - Uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving; Amendement; Amendement van het lid Vestering over het uitsluiten van huisvestings- en andere systemen als redelijk doel
Document­datum 21-04-2021
Publicatie­datum 22-04-2021
Nummer KST353989
Kenmerk 35398, nr. 9
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 398

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese diergezondheidswetgeving

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID VESTERING

Ontvangen 21 april 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende: 0A

Aan artikel 2.1, eerste lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald systeem of huisvesting.

Toelichting

Zowel het tweede paarse kabinet (in 2002) als het kabinet-Balkenende IV (in 2007) stelde als doel om uiterlijk in 2022 het perspectief van het dier en het soorteigen gedrag leidend te laten zijn voor het welzijn van dieren in de veehouderij. Dieren zouden niet langer worden aangepast aan het systeem, maar het systeem zou zijn aangepast aan de behoeften van dieren. Dieren zouden hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen, ze zouden daglicht krijgen en voldoende ruimte om zich goed te kunnen bewegen.

Maar op dit moment worden dieren in de gangbare Nederlandse veehouderij nog altijd ernstig beperkt in hun natuurlijk gedrag. Met fysieke ingrepen zoals het couperen van biggenstaartjes, het onthoornen van kalfjes en geiten en het verwijderen van de achterste tenen bij hanen die als ouderdier worden gehouden, worden dieren nog altijd aangepast aan het houderijsysteem. Dit amendement regelt dat dit na 2022 niet langer is toegestaan.

Artikel 2.1 van de wet dieren stelt dat het verboden is om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen. Met dit amendement wordt geregeld dat het willen houden van dieren in een bepaald systeem

kst-35398-9 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

of bepaald type huisvesting geen reden meer kan zijn om een dier pijn te doen, bij een dier een letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of het welzijn van het dier te benadelen.

De overgangstermijn sluit aan bij de gestelde doelen in de Beleidsnota dierenwelzijn van Minister Brinkhorst (2002) en de Nota dierenwelzijn van Minister Verburg (2007).

Volgens de indiener dient dit onderdeel in werking te treden op 1 januari 2023. Gezien de flexibele mogelijkheden tot inwerkingtreding hoeft hier verder niets voor te worden geregeld.

Vestering

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 398, nr. 9 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.