Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies van de afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers - Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Dit advies Raad van State en reactie van de indiener(s) is onder nr. 4 toegevoegd aan wetsvoorstel 35741 - Initiatiefvoorstel tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in de Grondwet (tweede lezing) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); Advies van de afdeling advisering van de Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers
Document­datum 30-03-2021
Publicatie­datum 30-03-2021
Nummer KST357414
Kenmerk 35741, nr. 4
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 741

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Nr. 4

ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMERS

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 3 maart 2021, No. W01.21.0046/I, en de reactie van de initiatiefnemers d.d. 30 maart 2021, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 25 februari 2021 heeft de Tweede Kamer, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond, met memorie van toelichting.

Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Gelet op artikel 27, vijfde lid jo vierde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De initiatiefnemers verzoeken de Voorzitter hierbij het voorstel van wet, nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, in handen te stellen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Daarbij wijzen de initiatiefnemers er volledigheidshalve op dat de behandeling in tweede lezing ingevolge artikel 137, vierde lid, van de Grondwet, niet eerder kan aanvangen dan nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

De initiatiefnemers,

Bergkamp Özütok Van den Hul

kst-35741-4 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 741, nr. 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.