Besluit 2021/176 - Vaststelling van de wijzigingen van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn), wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van die overeenkomst en betreffende de toetreding van Spanje tot die overeenkomst

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Stand van zaken

Dit besluit is op 16 februari 2021 gepubliceerd en is op 5 februari 2021 in werking getreden.

2.

Kerngegevens

officiële titel

Besluit (EU) 2021/176 van de Raad van 5 februari 2021 betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn), wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van die overeenkomst en betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot die overeenkomst

officiële Engelstalige titel

Council Decision (EU) 2021/176 of 5 February 2021 on the conclusion of the amendments to the Agreement for cooperation in dealing with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances (Bonn Agreement) with regard to the extension of the scope of application of that Agreement and on the accession of the Kingdom of Spain to that Agreement
 
Rechtsinstrument Besluit
Wetgevingsnummer Besluit 2021/176
Origineel voorstel COM(2020)434 NLEN
Celex-nummer i 32021D0176

3.

Key dates

Document 05-02-2021; Datum goedkeuring
Bekendmaking in Publicatieblad 16-02-2021; PB L 54 p. 1-2
Inwerkingtreding 05-02-2021; in werking datum document zie art 3
Einde geldigheid 31-12-9999

4.

Wettekst

16.2.2021   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 54/1

 

BESLUIT (EU) 2021/176 VAN DE RAAD

van 5 februari 2021

betreffende de vaststelling van de wijzigingen van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (Overeenkomst van Bonn), wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van die overeenkomst en betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot die overeenkomst

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 192, lid 1, en artikel 196, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a), v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

 

(1)

De Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (“Overeenkomst van Bonn”) (2) werd door de Europese Economische Gemeenschap bij Besluit 84/358/EEG van de Raad (3) gesloten en trad in werking op 1 september 1989. De Overeenkomst van Bonn werd in 1989 gewijzigd. Deze wijzigingen werden goedgekeurd bij Besluit 93/540/EEC van de Raad (4) en traden in werking op 1 april 1994.

 

(2)

Bij besluit van de Raad van 7 oktober 2019 machtigde de Raad de Commissie namens de Unie onderhandelingen te voeren over wijzigingen van het materiële en geografische toepassingsgebied van de Overeenkomst van Bonn.

 

(3)

Overeenkomstig artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst van Bonn bestudeerden de overeenkomstsluitende partijen een voorstel voor een wijziging om het toepassingsgebied van de Overeenkomst van Bonn uit te breiden met het oog op verbetering van de samenwerking op het gebied van toezicht met betrekking tot de voorschriften van bijlage VI bij het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, ondertekend in Londen op 2 november 1973, als aangevuld door het protocol van 17 februari 1978 (“Marpol-verdrag”). Daarnaast bestudeerden de overeenkomstsluitende partijen eveneens de wijzigingen van de Overeenkomst van Bonn en de bijlage daarbij ten gevolge van de toetreding van Spanje tot die overeenkomst overeenkomstig artikel 20.

 

(4)

De Commissie heeft overeenkomstig het Besluit van de Raad van 7 oktober 2019 over deze wijzigingen van de Overeenkomst van Bonn onderhandeld, en zij werden met eenparigheid van stemmen aangenomen bij twee besluiten op de eenendertigste vergadering van de Partijen bij de Overeenkomst van Bonn, die van 9 tot en met 11 oktober 2019 in Bonn plaatsvond.

 

(5)

Deze wijzigingen van de Overeenkomst van Bonn moeten namens de Europese Unie worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De wijzigingen van de Overeenkomst inzake samenwerking bij het bestrijden van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen (“de Overeenkomst van Bonn”) wat betreft de uitbreiding van het toepassingsgebied van de Overeenkomst van Bonn en betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst van Bonn, die door de overeenkomstsluitende partijen op hun eenendertigste vergadering van 9 tot en met 11 oktober 2019 te Bonn werden aangenomen, worden namens de Unie goedgekeurd (5).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wijst de persoon (personen) aan die bevoegd is (zijn) om namens de Unie de in artikel 16 van de Overeenkomst van Bonn bedoelde kennisgeving te doen (6).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum van de vaststelling ervan.

Gedaan te Brussel, 5 februari 2021.

Voor de Raad

De voorzitter

A.P. ZACARIAS

 

  • (1) 
    Goedkeuring verleend op 19 januari 2021.
  • (3) 
    Besluit 84/358/EEG van de Raad van 28 juni 1984 betreffende de sluiting van...

Lees meer

Deze wettekst is overgenomen van EUR-Lex.

5.

Origineel voorstel

 

6.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

 

7.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met de juridische context, de Europese rechtsgrond, een overzicht van verwante dossiers en de betrokken zaken van het Europees Hof van Justitie.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de EU Monitor van PDC Informatie Architectuur.

8.

EU Monitor

Met de EU Monitor volgt u alle Europese dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.

De EU Monitor is ook beschikbaar in het Engels.