Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); 35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum - Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Dit advies Raad van State en reactie van de indiener(s) is onder nr. 4 toegevoegd aan wetsvoorstel 35729 - Initiatiefvoorstel Opneming in de Grondwet van bepalingen inzake het correctief referendum (tweede poging, tweede lezing).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum; Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s); 35729 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer inzake het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum
Document­datum 29-03-2021
Publicatie­datum 30-03-2021
Nummer KST357294
Kenmerk 35729, nr. 4
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 729

Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

Nr. 4

ADVIES VAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE EN REACTIE VAN DE INITIATIEFNEMER

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 24 februari 2021, No.W01.21.0035/I, en de reactie van de initiatiefnemer d.d. 29 maart 2021, aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt.

Bij brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 12 februari 2021 heeft de Tweede Kamer, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum, met memorie van toelichting.

Het voorstel van wet geeft de Afdeling advisering van de Raad van State geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke opmerkingen.

Gelet op artikel 27, vijfde lid jo vierde lid, van de Wet op de Raad van State, adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken.

De initiatiefnemer verzoekt de Voorzitter hierbij het voorstel van wet, nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen, in handen te stellen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. Daarbij wijst de initiatiefnemer er volledigheidshalve op dat de behandeling in tweede lezing ingevolge artikel 137, vierde lid, van de Grondwet, niet eerder kan aanvangen dan nadat de nieuwe Tweede Kamer is samengekomen.

De vice-president van de Raad van State,

Th.C. de Graaf

De initiatiefnemer Van Raak

kst-35729-4 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 729, nr. 4


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.