Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Deze brief is onder nr. 5 toegevoegd aan wetsvoorstel 35729 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, tweede lezing).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Brief lid / fractie; Brief van het lid Van Raak inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel
Document­datum 29-03-2021
Publicatie­datum 30-03-2021
Nummer KST357295
Kenmerk 35729, nr. 5
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 729

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Nr. 5

BRIEF VAN HET LID VAN RAAK

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 maart 2021

In verband met mijn vertrek uit de Kamer zal ik dit initiatiefvoorstel niet in tweede lezing kunnen verdedigen. Derhalve deel ik u hierbij mede dat het lid Leijten deze taak met ingang van 31 maart 2021 op zich zal nemen.

Van Raak

kst-35729-5 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 729, nr. 5


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.