Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitstel van de toezending van de memories van antwoord inzake twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Deze brief is onder nr. B toegevoegd aan wetsvoorstel 35533 - Invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet (eerste lezing) i en wetsvoorstel 35532 - Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer (eerste lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal; Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over uitstel van de toezending van de memories van antwoord inzake twee voorstellen tot wijziging van de Grondwet
Document­datum 26-02-2021
Publicatie­datum 02-04-2021
Nummer KST35532B
Kenmerk 35532; 35533, nr. B
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 532

35 533

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot invoering van behandeling in verenigde vergadering van de tweede lezing van veranderingen in de Grondwet

B1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 februari 2021

Op 26 januari jl. heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning voorlopige verslagen vastgesteld over bovenvermelde wetsvoorstellen en verzocht om binnen vier weken de memories van antwoord te mogen ontvangen.

Naar aanleiding van het besluit van uw Kamer van 2 februari jl. om beide wetsvoorstellen controversieel te verklaren, deel ik u mede dat de memories van antwoord niet binnen de termijn van vier weken aan uw Kamer zullen worden gezonden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

1 Letter B heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 35 532.

kst-35532-B ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Eerste Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 532, B


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.