Geleidende brief - Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Deze geleidende brief i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 35737 - Initiatiefvoorstel Afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen; Geleidende brief; Geleidende brief
Document­datum 24-02-2021
Publicatie­datum 24-02-2021
Nummer KST357371
Kenmerk 35737, nr. 1
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-

2021

35 737

Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Nr. 1

GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 februari 2021

Hierbij doe ik u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Pia Dijkstra

kst-35737-1 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 737, nr. 1


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.