Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan mw. Jorritsma-Lebbink en mw. Ollongren over het uitbrengen van een verslag van hun werkzaamheden als verkenners - Kabinetsformatie 2021

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 35788 - Kabinetsformatie 2021.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Kabinetsformatie 2021; Brief Kamer; Brief van de Voorzitter aan mw. Jorritsma-Lebbink en mw. Ollongren over het uitbrengen van een verslag van hun werkzaamheden als verkenners
Document­datum 30-03-2021
Publicatie­datum 30-03-2021
Nummer KST357882
Kenmerk 35788, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 788

Kabinetsformatie 2021

Nr. 2

BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

Aan mevrouw Jorritsma-Lebbink en mevrouw Ollongren Den Haag, 26 maart 2021

U hebt mij gisteren, donderdag 25 maart jl., laten weten uw werkzaamheden als «verkenners» ten behoeve van de kabinetsformatie met onmiddellijke ingang te beëindigen omdat u vreest uw werk niet langer onbevangen en onbevooroordeeld te kunnen voortzetten nu vertrouwelijke aantekeningen van een van u openbaar zijn geworden (Kamerstuk 35 788, nr. 1).

Daarmee is een onverwacht einde gekomen aan uw aandeel in de verkennende fase van de kabinetsformatie. Het is mij inmiddels duidelijk geworden dat de Tweede Kamer woensdag 31 maart 2021 een Regeling van Werkzaamheden wil houden met als doel het aanvragen van een debat over de ontstane situatie. U hebt met alle gekozen lijsttrekkers gesprekken gevoerd en hetgeen in die gesprekken is gewisseld maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de kabinetsformatie. Inmiddels is ook duidelijk dat de genoemde aantekeningen - wat de status daarvan ook moge zijn - politiek en maatschappelijk vragen hebben opgeroepen, onder andere omdat er een gekozen volksvertegenwoordiger van de Tweede Kamer met naam en toenaam in voorkomt.

Derhalve verzoek ik u om de Kamer op korte termijn een zo volledig mogelijk verslag aan te bieden over de wijze waarop u uw opdracht hebt opgevat en uitgevoerd en over de inzichten tot welke u op basis daarvan bent gekomen. Dit verslag maakt, ongeacht het verdere verloop van de verkennende fase, een noodzakelijk onderdeel uit van het historisch archief van deze kabinetsformatie. Ook voor toekomstige kabinetsformaties is dit van belang.

lk doe een beroep op u om beschikbaar te zijn voor het verschaffen van inlichtingen tijdens een debat indien de nieuwe Tweede Kamer daartoe besluit. Het door u op te stellen verslag van uw werkzaamheden zal voor dit debat geagendeerd worden.

kst-35788-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Ik ga er vanuit dat u het belang van zowel uw verslag als van het debat daarover met de Kamer voor een zorgvuldig verloop van de kabinetsformatie onderkent.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Arib

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 788, nr. 2 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.