Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte bij terugvordering bijstand

1.

Kerngegevens

Document­datum 02-03-2021
Publicatie­datum 02-03-2021
Externe link originele PDF
Originele document in PDF

2.

Tekst

Consultatieversie d.d. 1 maart 2021

[Kamerstuknummer] Voorstel van wet van het lid Bruins, Van Beukering-

Huijbregts, Peters, Renkema, Jasper van Dijk en Gijs van Dijk houdende wijziging van de Participatiewet in verband met het vergroten van de beslissingsruimte van gemeenten bij het terugvorderen van bijstand

Nr. 2    VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de beslissingsruimte van gemeenten bij het terugvorderen van bijstand te vergroten, zodat de menselijke maat terugkeert in het terugvorderingsbeleid;

Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt “legt een bestuurlijke boete op” vervangen door “kan een bestuurlijke boete opleggen”.
 • 2. 
  In het derde lid wordt “legt het college een bestuurlijke boete op” vervangen door “kan het college een bestuurlijke boete opleggen”.
 • 3. 
  Het vierde en zevende lid vervallen, onder vernummering van het vijfde, zesde en achtste tot en met veertiende lid tot vierde, vijfde en zesde tot en met twaalfde lid.
 • 4. 
  In het vierde lid (nieuw) wordt “legt een bestuurlijke boete op” vervangen door “kan een bestuurlijke boete opleggen”.
 • 5. 
  In het vijfde lid (nieuw) wordt “het vijfde lid” vervangen door “het vierde lid”.
 • 6. 
  In het twaalfde lid (nieuw) wordt “het dertiende lid” vervangen door “het elfde lid”.

In artikel 47b wordt “58, eerste, tweede, vierde, vijfde, zevende en achtste lid” vervangen door “58, eerste, derde en vierde lid” en wordt “60, eerste tot en met zesde lid” vervangen door “60, eerste tot en met vijfde lid”.

C

Artikel 47g wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  In het eerste lid wordt “legt een bestuurlijke boete op” vervangen door “kan een bestuurlijke boete opleggen”.
 • 2. 
  In het derde lid wordt “legt de Sociale verzekeringsbank een bestuurlijke boete op” vervangen door “kan de Sociale verzekeringsbank een bestuurlijke boete opleggen”.
 • 3. 
  Het vierde en zevende lid vervallen, onder vernummering van het vijfde, zesde en achtste tot en met veertiende lid tot vierde, vijfde en zesde tot en met twaalfde lid.
 • 4. 
  In het vierde lid (nieuw) wordt “De Sociale verzekeringsbank legt een bestuurlijke boete op” vervangen door “De Sociale verzekeringsbank kan een bestuurlijke boete opleggen”.
 • 5. 
  In het vijfde lid (nieuw) wordt “het vijfde lid” vervangen door “het vierde lid”.
 • 6. 
  In het twaalfde lid (nieuw) wordt “het dertiende lid” vervangen door “het elfde lid”.

In artikel 54, derde lid, vervallen de eerste zin en het woord ‘anderszins’ in de tweede zin.

Artikel 58 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede tot en met zesde lid tot eerste tot en met vijfde lid.
 • 2. 
  In het eerste lid, onderdeel a, (nieuw) vervalt “anders dan in het eerste lid,”.
 • 3. 
  In het vijfde lid (nieuw) wordt “het tweede lid” vervangen door “het eerste lid”.
 • 4. 
  Het zevende en achtste lid vervallen.

Artikel 60 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1. 
  Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot derde tot en met zesde lid.
 • 2. 
  In het derde lid (nieuw) wordt “de artikelen 58, eerste lid,” vervangen door “de artikelen 58 en 59” en wordt “verrekent het college” vervangen door “is het college bevoegd tot verrekening van”.
 • 3. 
  In het vijfde lid, aanhef, (nieuw) wordt “de artikelen 18a, achtste lid, en 47g, achtste lid” vervangen door “de artikelen 18a, zesde lid, en 47g, zesde lid”.

G

In artikel 62i wordt “58, vijfde lid, en 60, eerste en vijfde tot en met zevende lid” vervangen door “58, vierde lid, en 60, eerste en vierde tot en met zesde lid”.

ARTIKEL II

In artikel 84 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt “18a, achtste lid, 47g, achtste lid, en 60, eerste lid, van de Participatiewet” vervangen door “18a, zesde lid, 47g, zesde lid, en 60, eerste lid, van de Participatiewet”.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

3

 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.